aktualizováno 27. 10. 2011

Náplň práce tajemníka městského úřadu

aktualizováno 27.10. 2010

Podle článku 5 Organizačního řádu Městského úřadu Český Krumlov

1. V čele úřadu je starosta, který je přímo nadřízen tajemníkovi úřadu. 

2. Tajemník úřadu je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemník řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu (dále jen "zaměstnanci úřadu") a není-li dále stanoveno jinak, je pracovněprávně přímým nadřízeným vedoucích odborů a samostatných oddělení. 

Podle článku 9 Organizačního řádu Městského úřadu Český Krumlov

1. Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu. Tajemník plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

2. Tajemník úřadu dále

a) podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu,
b) podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, je-li k tomu oprávněn dle zákona, vnitřním předpisem nebo pověřen příslušným orgánem města,
c) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů, vedoucích oddělení a zaměstnanců úřadu,
d) rozhoduje o platovém zařazení zaměstnanců úřadu, o výši jejich osobních příplatků, a o poskytnutí odměn zaměstnancům úřadu
e)projednává se zaměstnanci způsob zvyšování jejich kvalifikace
f) plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady,
g)navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
h)rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a samostatnými odděleními úřadu a zajišťuje koordinaci jejich činnosti,
i) rozhoduje o koncepčních opatřeních týkajících se výkonu státní správy,j)rozhoduje o výši náhrady škody dle přísl. ustanovení zákoníku práce,
k) řídí činnost oddělení kanceláře tajemníka.

3. K řídící činnosti tajemník využívá vedle porad zejména příkazy tajemníka, interní sdělení a operativní řízení

Podle § 110 zákona o obcích 128/2000 Sb.

(1) V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou zřídit funkci tajemníka obecního úřadu.
(2) Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
(3) Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta.
(4) Tajemník obecního úřadu
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů33) platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.
(5) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem poradním.
(6) Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: