aktualizováno 3. 1. 2020

Územní studie pro město Český Krumlov

aktualizováno 18. 11. 2019

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Územní studie pro město Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005551
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Kaplická 439, Český Krumlov
Termín realizace projektu: březen 2017 - únor 2021
Stav projektu: dokončeno
Celkové výdaje projektu: 2 955 000 Kč
z toho dotace: 2 659 500 Kč

Popis projektu

Projekt řeší vyhotovení 5 územních studií veřejného prostranství pro potřeby nově vznikajícího územního plánu Český Krumlov. Územní studie budou řešit špatně definované městské části Domoradice, Jelení zahradu a sportovní zónu, Nové Spolí, Nové Dobrkovice a sídliště Plešivec.

Cílem pořízení územních studií veřejných prostranství (dále jen ÚSVP) je získání takových dokumentů, které městu budou sloužit jako základní materiál pro posuzování vlastních i soukromých investičních záměrů a dále pro urbanistickou rozvahu o městě jako celku. ÚSVP je podmínkou pro rozhodování o změnách v území a jde o podrobné prověření možných řešení veřejného prostranství a jeho dalších variant. Dále zhodnocení nově zpracovávaného územního plánu ve vztahu k ÚSVP.

Hlavním účelem územních studií je zlepšit kvalitu veřejných prostranství a zvýšit jejich atraktivitu pro obyvatele města.

Územní studie vytvoří urbanistickou koncepci vymezené lokality s prostorovým uspořádáním jednotlivých funkčních zastavitelných i nezastavitelných ploch a řešením veřejné infrastruktury. Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující revitalizační zásahy. Cílem je nalézt vyvážené řešení, které bude přijímáno obyvateli území, a které bude sloužit jako podklad pro další projektové fáze směřující k postupné realizaci návrhu dle finančních možností investora.

Je podstatné zohlednění spolupůsobící širších vztahů, vnějšího kontextu, kterým jsou vizuální a provozně funkční návaznosti, např. průhledy do vzdálenějšího okolí nebo vzdálenější provozně funkční vazby.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: