aktualizováno 5. 5. 2022

Rada města jednala o výsledku hospodaření i podpoře narozených dětí

Rada města v pondělí 2. května 2022 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

Závěrečný účet a účetní závěrka města

Rada projednávala hospodaření města za minulý rok. Do roku 2021 město vstupovalo s plánovaným schodkem rozpočtu 29,5 milionu korun, který byl pokryt finančními prostředky z minulých let. Skutečnost byla nakonec lepší než plán, když celkové příjmy dosáhly výše 443,2 milionu a výdaje pak hodnoty 402,3 milionu, což představuje přebytek necelých 41 milionu korun. Důvodem byly hlavně zlepšené daňové příjmy oproti očekávání a také nenaplnění některých výdajů, včetně investičních. Město se při sestavování rozpočtu dlouhodobě řídí principem opatrnosti a zejména poslední dva velmi nestandardní roky potvrdily správnost tohoto přístupu, a to s i ohledem na nejistou situaci v dalších letech. Závěrečný účet spolu s účetní závěrkou budou zastupitelé schvalovat na svém květnovém zasedání.

Podpora narozených občánků Českého Krumlova

Město získalo plnou výši dotace od Jihočeského kraje na podporu narozených dětí s trvalým pobytem v Krumlově. Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Jedná se o částku 750 tisíc korun, které město obdrží, a dalších 750 tisíc, které bude město hradit ze svého rozpočtu. Celkové výdaje na tento projekt činí 1,5 milionu korun. Peníze jsou určeny pro českokrumlovské občánky narozené v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024. Každý nový občánek obdrží do začátku dar 5 tisíc korun.

Konference Město přátelské k dětem – program a rozpočet akce

Krumlov ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF uspořádá jednodenní konferenci na téma Město přátelské k dětem. Cílem konference je představit globální iniciativu UNICEF Child Friendly Cities (neboli „CFCI“) zástupcům měst a obcí České republiky a sdílet příklady dobré praxe a praktických zkušeností se zaváděním CFCI v evropských městech. Město uzavřelo s Českým výborem pro UNICEF smlouvu o spolupráci, čímž zahájilo tzv. akreditační proces pro získání titulu „Child Friendly City“. Pokud se městu podaří projít akreditačním procesem, stane se prvním městem na území Česka a Slovenska, které titul obdrží. Rada města schválila program a rozpočet konference.

Účelový dar Základní škole Linecká

Rada města souhlasila s přijetím účelového daru ve výši 100 tisíc korun od společnosti Vojenské lesy a statky ČR pro ZŠ Linecká. Na této základní škole je od 14. března 2022 zřízena třída pro ukrajinské děti válečných uprchlíků. Dnes na škole fungují již dvě třídy pro tyto děti. Dar je určen ukrajinským žákům a bude možné jej použít na nákup učebních pomůcek, mimoškolní zájmovou činnost nebo na zajištění jejich stravování.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Českém Krumlově (SECAP)

Město se v roce 2021 připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima. Jedná se o nerozsáhlejší světovou iniciativou v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení a realizaci vhodných adaptačních opatření, jež spravují. Akční plán je strategický dokument, jehož implementací má město dosáhnout formálního závazku vyplývajícího z přistoupení k paktu. Dne 24. března proběhlo veřejné projednání a diskuse k tomuto dokumentu, veřejnost měla možnost dokument připomínkovat do konce března. Připomínky k dokumentu byly vypořádány do poloviny dubna. Obdržené připomínky a způsob jejich vypořádání včetně aktualizované verze dokumentu jsou zveřejněny na internetových stránkách města. Rada města akční plán projednala a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení. Zastupitelstvu bude dokument předložen k projednání na květnové zasedání.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: