aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Péče o památky

Dotace na obnou kulturních památek - revitalizace v období 2014 - 2020

V rámci programového období 2014 - 2020 je možné prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1, získat finanční prostředky na realizaci projektů zaměřených na revitalizaci památek, které jsou zařazeny na seznamech Ministerstva kultury ČR, tedy památek zapsaných na Seznam světového dědictví památek UNESCO. V případě Českého Krumlova je na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané celé historické centrum města, jehož hranice korespondují s městskou památkovou rezervací.

Vlastníci výše popsaných památek, kteří uvažují o čerpání dotace z IROP na jejich obnovu, byli vyzvání oddělením rozvoje a kontroly veřejných zakázek městského úřadu Český Krumlov, aby vyplnili dotazník specifikující jejich konkrétní potřeby a výši požadované dotace.

Smyslem probíhajícího dotazníkového šetření bylo získat přehled o aktuální maximální absorpční kapacitě v České republice a podklad pro nastavení odpovídajících parametrů výzev a vyjednání alokace maximální výše finančních prostředků v rámci IROP.

Vlastníci památek mohli požádat o příspěvek v rámci Programu regenerace

Město Český Krumlov připravilo i na rok 2016 Program regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov a městské památkové zóny Český Krumlov - Plešivec a nabídlo majitelům památek se do programu zapojit a čerpat tak finanční prostředky města a státu.

Každoročně, vždy v souvislosti s aktualizací programů na příslušný rok, poskytovalo město zájemcům dotazníky a zjišťovalo, jaký je o dotace zájem. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

Pro rok 2015 mělo město v programu regenerace k dispozici ze svého rozpočtu 260 000 Kč do městské památkové rezervace a 31 000 Kč do městské zóny Plešivec, a k tomu ještě příspěvek od státu ve výši 1 860 000 Kč do městské památkové rezervace a 400 000 Kč do městské památkové zóny Plešivec. Výše finančních prostředků na rok 2016 se odvíjela od zájmu vlastníků kulturních památek o dotace projeveným odevzdáním vyplněného dotazníku.

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území městské památkové rezervace (MPR) Český Krumlov nebo na území městské památkové zóny (MPZ) Plešivec - Český Krumlov.

V případě zájmu o zařazení opravy kulturní památky do programu si občané mohli vyzvednout dotazník „Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v PRMPR a MPZ 2016" a informace k jeho vyplnění osobně na Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov, nebo na webových stránkách www.ckrumlov.cz/dotace. Vyplněné tiskopisy museli odevzdat na výše zmíněném odboru městského úřadu nejpozději do pátku 18. září 2015.

Kultivace Křížové hory

V rámci projektu Městské vycházkové (rekreační) okruhy dokončuje město přípravu záměru Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory. Jeho cílem je rehabilitovat a zkultivovat jedno z nejkrásnějších míst nad městem, hojně navštěvované Krumlováky i turisty a zajistit i lepší přístup k němu. Prvním nezbytným krokem k  uskutečnění tohoto záměru bylo bezúplatné nabytí pozemku kolem kaple od  státu, druhým pak nedávná dohoda se soukromým vlastníkem pozemků v blízkém okolí hory o jejich nájmu za symbolické nájemné, na  kterých bude město moci po uzavření smlouvy provést nezbytnou údržbu zeleně a další opatření v souladu s připravovanou projektovou dokumentací. Na  přípravě projektu se podílí pracovní skupina složená z  odvětvově příslušných zaměstnanců města, zastupitelů, externích odborníků včetně zástupců Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Jako hlavního odborného garanta a tvůrce projektové přípravy si město vybralo Pavla Popelu z  Českých Budějovic, autorizovaného architekta pro zahradní a  krajinářskou tvorbu. Začátkem listopadu představil pracovní skupině návrh vlastního projektu. Po projednání v pracovní skupině byl celý záměr představen a veřejně projednán 7. prosince 2016. Do  začátku jara příštího roku, tedy v  období vegetačního klidu, by měla být provedena základní údržba zeleně v okolí kaple, v rámci níž dojde k obnovení výhledu na  kapli z  města a  opačným směrem. Poté budou v  souladu s  projektem provedena další technická opatření, jako obnova přístupové cesty na horu, kultivace okolí kaple, vybavení vhodným mobiliářem atp. V současné době je za dobrého počasí kaple přístupná každou středu a neděli od 13 do 15 hodin s možností průvodce a výkladu na místě.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: