aktualizováno 5. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí

Obslužnost města Český Krumlov železniční a autobusovou dopravou v roce 2016

Do Českého Krumlova bylo možné dojet vlakem na železniční trase Praha - Český Krumlov pouze s přestupem v Českých Budějovicích. Tato trasa ve směru Praha - Benešov u Prahy - České Budějovice (číslo trati 220) je dlouhá 169 km. Dále vede trať číslo 149 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem dlouhá 31 km.

Co se týče autobusové dopravy na trase Praha - Český Krumlov, již od 17. března 2008 začaly do Českého Krumlova jezdit autobusy společnosti Student Agency.  Společností Student Agency bylo provozováno v období od března do června 2015 mezi Prahou a Krumlovem čtrnáct spojů denně, a mezi červnem a prosincem celkem šestnáct spojů. Dále zajišťovala společnost Student Agency i pravidelné spojení mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Ovšem od 11. 12. 2016 rozhodl Jihočeský kraj v nové licenci RegioJetu zakázat na lince přepravu cestujících právě na úseku z Českého Krumlova do Českých Budějovic. To znamenalo, že cestující mohou dojet do Prahy, ale v Českých Budějovicích nesmějí vystoupit ani nastoupit. Přitom právě tyto spoje mezi oběma městy denně využívaly stovky cestujících na cestě do školy, zaměstnání, na úřady a dalšími cestujícími byli pak turisté. Za tuto základní dopravní obslužnost nepobíral RegioJet od kraje jakékoli dotace. Kraj má ze zákona možnost dopravu takto regulovat, ovšem v této záležitosti nebyl dodržen rovnocenný přístup ke všem dopravcům, což bylo také předmětem žádosti na postoupení celé záležitosti k projednání Radě kraje.

Otevřený dopis radní města Jitky Zikmundové představitelům Jihočeského kraje

Od 12. prosince 2016 nebude možné využít pohodlnou a  rychlou dopravu žlutými autobusy na trase Český Krumlov a České Budějovice. Společnost Student Agency k. s. totiž nedostala od  Magistrátu hlavního města Prahy po  letech provozu licenci k  poskytování této služby. Licenci uděluje pražský magistrát a jednou z podmínek udělení je kladné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje. Krajský úřad tentokrát kladné stanovisko, jak tomu bylo v minulých letech, nevydal. Město Český Krumlov se dotázalo na příslušném odboru Krajského úřadu na možnost nalezení řešení, které by umožnilo občanům rychle a pohodlně cestovat do krajského města, nicméně rozhodování o  udělení licence je plně v kompetenci pražského magistrátu a Odbor dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje v tomto roce vydal záporné stanovisko. Výše uvedené informace jsou smutná skutečnost. Důvodem nesouhlasu Krajského úřadu Jihočeského kraje je prý litera zákona, která říká, že je-li na  lince dotovaný spoj, nelze souhlas udělit. V současné době trasu obsluhují dva dopravci, kteří čerpají dotaci kraje. Tito dopravci obsluhují cestou i zastávky a obce, kam autobus Student Agency k. s. nezajíždí, a je zřejmé, že tato služba musí být zajištěna. Není ovšem akceptovatelné, aby z  tohoto důvodu byl znemožněn provoz rychlého a  komfortního spoje, to je proti trendu a době, kdy se naopak doprava hromadnými prostředky posiluje a  podporuje. Místo, abychom hledali cestu, jak zachovat všechny druhy spojení na  lince a  jak zvýšíme komfort pro cestující, po několika letech provozu spoj Student Agency k. s. nepodpoříme. Není obhajitelné, aby na zastávku minimálně 10 x denně (v létě pak 14x) přijel autobus a cestující, kteří chtějí do Českých Budějovic, do  něj nebudou moci nastoupit. To je krok do minulosti a doprava v Jihočeském kraji pak není integrovaná, ale ignorovaná a deklarovaná podpora cestovního ruchu je spíše závora. Město Český Krumlov není v této věci účastníkem řízení a  nemá kompetence situaci ovlivnit, já jako občanka Českého Krumlova a zastupitelka města však žádám představitele Jihočeského kraje o přehodnocení a nalezení cesty k zachování možnosti využívat dopravu žlutými autobusy na trase Český Krumlov a České Budějovice. Rozhodně by pomohlo, kdyby provoz na této trase byl předmětem soutěže, do které budou pozváni různí dopravci.

Městská hromadná doprava v Českém Krumlově byla v roce 2016 zajišťována ve spolupráci s dopravcem ČSAD České Budějovice a. s. Ve městě zajišťovaly dopravní spojení celkem čtyři autobusové spoje a poskytovaly své služby na síti komunikací na trase mezi autobusovým nádražím, Špičákem a dále ve 4 základních směrech k Tovární ulici, Vyšnému, ve směru na Kájov, na Spolí, s návazností na Větřní. Na začátku letních prázdnin došlo ke změnám v obslužnosti linek MHD. Financování přešlo z Jihočeského kraje na město Český Krumlov. Z původních čtyř spojů zůstaly v provozu dvě městské linky a jedna další na trase Český Krumlov - Větřní. Nepopulárním krokem bylo i zpoplatnění jízdného pro seniory.

Rozšíření městského kamerového systému

Po loňské digitalizaci městského kamerového dohlížecího systému a umístění nového kamerového bodu v Lipové ulici došlo v letošním roce k jeho dalšímu rozšíření. Kamerový bod umístěný v  Lipové ulici č. p. 161 byl rozšířen o další kameru. Na budově č. p. 161 byl v roce 2014 umístěn kamerový bod s jednou kamerou, která snímala pouze přední část domu s přilehlými pozemky a budovami v tomto směru. Nová kamera snímá opačnou část domu s  přilehlými pozemky, novým dětským hřištěm a  parkovištěm. Zároveň monitoruje okolní budovy, které prošly rekonstrukcí (zateplení a nové fasády). Lipová ulice na sídlišti Mír patří mezi vyloučené lokality na území Českého Krumlova, kde jsou evidovány časté stížnosti občanů žijících na  sídlišti Mír na  poškozování majetku, vandalství a narušování pořádku. Kamerový bod se dvěma kamerami řeší tedy lepší dohled nad vyloučenou lokalitou a  dění kolem ní a  zefektivní dohled nad dodržováním veřejného pořádku, ochrany života, zdraví a  majetku občanů v  této oblasti. Dodávku a  montáž nové kamery provedla firma KZ system s. r. o. z Mostu. Město Český Krumlov v rámci tohoto projektu ještě zakoupilo mobilní kameru AK12 včetně příslušenství. Tuto kameru bude možné umisťovat v případě potřeby kdekoli ve městě (v případě pořádání slavností nebo dalších kulturních a sportovních akcí apod.), což vzhledem k malému pokrytí území města kamerovým systémem bude výrazným přínosem pro práci policie. Mobilní kamera AK12 byla zakoupena od firmy CAMsystem Brno - Blahoslav Slavík. Část nákladů na tento projekt pokryla dotace Ministerstva vnitra ČR z dotačního programu Prevence kriminality v roce 2015. Celkové náklady projektu činily 223 915,50 Kč, poskytnutá dotace byla ve  výši 201.523 Kč. Vlastní podíl na  nákladech za  projekt ve  výši 22 392,50 Kč (10 %) byl uhrazen z rozpočtu města.

Jarní úklid města v roce 2016

Od poloviny měsíce března do konce dubna 2016 probíhal v Českém Krumlově jarní úklid komunikací a zelených ploch. Pořadí úklidu v jednotlivých částech města bylo navrženo podle zkušeností z předcházejících let, s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí, na dopravní význam komunikací a hustotu osídlení.

V rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, se do úklidu Českého Krumlova zapojili dobrovolníci, kteří 16. dubna 2016 začali po všech koutech města uklízet nepořádek. Ani nepříznivá předpověď počasí neodradila cca 60 statečných, kteří místo víkendového domácího programu zvolili námahu. Naštěstí se nepříznivá předpověď nesplnila, a  tak nebyl pohyb, často ve velmi nepřístupných lokalitách, dále komplikován kluzkým povrchem. Po nezbytném proškolení o možných rizicích úklidu vyrazili jednotlivé skupiny na vytipovaná místa. Po velmi krátké době se zásobovací jednotky dostaly do časového presu - požadavky na pytle i  na  přesun pracantů na  nová místa se hromadily. Pracovní čety nasadily neuvěřitelné tempo a zvládly mnohem víc lokalit, než organizátoři doufali. Poslední parta nadšenců končila po druhé hodině odpolední. Pět hodin v  předklonu či na  kolenou je skutečně výkon hodný mimořádného uznání. Radost a  naději vzbuzovala zvláště účast malých dětí a dorostenců (právě oni mohou ovlivnit přístup ostatních mladých a tedy jejich budoucí životní hodnotový standard), akce se účastnila i celá čtvrtina městského zastupitelstva. Dalším milým zjištěním je pak (ve  srovnání s  loňským rokem) výrazný úbytek injekčních stříkaček, snad i v této oblasti se blýská na lepší časy. Celkem bylo odvezeno cca 3 200 kg odpadu.

V  rámci sběru oděvů, hraček, textilu i  obuvi se během roku 2016 nasbíralo v ČK neuvěřitelných 44 tun těchto produktů. Jsou umístěny na  sídlišti Mír, Nádraží, Vyšný, Vyšehrad i Plešivec, v Novém Spolí, na  Tavírně, třídě Míru, Horní Bráně i Nových Dobrkovicích v celkovém počtu 18 ks. Ukládáním do těchto kontejnerů nejen umožníme jejich další využití i zpracování, ale zároveň šetříme místo na městské skládce. Byla rozšířena nabídka na  odkládání dalšího druhu odpadu: vyřazeného drobného elektrozařízení z domácností. Vysoké šedé kontejnery se nacházejí na  sídlišti Plešivec, Nádraží, Mír a  Vyšehrad, v  Novém Spolí a  na  Tavírně. Do této doby bylo možné odkládat vysloužilá elektrozařízení pouze na  sběrném dvoře v  Kaplické ulici, což nebylo pro mnoho občanů komfortní a často tedy fény, přehrávače, žehličky apod. končily v  běžném komunálním odpadu. Nabídka možnosti odkládat elektro kdykoliv (sběrný dvůr má pochopitelně provozní dobu omezenou / pondělí, středa 14.30-18.00 hod., sobota 10.00-16.00 hod.) a na více místech v  katastru města povede k  výraznému navýšení množství tohoto odpadu. Je nutné zdůraznit, že odevzdaný odpad se dále využívá a zpracovává (a pouze 2 % jsou ukládána na skládku). I nadále však platí, že velká elektrozařízení (pračky, ledničky apod.) patří na sběrný dvůr.

Nevzhledné kontejnery u  pošty v  Pivovarské ulici nahradily během května kovové nádoby zabudované v  travnaté ploše jen kousek od současného místa. Dalších deset polozapuštěných kontejnerů přibylo v Linecké ulici u Domu dětí a  mládeže. Město na  kontejnery nezískalo dotační titul a částku 3,3 milionu korun hradí ze svého rozpočtu.

Na jarní úklid bezprostředně navazuje úklid běžný, který je prováděn s ohledem na rozsah finančních prostředků, konkrétní potřeby jednotlivých lokalit a konání významných akcí a událostí v katastru města. Běžný úklid probíhá od května do prosince. Město zabezpečuje úklid o celkové délce přibližně 72 km komunikací a 44 km chodníků, úklid 37 ha zelených ploch a vývoz téměř 300 odpadkových košů.

Český Krumlov najal posilu na bezpečnost ve městě

Situaci s bezdomovci a lidmi na okraji společnosti, kteří se usadili na několika místech v Českém Krumlově a obtěžují okolí, řeší od roku 2016 bezpečnostní agentura. „Jde o zajištění bezpečnosti hlavně kolem parkovišť, kde evidujeme nespočet stížností od obyvatel i návštěvníků, že je bezdomovci neustále atakují," uvedl starosta Dalibor Carda.

Městská policie na řešení tohoto problému nemá kapacity, v létě je všech jedenadvacet strážníků plně vytíženo, a proto vznikla dohoda mezi městem a společností Českokrumlovský rozvojový fond, která zajistí, že bude na nezbytně nutnou dobu zjednána bezpečnostní agentura, aby eliminovala nepatřičné výpady lidí bez domova směrem k místním a turistům.

„Nemáme nic proti tomu, že si někdo někde řekne o korunu, pasivní způsob žebrání je všude ve světě běžnou záležitostí, ale pokud jsou ti lidé vysloveně agresivní a napadají lidi kolem sebe, je nutné přistoupit k opatřením, která tomu zabrání," doplnil místostarosta Josef Hermann. 

Českokrumlovský rozvojový fond disponuje z výběru parkovného financemi na zajištění ostrahy, byl proto městem pověřen, aby agenturu zabezpečil. Pro výborné reference byla najata firma, která dlouhodobě pracuje pro Dolní Dvořiště. V Krumlově bude zajišťovat dohled nad dodržováním veřejně závazné vyhlášky, která je platná pro zóny u parkovacích ploch, parku a v dalších místech, kde platí zákaz konzumování alkoholu na veřejnosti nebo zákaz aktivního žebrání. Bude kontrolovat pohyb osob, které se dopouštějí této činnosti, aby nemohly obtěžovat okolí. Agentura má domluvenou kooperaci s městskou policií.

Zrušení telefonních budek

Z  města zmizely celkem čtyři telefonní automaty, které dle provozovatele společnosti O2 Czech Republic neměly dostatečnou rentabilitu. Jedná se o budky v ulicích Kaplická, Linecká, Domoradická a Pivovarská. Uvažuje se také o přesunu telefonní budky na náměstí Svornosti u  budovy bývalé spořitelny, neboť překáží při pracích na rekonstrukci objektu. Jeden z návrhů je přesunutí budky na místo k Infocentru, což je blízko jejího stávajícího místa.

Spalování biomasy v Domoradicích

Jihočeský kraj obdržel 11. ledna 2016 dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Domoradicích, jejímž oznamovatelem je společnost CARTHAMUS, a.s. Krajský úřad vydal 3. února 2016 stanovisko k vlivu na oblast CHKO Blanský les. Veřejnost se mohla k  dokumentaci písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Na základě porovnání dostupných informací a  dat o  posuzovaném záměru úpravy tepelného zdroje na  spalování biomasy na  soustavu Natura 2000, respektive na  dotčenou evropsky významnou lokalitu Blanský les, a  v  souladu s  výše vyvozenými závěry hodnocení dospěl zpracovatel studie k závěru, že posuzovaný záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav životního prostředí a celistvost soustavy Natura 2000. Mírně negativní vliv bude mít záměr na  výskyt polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, a to z důvodu možného ovlivnění dlouhodobého působení zvýšené vlhkosti mezoklimatu, kterou předpokládá klimatický model. Vliv mohou mít i  zvýšené depozice polétavého prachu a oxidů síry, a to především v  kombinaci s  dalšími látkami a  faktory. Tyto skutečnosti je vhodné monitorovat.

Město zaslalo Krajskému úřadu v Českých Budějovicích vyjádření k  připravovanému záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Energobloku v  Domoradicích. Předložená dokumentace je nyní pro město nepřijatelná. Zásadní nesouhlas vyjadřuje město s dopravou biomasy prostřednictvím nákladní automobilové dopravy. Dále požaduje, aby v dokumentaci navržený systém otevřeného vodního chlazení byl změněn na systém suchého chlazení, neboť považuje za  velmi nevhodné odebírání pitné vody k jejímu využití v systému mokrého chlazení. Město také požaduje navržení opatření k minimalizaci negativních vlivů a dopadů na okolí souvisejících s vypouštěním odpadních vod. Zanedbatelné nejsou ani stížnosti občanů na zvýšenou intenzitu zápachu, obtěžování hlukem a prachem.

Domoradická teplárna přerušila projekt EIA

Vlastník a provozovatel domoradické teplárny, společnost Carthamus, a.s., přerušil tzv. proces EIA, který měl posoudit vliv záměru rekonstrukce tepelného zdroje na životní prostředí. Stalo se tak, když společnost vzala nazpět oznámení záměru úpravy zdroje na  zpracování biomasy podané na  Krajském úřadě Jihočeského kraje. Na  základě veřejného projednání dokumentace a  posudku vlivu na  životní prostředí, které se uskutečnilo na začátku září, společnost přepracuje záměr dle připomínek odborníků, dotčených obcí a obyvatel. Za současného provozu bude Energoblok v  Domoradicích nadále pokračovat ve výrobě tepla a teplé vody, které jsou dodávány pro domácnosti v Českém Krumlově. Společnost Carthamus po vyhodnocení informací bude o svých dalších plánech a  aktivitách veřejnost detailně informovat.

Energoblok Domoradice - Den otebřených dveří

Na dvě stovky lidí dorazily 29. listopadu 2016 do areálu Energobloku Domoradice, aby si prohlédly provoz závodu. Zaměstnanci energobloku jim ukázali proces zpracování biomasy, vysvětlili způsob řízení teplárny a též představili nová ekologizující opatření.

„Jsme rádi, že byl o premiérový den otevřených dveří takový zájem. Upřímně jsme nečekali, že se tolik lidí bude zajímat o teplárenské technologie," říká Vlastimil Toušek, vedoucí provozu Energobloku Domoradice. Během celého dne navštívilo areál přibližně 200 lidí, kteří měli možnost nahlédnout do míst, kam za běžného provozu nemá veřejnost přístup.

Dopolední program patřil školám. Dorazili žáci ze ZŠ Kaplická, střední odborné školy Velešín i studenti českokrumlovského gymnázia. Exkurze byla pro studenty i učitele vítaným zpestřením výuky a možností, jak některé vědomosti z osnov ukázat v reálném provozu.

Kromě veřejnosti a místních škol pozvala společnost Carthamus i zástupce samospráv a úřadů. Z více než třicítky pozvaných nakonec dorazili starosta Českého Krumlova Dalibor Carda, radní Martin Lobík, Jaroslav Beran, místostarosta obce Přísečná, a člen rady Jihočeského kraje Pavel Hroch. „Pravidelně sem třikrát do roka jezdím a kontroluji provoz. Překvapuje mne, že ač výroba funguje na bázi biologického materiálu, tak je vždycky uklizená a dnes to nebyl výjimečný stav, není to nachystané jen na den otevřených dveří," uvedl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Jsem potěšen hotovými kryty na sušárně, na podavačích a dopravnících, které odsávají prach. Oceňuji také dokončení zakrytování celého úložiště materiálu, to jsem v České republice neviděl, aby to bylo v celém kompletu tak, jak je to tady. Je to výjimečné, protože ostatní podobné zdroje mají většinou biomasu na volném prostranství."

Výpadky tepla na sídlišti Mír

Na  úřední desce Krajského soudu v Českých Budějovicích byla zveřejněna výroková část rozsudku ze dne 4. 11. 2016, kterou se ruší rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Jihočeského kraje o povolení provozu teplárny Carthamus a.s., stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na Českokrumlovsku. Právě zápach a  znečištění ovzduší z  energobloku byly častými stížnostmi ze stran krumlovských obyvatel.

Město Český Krumlov ani Městský úřad Český Krumlov nejsou účastníky výše uvedeného řízení ani správním orgánem, který by věc řešil. Věc nyní leží v  rukou společnosti Carthamus a.s. jako provozovatele energobloku a  Krajského úřadu Jihočeského kraje, který dle rozsudku bude v  řízení o  povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší v konečném důsledku dále rozhodovat. Vedení města Český Krumlov si je nicméně vědomo odpovědnosti za  své občany, a  proto se snaží být intenzivně nápomocno vyřešení dané věci, byť jeho možnosti jsou z  výše uvedeného důvodu značně omezené. V  měsíci listopadu proběhly konkrétní konzultace mezi městem a Energetickým regulačním úřadem o  možnostech řešení. Pracovníci krizového řízení připravili i přechodná nouzová opatření, která by měla předejít případnému výpadku v  dodávkách tepla. „Situace je vážná, ale město Český Krumlov využije veškerých prostředků, které má k dispozici, aby dopady na obyvatele sídliště Mír byly minimální. Jsme však přesvědčeni, že se řešení najde a k výpadku nedojde," podotkl starosta města Dalibor Carda. O  dalším vývoji byli obyvatelé informováni na  webových stránkách města.

Systém parkování v nových zónách

Od 1. ledna 2016 platí nové nařízení města o  placeném stání na  místních komunikacích na  Špičáku, Latránu, Vnitřním městě, Plešivci a části Horní Brány, kde bylo upraveno rozmístění zón placeného stání, počty stání v nich, popř. byla přidána nová parkovací místa. Dál byly rozšířeny zóny do ulic Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a Za Tiskárnou. Prvotním impulsem k  rozšíření zón placeného stání do  nových lokalit byly požadavky obyvatel na  zajištění možnosti celodenního parkování. Uvedené ulice byly značně zatěžovány vozidly osob, jež zde v různé denní době parkují a odcházejí do přilehlých částí města za prací, vzděláním, kulturou či zábavou.

Základní změnou nového režimu oproti původnímu, který platil do konce minulého roku, je to, že ten původní umožňoval kterémukoliv legitimnímu držiteli rezidentní a  abonentní parkovací karty využít ke  stání jakýchkoliv parkovacích míst náležících do modré či zelené zóny kdekoliv v zóně placeného stání ve všech částech města. Toto bylo novým systémem odbouráno a stav je takový, že parkování může být žadateli umožněno pouze v  té zóně, k níž přísluší svým bydlištěm (či provozovnou nebo sídlem). Jednou z  oblastí, kde mělo dojít ke  změně organizace dopravy, je Rooseveltova ulice, ve  které bylo záměrem přemístit parkovací automat do  bližší části k centru města. Vzhledem k oprávněným námitkám obyvatel bylo od  záměru ustoupeno a byl zde obnoven režim vyhrazených parkovacích míst. Významnou změnou oproti původnímu stavu je vytvoření institutu zaměstnanecké karty, resp. zóny pro zaměstnance. Princip spočívá v  tom, že bude zaměstnancům konkrétní právnické či podnikající fyzické osoby umožněno placené stání na  místních komunikacích v  oblastech O1 až O8. Nyní je toto umožněno pouze v  zóně Kaplická (O5). V současné době systém plně funguje v  zónách Špičák O1, Vnitřní město a  Latrán O2, Plešivec O3, Rooseveltova O4, Polská O6, Nové Domovy O7 a Za Tiskárnou O8. Pouze zóna Kaplická O5 není ve své spodní části doposud osazena parkovacím automatem z důvodu, že provozovatel vyřizuje příslušná povolení.

Odbor dopravy a  silničního hospodářství od  počátku reagoval na  dotazy a  připomínky obyvatel i  podnikatelů v  dotčených lokalitách. Současně byla všem dána oficiální možnost se k  navrženému systému vyjádřit ve  stanoveném termínu. Tuto možnost využila řada osob, jejichž námitkami se pracovní skupina pro oblast dopravy zabývala a v případě kladného posouzení byl systém upraven. Doposud nebyl ze strany veřejnosti vznesen žádný požadavek na  změnu či stížnost na  nedostatek míst apod. V květnu byl nový systém plně spuštěn a jeho dodržování kontrolováno městskou policií. Je potřeba zdůraznit, že systém parkování v zónách placeného stání bude i nadále monitorován a průběžně vyhodnocován. V  případě zjištění vážnějších nedostatků v jeho fungování budeme na vzniklé situace reagovat a popř. systém upraví tak, aby byl veřejnosti co nejvíce ku prospěchu.

Změny v městské hromadné dopravě v roce 2016

Na začátku prázdnin došlo v Českém Krumlově ke změnám v obslužnosti linek městské hromadné dopravy. Důvodem změn byla snaha města snížit vysoké náklady na provoz systému městské hromadné dopravy, který do konce minulého roku zajišťoval včetně financování Jihočeský kraj. Od nového roku spadla tato povinnost na město. Z původních čtyř spojů zůstaly v provozu dvě městské linky a jedna další na trase Český Krumlov - Větřní. Nepopulárním krokem bylo i zpoplatnění jízdného pro seniory, kteří dosud jezdili zdarma, neboť město jejich dopravu dotovalo ze svého rozpočtu.

„Jsme stále na začátku vlastního provozování městské dopravy a velmi nás mrzí, že nové jízdní řády mají řadu nedostatků a že došlo k podstatnému snížení komfortu cestujících oproti stavu, na jaký byli po léta zvyklí. Kdybychom ale nechali systém běžet po staru, znamenalo by to vynaložit z rozpočtu o čtyři miliony korun navíc. To je příliš vysoká suma vzhledem k rozpočtovým možnostem města, zvláště pak při pohledu na velmi často poloprázdné či úplně prázdné autobusy jezdící okruhy po městě" řekl místostarosta Josef Hermann.

Po zavedení změn měli cestující možnost připomínkovat nový systém, což obyvatelé města náležitě využili. Odbor dopravy a silničního hospodářství tyto podněty shromažďoval a ve spolupráci se smluvním přepravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. vyhodnocoval. Přepravce městu doporučil, aby podkladem pro provedení výraznějších změn v podobě zásadních zásahů do jízdních řádů byl sběr dat a informací o jeho fungování za období alespoň čtvrt roku. Než k takové zásadní změně dojde, rada města na svém pondělním zasedání rozhodla o několika dílčích opatřeních, kterými by mělo dojít alespoň k částečnému zlepšení nedostatků nových jízdních řádů a zmírnění jeho dopadu na komfort cestujících, zejména pak seniorů.

Projekt autobusového nádraží dostává finální podobu

Projekt autobusového nádraží v Českém Krumlově byl po neúspěšných hledáních privátních investorů svěřen k  přípravě a  realizaci Českokrumlovskému rozvojovému fondu, spol. s r.o. (2014). Příprava je od samého počátku vedena s maximální snahou využít dotačních programů, které už v  roce 2015 v  úvodních informacích naznačovaly možnost spolufinancování projektu tohoto typu z evropských dotačních programů. Konkrétně se jedná o  Integrovaný regionální operační program (IROP), který je mimo jiné zaměřen na  podporu výstavby dopravních terminálů. Výzva k  podání žádosti, která již přesně definovala, jak mají být projekty koncipovány, byla zveřejněna v  březnu 2016. Od  té doby probíhaly velmi intenzivní práce na  zpřesňování projektové přípravy, zpracování studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí dotace, pro kterou byl stanoven termín 2. září 2016.

V  uplynulém období byl finalizován detailní stavební program pro řešení celého dopravního terminálu tak, aby maximálně vyhovoval jak potřebám Č. Krumlova, ale také stanoveným dotačním podmínkám. Dále byla zpracována detailní studie komplexního řešení terminálu a  všechny zásadní výstupy byly zapracovány do  projektu změny územního rozhodnutí, který byl řádně projednán se všemi dotčenými orgány a je v procesu povolování. Na části projektu týkajícího se dopravních staveb (chodníky, vozovky, zastávky a parkoviště) nástupišť a související drobné architektury a technologií se zpracovává projekt pro stavební povolení, který je rovněž povinnou přílohou k žádosti. Stavební řešení obslužného objektu bude v dalších stupních přípravy řešeno samostatně a  s  ohledem na  stanovené dotační podmínky nebude zahrnuto do dotace. Bude financováno z vlastních zdrojů ČKRF, popř. v kombinaci s úvěrem.

Finální podoba celého projektu by měla přinést zásadní změnu jak z hlediska struktury dosavadních služeb, tak i  z  hlediska jejich kvality. Autobusové nádraží by se mělo proměnit v  moderní dopravní terminál, tzn. místo, v  kterém na  sebe navazuje více druhů přepravy osob: individuální (osobní automobily, kola, motocykly, taxi) a hromadná (autobusy, cyklobusy, minibusy). Zveřejněná výzva IROP a  na  ni navazující Specifická pravidla pro žadatele a  příjemce značně určují směr a  strukturu projektu. Z dosavadních variant se jeví nejvýhodnější následující:

  • nová stání autobusů s krytými nástupišti v celkovém počtu 13, dále 2 krytá výstupní stání
  • nové pozemní parkoviště pro 120 stání osobních automobilů (sloužící ivrežimu P+R)
  • plochy pro rychlé nastoupení a vystoupení cestujících přijíždějících osobními auty (K+R)
  • plochy pro úschovu jízdních kol ajednostopých vozidel (B+R)
  • plochy pro stání taxislužeb ashuttlů

Červenec a  srpen 2016 byly věnovány intenzivním přípravám žádosti o  dotaci. Podle výsledku se pak zpřesní harmonogram prací a rozsah jednotlivých fází projektu. V  každém případě se však počítá se zahájením realizační fáze projektu na jaře 2017.

Plánovaná rekonstrukce areálu autobusového nádraží proběhne ve  dvou fázích. Během první se opraví terminál nádraží, ve druhé samotná budova. Vznikne tu moderní dopravní terminál se 130 místy pro parkování osobních automobilů a se stáním pro kola. K tomu bude 19 zastávek pro autobusy s krytým stáním. Práce na  novém terminálu začnou na  jaře 2017. Orientační rozpočtová částka na  rekonstrukci je 71 milionu korun. Začátkem září podal ČKRF žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která v případě úspěšného získání pokryje až 90 procent z ceny. Z  důvodu plánovaných podnájmů v nádražní budově bude druhá etapa rekonstrukce realizována bez dotační podpory. Studií řešení jednotlivých funkcí v budově byly prověřeny dvě plnohodnotné varianty, kdy jedna počítá pouze s dvoupodlažní přístavbou u západního štítu a druhá varianta uvažuje i o drobném objektu podél vstupních stání. Rekonstrukce budovy se bude pohybovat okolo 24,5 milionu korun. Protože zde vzniknou i prostory pro obchody a různé provozovny, počítá město s výnosy z pronájmu ve výši zhruba 1,7 milionu korun.

Změna dopravní situace u kruhového objezdu u Porákova mostu

Dlouhodobě naprosto neudržitelná dopravní situace na hlavním průjezdu ve směru Český Krumlov - Lipno byla po mnoho let neúnosná a sebemenší dopravní nehoda zbrzdila provoz v celém městě. Město Český Krumlov podniklo během roku 2015 řadu opatření k razantní nápravě této situace. Uzlovým bodem průjezdnosti Krumlova byla především kritizovaná křižovatka u Porákova mostu, která v současnosti absolutně nevyhovuje hustému provozu. Starosta Dalibor Carda se této problematice věnoval již od roku 2011, kdy měl první schůzky s krajskými řediteli Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), kteří se bohužel často měnili a jejich sliby tak vyšly naprázdno. Příslib lepších časů nastal, když funkci šéfky českobudějovické správy ŘSD převzala Vladimíra Hrušková, která okamžitě zadala studii odborné firmě. Na základě výsledků studie bylo řečeno, že pokud nebudou na mostě tři jízdní pruhy, tak každá investice do křižovatky je zbytečná, protože nevyhoví ani kruhová, ani světelná křižovatka, a to ani v letošním roce, ani výhledově. Následně Dalibor Carda absolvoval pracovní schůzku s vedoucí Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě Andreou Tetourovou, s jihočeským radním pro dopravu Antonínem Krákem a krajskou ředitelkou ŘSD Vladimírou Hruškovou, kde byl stanoven další postup tak, že ŘSD zadala dopravní studii celého dopravního uzlu a průjezdu Krumlova, aby byly zjištěny skutečné stavy vozidel na jednotlivých dopravních proudech.

Jihočeský kraj okamžitě zadal řešení třetího pruhu na Porákově mostu a město Český Krumlov objednalo projekt na světelnou křižovatku, aby byly obslouženy tři proudy ve směru od Českých Budějovic, tři proudy od směru z Černé v Pošumaví a tři proudy od Větřní, tzn.: všechny větve křižovatky by měly mít dva řadící pruhy a jeden odjezdový. Řešení křižovatky by mělo být ideální v tom, že bude mít kamery, které vyhodnotí jednotlivé proudy a podle toho budou dopravu řídit. Stěžejním úkolem bylo dostat stop-čáry a semafory co nejblíže k sobě, aby průjezd křižovatkou byl co nejkratší. Přestavba křižovatky začala na jaře 2016 a předpokládaný konec první etapy byl plánován na přelom června a července 2016, s ohledem na nastávající turistickou sezónu a nápor dopravy, zvláště při Slavnostech pětilisté růže a konání Olympijského parku Rio na Lipně.

V Českém Krumlově proběhly průzkumy pro dopravní koncepci

Nalézt řešení pro dlouhodobě nepříznivou dopravní situaci v Českém Krumlově měla za úkol komplexní dopravní koncepce, kterou město nechalo v roce 2016 zpracovat. Pro město i kraj bude tento materiál základním dokumentem pro realizaci dalších opatření, např. případného obchvatu. Komplexní dopravní koncepce má být dokumentem zohledňujícím mobilitu obyvatel, návštěvníků a tranzitujících jako celek. Bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť se navzájem ovlivňují. Hlavním cílem tohoto dokumentu je navrhnout soubor studií, které by měly detailně charakterizovat a analyzovat rozsah problémů a příležitostí a později navrhnout způsoby jejich řešení. „Tak jako se nedá bez projektu stavět dům, nelze ani bez této koncepce řešit konkrétní opatření pro zkvalitnění dopravy v Českém Krumlově. Pro město i kraj bude tento materiál klíčovým dokumentem pro konkrétní stavby v oblasti dopravy," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Součástí koncepce je několik studií a analýz, k jejichž zpracování jsou nezbytné dílčí průzkumy a terénní činnost. Od 2. do 16. listopadu 2016 byl na celém území města prováděn průzkum dopravního chování. Průzkum spočíval v návštěvě domácností, zanechání dotazníků a jejich následném vyzvednutí po rozhodném dni stanoveném v dotazníku. Dotazníky bylo možné vyplňovat elektronicky nebo v papírové podobě. Tazatelé se prokazovali průkazem se jménem a pod hlavičkou města a zpracovatelské firmy.

V tomto období rovněž proběhlo kontinuální měření dopravy prostřednictvím kamerového systému instalovaného na sloupy veřejného osvětlení v různých částech města a současně 9. listopadu 2016 se uskutečnil směrový dopravní průzkum na deseti stanovištích na území města zápisem části registrační značky a typu vozidla. Data zjištěná při průzkumech byla anonymní a budou sloužit pouze k potřebám vyhodnocení průzkumů. Dopravní koncepce byla odbornou firmou NDCon s.r.o. zpracovávána po dobu dvanácti měsíců a město za ni zaplatilo 1,5 milionu korun.

Rozšíření placených parkovacích zón

Město Český Krumlov vydalo nové nařízení o  placeném stání na  místních komunikacích, které reviduje rozmístění zón placeného stání na sídlištích Špičák a Plešivec, na Latránu, ve vnitřním městě a části Horní Brány. Dále upravilo počty jednotlivých stání a  ve  vybraných zónách zřídilo nová parkovací místa. Změnou je i  rozšíření zóny placeného stání do  dalších oblastí města, kterými jsou ulice Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a Za Tiskárnou.

Prvotním impulsem k  řešení problematiky dopravy v daných lokalitách byly požadavky místních obyvatel na zajištění možnosti celodenního parkování. Ulice tu značně zatěžují auta, jejichž majitelé zde zaparkují a odcházejí do přilehlých částí města za prací, vzděláním, kulturou či zábavou. Nápor aut tak poškozuje komunikace, auta parkují na zeleni a chodnících a doprava zde postrádá jakýkoliv řád a  zásahy městské, ale i  státní policie jsou stále častějším jevem.

Významnou změnou je vytvoření institutu zaměstnanecké karty, resp. zóny pro zaměstnance. Princip spočívá v umožnění zaměstnancům firem a institucí placené stání na místních komunikacích v oblastech Špičáku, Latránu, Vnitřního města, Plešivce a části Horní Brány. Prvotní záměrem bylo vyřešení problematiky parkování zaměstnanců městského úřadu v Kaplické ulici. O  navýšení či snížení počtu jednotlivých stání ve  schválených zónách bude rozhodovat Odbor dopravy a  silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově na základě aktuální poptávky a aktuální dopravní situace v lokalitě. Celé nařízení je koncipováno tak, aby zásadní úpravy jako vznik či zrušení nových zón, rozšíření zón do nových oblastí atd. schvalovala rada města a  o  dílčích úpravách, jako např. o  zvýšení či snížení počtu stání v  jednotlivých zónách, změně rozmístění stání atd. rozhodoval operativně odbor dopravy. Součástí navrženého systému je zřízení dvou nových parkovacích ploch zpoplatněných prostřednictvím parkovacího automatu, a sice v ulici Rooseveltova a na začátku ulice Kaplická. Karty jsou vydávány za  poplatek 365 Kč/rok nebo 200 Kč/pololetně v  případě rezidentů a 3 650 Kč/rok nebo 2 000 Kč/pololetně v případě abonentů.

Bezpečnější přechod pro chodce v ulici Chvalšinská

Přechod pro chodce v ulici Chvalšinská, který v Českém Krumlově vede přes velmi frekventovanou silnici č. I/39, se dočkal nového osvětlení. Nedaleko historického centra, sportovní haly, stadionu i gymnázia se tak významně zvýšila bezpečnost přecházejících chodců. Součástí investiční akce je i vznik nového přechodu v přilehlé křižovatce s ulici Fialková. Nová světla zvyšují viditelnost přechodu za tmy nebo horšího počasí. Náklady na osvětlení, jež výrazně zvýší bezpečnost místních, ale i návštěvníků oblíbeného turistického místa na jihu Čech, činily zhruba 144 tisíc korun, z toho 120 tisíci na projekt přispěla Nadace ČEZ. Ta osvětluje přechody ve spolupráci s organizací BESIP a Policií ČR systémově.

Odpadové aktuality

V únoru tohoto roku byly na šesti místech v katastru města umístěny šedé kontejnery na vyřazené drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, mixery, telefony, vysoušeče, žehličky, topinkovače, fritézy, kabely, CD nosiče apod.). Se sběrem této komodity město nemělo žádnou zkušenost, a tak očekávání nebyla velká, ale v červnu při vývozu bylo svezeno více než 1 100 kg.

Je vidět, že jsou občané města odpovědní a třídění odpadů přijali jako běžnou součást svého denního života. Firma, která svezená elektrozařízení zpracovává, vrací zpět do výrobního cyklu 98 % vytříděného materiálu. Šetří se tak obnovitelné i neobnovitelné zdroje a snižuje zátěž pro životní prostředí.

Z pohledu města dochází k úspoře finančních prostředků (za uložení odpadu na skládku), k příjmu do rozpočtu města (firma odebírající uvedený odpad městu za jeho odběr platí), není zaplňována městská skládka uvedeným druhem odpadu (před instalací kontejnerů převážná část tohoto odpadu končila v kontejnerech na komunální odpad a následně na skládce). Vezmeme-li v úvahu i další typ odpadu (oděvy, obuv, hračky), kterého se v loňském roce v bílých kontejnerech shromáždilo více než 1 tuna, jedná se už o významný podíl ušetřeného místa na městské skládce. Velké elektrospotřebiče (ledničky, pračky, mrazáky, televize, PC apod.) jsou i nadále odebírány na sběrném dvoře v Kaplické ulici. 

Aktualizace vyhlášky o komunálním odpadu

Sazba poplatku za  svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2016 v  Českém Krumlově činí 552 Kč za osobu. Poplatek je splatný k 31. března 2016. S  účinností od  1. 1. 2016 byl schválen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se mění dosavadní zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na  listopadovém zasedání proto zastupitelstvo města schválilo změnu a  doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato změna spočívá mimo jiné v osvobození od placení poplatku pro osoby, které prokazatelně déle než devět měsíců pobývají v  zahraničí, a dále pro osoby, které doloží, že platí jako fyzická osoba (tzn. nikoli za  nemovitost bez trvale bydlící osoby) poplatek za  komunální odpad v jiné obci České republiky. Ke změně došlo také v úpravě odpovědnosti za placení poplatku v případě nezletilých osob. Doposud odpovídali za  zaplacení poplatku poplatník, tzn. nezletilý a jeho zákonný zástupce, úřad vyměřil poplatek jednomu z nich. Od ledna 2016 již nebude možné vyměřit poplatek nezletilému poplatníkovi či omezenému ve svéprávnosti. V takových případech přechází poplatková povinnost na  zákonného zástupce či ustanoveného opatrovníka.

Novela systému nakládání s odpady

Od nového roku 2017 přistupuje město Český Krumlov ke změně pravidel a  podmínek zapojení právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále již jen původci odpadu) do městského systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a následně odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území. Smyslem změn je zkvalitnění a zefektivnění tohoto systému s  cílem snížit schodek mezi náklady města vynaloženými na jeho fungování a výnosy z něj plynoucími. Ten mnoho let významně zatěžuje rozpočet města. Z  kontrolní činnosti a  provedených rozborů především vyplývá, že městského odpadového systému využívá mnohem více původců odpadů z  řad právnických subjektů, než do  něj přispívá. Žádáme všechny právnické subjekty, které využívají odpadového systému města, nebo mají o jeho využívání zájem, aby se s novými podmínkami důkladně seznámily.

Možnost využívat odpadového systému města budou mít původci odpadu i  nadále. Tato možnost se nově rozšíří i pro původce odpadu provozující svou činnost a  produkující odpad mimo centrum v ostatních částech města (doposud platilo jen v  centru). Původci odpadu s provozovnou na území města tak budou mít možnost volby, jak splní svou zákonnou povinnost - zda si zajistí likvidaci odpadu sami, nebo se zapojí se do městského systému. Od 1. ledna, resp. 1. dubna 2017 budou mít možnost využívat městského odpadového systému jen ti původci odpadu, kteří akceptují podmínky města. Učiní tak podáním žádosti, vyplněním všech požadovaných údajů a následným uzavřením smlouvy s  městem, zastoupeným společností Služby města Český Krumlov s.r.o. (dále jen SMČK). Na základě údajů v  žádosti město propočte výši paušální ceny za využívání městského odpadového systému. Podání žádosti platí i  pro původce, kteří mají se SMČK smlouvu aktuálně platně uzavřenou. Ti budou po Novém roce osloveni přímo SMČK, aby během prvního čtvrtletí uzavřeli nové smlouvy s aktualizovanými podmínkami města.

Město koupilo most u pivovaru

Zastupitelstvo města schválilo koupi mostního provizoria, které u pivovaru Eggenberg stojí od  roku 2002, kdy původní most strhla ničivá povodeň. Bezprostředně po  povodni byla zadána projektová dokumentace na  otočný most, nicméně náklad na investici by činil cca 58 milionů korun a  město tyto peníze nemělo. Doposud si tedy most město pronajímalo od  Správy státních hmotných rezerv, celkem za pronájem od roku 2008 do 2016 zaplatilo 1 milion korun. V polovině října tato smlouva o  nájmu končila, proto město přistoupilo na návrh odkoupení mostu za  cenu stanovenou znaleckým posudkem, předpokládána částka je 5 - 7 milionů korun. Mezi stavebními firmami je o tyto provizorní lávky velký zájem, využívají je například při opravách mostů. Proto je možné tuto investici zároveň vnímat jako dobře uložené peníze. Jakmile město most odkoupilo, začala kompletní rekonstrukce mostovky s  novým způsobem uložení prken, který by měl lépe odolávat tlaku dopravy. Nový povrch mostu provedly Služby města Český Krumlov a toto řešení by mělo přinést delší životnost a snížit hlučnost.

Kapitolu v plném znění naleznete v pdf formátu Kroniky města Český Krumlov 2016.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: