aktualizováno 26. 1. 2015

Nominujte členy do Komisí Rady města Český Krumlov

Aktualizace 26.1.2015

Rada města Český Krumlov vyzývá občany, organizace, politické kluby, aby nominovali své kandidáty do Komisí Rady města Český Krumlov. Předpokládá se, že bude ustavena:

  • komise pro cestovní ruch
  • komise dopravní
  • komise kulturní
  • komise pro památkovou péči
  • komise sociální
  • komise pro územní plán, investice, majetek
  • komise sportovní
  • komise pro školství, volný čas
  • komise pro životní prostředí

Upozorňujeme, že uvedený výčet komisí nemusí být finální.

Člena komise může navrhnout člen rady, politické uskupení zastoupené v zastupitelstvu města, právnická osoba se sídlem ve městě Český Krumlov i fyzická osoba mající trvalý pobyt ve městě. S výjimkou člena rady může navrhovatel nominovat maximálně 1 člena do jedné komise. Návrh se podává písemnou formou na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/rada v sekci Komise rady města. Zde je také k dispozici Statut a jednací řád komisí Rady města Český Krumlov 2014 - 2018.


Vyplněný nominační list pošlete nebo odevzdejte osobně nejpozději do 10. 2. 2015, 11 hodin v tištěné podobě na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439. Obálku označte: Návrh nominace do Komisí Rady města Český Krumlov. Rada města ustaví komise a jmenuje její členy v průběhu února/března 2015. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách města a v Novinách města.
Nominace na člena komise nezakládá právo být zvolen za člena komise.

Komise jsou poradním a iniciativním orgánem rady, členy a předsedu volí rada na základě nominací. Náplň činnosti komise stanoví rada, která také komisi ukládá úkoly a projednává stanoviska a náměty komise. Komise mj. dávají doporučující stanoviska radě k vybraným projednávaným materiálům, projednávají koncepční materiály v dané vymezené oblasti, podílejí se na hodnotících procesech v grantových řízeních města. Jednotlivé komise mohou projednávat i jiné otázky, než které jim uloží rada města, mohou předkládat vlastní návrhy, mohou iniciovat návrhy na změny v dané vymezené oblasti působnosti komise.

Rada města Český Krumlov zřizuje a zrušuje podle potřeb komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: