aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český Krumlov v roce 2016 

Setkání občanů města se starostou Daliborem Cardou

4. února 2016 se v Klášterech Český Krumlov uskutečnilo tradiční setkání vedení města s občany. Se starostou města Daliborem Cardou, místostarostou Josefem Hermannem, tajemníkem městského úřadu Radimem Roučem a dalšími zástupci úřadu a vedení města přišlo diskutovat cca 40 občanů Českého Krumlova.

Po úvodní prezentaci toho, co se ve městě již událo a toho, co občany v tomto roce čeká, následovala otevřená debata přítomných.

Obyvatelé Českého Krumlova se na  vedení města obraceli s nejrůznějšími dotazy, diskuze se týkala nevyhovujících stavů některých chodníků a  komunikací, rekonstrukce autobusového nádraží, parkování, kruhové křižovatky u  Porákova mostu, až po složitou situaci v Energobloku. „Nešlo o to, abychom dokázali vyřešit problém do  poslední fáze hned na  místě, ale abychom si vyslechli problémy, které občany města zajímají a mohli jsme tak učinit kroky ke zlepšení," uvedl starosta Dalibor Carda.

Reprezentační ples města - 2. ročník

Prostory Zámecké jízdárny. hostily v sobotu 23. ledna 2016 druhý ročník Reprezentačního plesu města Český Krumlov. Rozmanitý program, hvězdné obsazení účinkujících a lákavá tombola přiměly na čtyři stovky lidí, aby se ustrojily do večerních rób, zopakovaly si taneční kroky a nechaly se unášet na vlnách swingu.

Orchestr Black Bottom si hned při příchodu získal přízeň přítomných písněmi Jana Wericha, v sále k tanci hráli pak hudebníci ze Swing Bandu Tábor.  Večerem provázel moderátor Dalibor Gondík, který nebyl v  jízdárně nováčkem, moderace plesu města se totiž zhostil už v loňském roce. Pozvání do Krumlova přijali i tanečníci Anna Polívková s partnerem Michalem Kurtišem, vítězové 6. řady televizní show StarDance. Svým emotivním tancem na píseň Piece of my life od skupiny Monkey Business následovaným dramatickým tangem si okamžitě získali přízeň publika. Jejich škola tance, kdy se snažili všechny přítomné naučit salsu, se setkala se stejným nadšením.

Pozornost pro všechny hosty přichystal tým z Musea Fotoateliér Seidel zřízením fotokoutku ve foyer, kde se návštěvníci fotografovali s dobovými rekvizitami.

„Velmi mne těší reakce přítomných hostů, kteří především oceňovali příjemnou atmosféru, skvělou hudbu, plný parket tančících lidí a bohatou tombolu. Tímto bych rád poděkoval všem partnerům, kteří se na  plesu podíleli a  významně tak přispěli k začátku tradice českokrumlovského reprezentačního plesu," uvedl starosta města Dalibor Carda.

Zákaz podomního prodeje na území města

V  poslední době se v  Českém Krumlově ve  větší míře objevil tzv. podomní prodej. Z podnětů občanů je zřejmé, že podomní prodejci často užívají nekalé praktiky. Zejména se jedná o uzavírání smluv, kdy je koupě jednoho druhu zboží podmíněna koupí či nájmem jiného druhu a v následném obcházení zákonné možnosti zákazníka odstoupit od smlouvy ve stanovené lhůtě. Zboží nabízené podomními prodejci je často předražené či nekvalitní. Navíc je při podomním prodeji nezřídka nabízeno občanům, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nejsou schopni posoudit kvalitu nabídky, nedokáží takovou nabídku odmítnout nebo se nemohou jinak bránit praktikám prodejců. Vzhledem k  ochraně spotřebitelů před praktikami, které používají podomní prodejci, schválila rada města úpravu tržního řádu, která spočívá v doplnění tržního řádu o definici podomního prodeje a o stanovení jeho úplného zákazu na území města Český Krumlov.

Veřejné projednání regulačního plánu Domoradice  - jih

Veřejné projednání Návrhů územně plánovacích dokumentací Regulační plán Domoradice - jih, Změna č. 8 ÚPO Český Krumlov se uskutečnilo ve  čtvrtek 7. ledna 2016 v  zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov. Veřejné projednání bylo určeno k tomu, aby se každý, kdo má zájem, mohl seznámit s  návrhem budoucího uspořádání řešeného území, klást otázky, žádat odpovědi, podávat písemné námitky (dotčení vlastníci) nebo písemné připomínky (veřejnost). Na dotazy odpovídal autor obou návrhů architekt Pavel Koubek. Do návrhů mohli zájemci nahlédnout v  kanceláři Odboru územního plánování a  památkové péče Městského úřadu Český Krumlov.

Elektronická komunikace

Město Český Krumlov realizovalo v  letech 2014-2015 projekt „Konsolidace IT infrastruktury a  rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov". Projekt navazuje na  dříve realizovaný projekt vybudování Technologického centra ORP Český Krumlov, spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu. Kompletní projekt zahrnoval čtyři části. Část A „Konsolidace a optimalizace serverové infrastruktury" měla za  úkol vytvořit takovou IT infrastrukturu, která by umožňovala implementaci a  bezpečné provozování nových služeb úřadu a zároveň zajistila jejich vysokou dostupnost. Účelem části B „Rozvoj služeb TC ORP - vybudování Portálu GIS ORP Český Krumlov" byla dodávka a implementace moderního portálového řešení, které by zefektivnilo činnosti vykonávané v rámci Geografického informačního systému (GIS) ORP Český Krumlov, sjednotilo a  zpřehlednilo publikaci výstupů z  jeho produkce, zefektivnilo výdej dat včetně poskytování tzv. otevřených dat, umožnilo evidenci metadat, aj. V rámci části C „Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov" byl nasazen systém pro centrální správu uživatelských účtů tzv. Identity management a nástroje pro centrální správu koncových stanic. Realizace části D „Elektronizace podání a  vnitřních procesů MěÚ" znamenala dodávku a  implementaci formulářového systému pro podporu elektronizace životních situací občanů, zjednodušení procesu elektronického podání a eliminaci nutnosti přímé návštěvy občana na  úřadě. Nové řešení připravilo sadu elektronických formulářů z oblastí doprava, životní prostředí, stavební úřad a  místní poplatky. Tímto krokem se podstatně zjednoduší komunikace občanů s úřadem. Stejně tak došlo k elektronizaci vnitřních procesů úřadu namísto stávající papírové podoby vybraných agend.

Nový jednací řad městského zastupitelstva

Na dubnovém zasedání byl odsouhlasen nový aktualizovaný Jednací řád Zastupitelstva města Český Krumlov. Hlavní novinkou je hlasování zastupitelů prostřednictvím elektronického zařízení a přímý video přenos z jednání. Další změnu, kterou řád upravuje, je právo veřejnosti vyjadřovat se k projednávaným bodům, vyjádřit se mohou občané města starší 18 let, občané, kteří vlastní na území města nemovitost nebo cizinci s trvalým pobytem ve městě

Město získalo finance na poskytování sociálních služeb

Jihočeský kraj v souvislosti s realizací projektu Podpora sociálních služeb IV, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, vyhlásil v lednu 2016 veřejné zakázky. Město Český Krumlov v  rámci vyhlášených veřejných zakázek podalo nabídky na  zajištění poskytování sociálních služeb Domov pro matky s dětmi a Dům na půl cesty. Nabídky byly Radou Jihočeského kraje schváleny jako vítězné a mezi městem a Jihočeským krajem došlo v polovině měsíce dubna k uzavření smluv o zajištění předmětných sociálních služeb. Dané sociální služby tak budou v období duben 2016 až prosinec 2018 finančně podpořeny částkou necelých 4,6 mil. Kč.

Zřízení ekonomické komise Rady města Český Krumlov

Rada města reagovala na podnět klubu ODS a na červnovém zasedání zřídila ekonomickou komisi. Jakožto poradní orgán se ekonomická komise Rady města bude věnovat vybraným otázkám souvisejícím s  problematikou hospodaření města a  jeho organizací, a to na základě požadavků rady či na základě vlastní iniciativy. Jedním z prvních témat k řešení bude posouzení možností zlepšení rozpočtové situace města a zvýšení objemu finančních prostředků pro nové investice.

Problematika pouličního hraní v Českém Krumlově

Radě města byl dne 8. února 2016 předložen k  diskuzi materiál k  problematice pouličního hraní v Českém Krumlově a rovněž pražská městská vyhláška jako informativní materiál, jak bylo postupováno v  podobné věci v  hlavním městě. Je třeba předeslat, že v Českém Krumlově bylo pouliční muzicírování po dlouhou dobu zakázáno, před několika lety opět povoleno a vydáno doporučení stanovující základní pravidla pro provozování této činnosti na veřejném prostranství. Uvažovaná vyhláška by měla tato pravidla převést do  režimu vymahatelnosti, neboť zmíněné doporučení dosud nebylo závazné ani vymahatelné.

Rada města, vědoma si toho, že situace v  Českém Krumlově se nedá srovnávat se situací v hlavním městě, si vyžádala přesné zhodnocení stavu v Českém Krumlově a konkrétní problémy, které byly řešeny v uplynulém roce. Zároveň si vyžádala návrh takové vyhlášky od městského úřadu a vyjádření poradních komisí rady města, v tomto případě komise kulturní a komise pro cestovní ruch.

Cílem tedy není pouliční hraní zakázat či zásadně omezit, ale stanovit jednoduchá pravidla. Ta se mohou týkat stanovení vhodné doby provozování takové aktivity na jednom místě, vymezení prostranství, kde tato aktivita není žádoucí, jako např. v blízkosti škol v době výuky. Také se může týkat použití výkonné ozvučovací aparatury či bicích souprav pro pouliční hraní. Většina muzikantů vnímá podobná pravidla jako přirozená. I nadále nám tedy budou svou hudbou zpříjemňovat dny ve městě a plnit je pohodou.

Krumlov sobě - tvořme spolu město 

Je v silách města řešit přetíženou intenzitu dopravy a  nedostatečnou dopravní vybavenost? Jsou stávající kapacity mateřských a  základních škol dostačující s ohledem na možnou změnu školského zákona a  předpokládaný dlouhodobý vývoj obyvatelstva? Jakými prostředky uhradit náklady na  případné vybudování čističky odpadních vod a  základní technickou vybavenost pro možnou revitalizaci bývalých kasáren Vyšný, když předpokládané náklady přesahují částku celkového ročního rozpočtu města? Jak se vypořádat s  požadavky na  nové využití pozemků a  jak využít stávající území s  ohledem na  technické, přírodní a kulturní limity? Je pro město prioritní řešit dostatek parkovacích míst na  sídlištích a parkovištích, údržbu a rozšiřování zeleně, realizovat protipovodňové úpravy na řece Polečnici, rekonstruovat mosty, zateplovat veřejné budovy a snižovat jejich energetickou náročnost, dbát na  kanalizační síť a  vodohospodářský majetek, rozšiřovat nabídku sportovního vyžití?

Toto je ukázka otázek ohledně budoucího rozvoje města, na jejichž řešení hledá vedení města odpověď. Aby město získalo veškeré informace a  své následné rozhodnutí opřelo o  vyjádření většiny obyvatel, počítá se zapojením veřejnosti do rozhodování o budoucnosti města participativním způsobem aktualizace strategického plánu. 

Je to dokument určující směr, kterým se město bude v  následujícím období (horizontu cca dvou volebních období) ubírat. Jeho vytvoření bude předcházet vypracování analytické části - tedy souhrnné charakteristiky dosavadního vývoje a současného stavu města včetně uvedení vzájemné provázanosti všech jeho sociálně-ekonomických, technických a  územních souvislostí. Tato část bude zpracována na  základě analýzy stávajících koncepčních materiálů města a existujících dat, na základě polostrukturovaných rozhovorů s  nejvýznamnějšími subjekty a osobami, které nejvíce ovlivňují dění ve  městě a  jejichž každodenní výkon práce má dopad na další rozvoj města. Další data budou získána průzkumem v terénu, využitím interaktivní mapové aplikace pro sběr dat a na plánovaném setkání s občany města, na kterém budou mít možnost vyjádřit vnímání podmínek a  kvality života ve  městě.

Od 20. března 2016 byly přístupná aplikace na webových stránkách www.ckrumov.cz/krumlovsobe, veřejné projednání se pak uskutečnilo ve  dnech 22. - 23. dubna 2016. Za  účelem realizace tvorby strategického plánu byl vytvořen přípravný tým složený jak ze zástupců politické reprezentace, tak ze zástupců odborníků, úředníků, podnikatelů a  veřejnosti. Na  tvorbě strategického plánu se tedy účastnila i veřejnost. Protože všichni máme různé zájmy, máme k  dispozici různé prostředky a také sledujeme různé cíle, byl pro nalezení průsečíků a shody na klíčových tématech, na jejichž řešení byli všichni ochotni spolupracovat, zahrnut i externí poradce v roli komunikátora celého procesu plánování.

Nedílnou součástí analytické části strategického plánu bylo i definování příležitostí a hrozeb v  budoucnosti, které nelze ovlivnit a předpokládané scénáře budoucího rozvoje. V této části byly zkoumány a prověřovány informace o předpokládaném prostředí, ve kterém bude město fungovat v budoucnosti. Výstupem analytické části strategického plánu bylo pojmenování problémů a stanovení klíčových témat.

Z poznání o tom, jaké mají řešené území a jeho obyvatelé problémy, dospěli účastníci strategického plánování postupně ke shodě na tom, co je třeba především změnit, aby byly identifikované problémy řešeny a  kterými klíčovými tématy se prioritně zaobírat a hledat jejich řešení. Poznání a pochopení výchozího stavu a trendů je základem pro porozumění o vizi budoucnosti a  na  ni navazující pochopení s posláním jednotlivých účastníků při jejím dosahování a naplňování - jejich tzv. mise.

Z diskuzí na dubnovém setkání ke strategickému plánu vyplynulo, že veřejnost Českého Krumlova oceňuje na  svém městě historický charakter i  konkrétní historické stavby spolu s  dostatkem vycházkových lokalit do  pěkné přírody v  okolí. Konkrétně jsou zmiňovány revitalizované kláštery, hrad a  zámek, výhledy. Jméno Český Krumlov občané vnímají jako dobrou značku známou ve světě, oceňují autenticitu města (která je ale ohrožena) a bohatý kulturní život. Naopak nejvíc Krumlováky ve městě pálí dopravní situace, negativně vnímají neustále se zvyšující počet krátkodobých turistů, který podle nich vede k vylidnění centra. Vadí jim jednostranně zaměřené obchody v  historickém centru města, které se orientují na  turisty, a naopak jim chybí obchody s běžným zbožím - zelinářství, železářství apod. Dalším problémem města je i nepříznivá bytová situace, která je také jedním z důvodů odchodu mladých lidí z města. Na rozdíl od centra existuje velké množství výhrad k veřejným prostranstvím okrajových čtvrtí. Chybí také řada pěších propojení pro procházky po městě i do přírody i pestřejší možnosti venkovní rekreace - například venkovní plovárna či cyklostezky. 

Tým odborníků na  strategické plánování utřídil a vyhodnotil sesbírané informace. Světlo světa spatřil návrh vize města v roce 2030 a tři klíčové oblasti, kterým se v další fázi tvorby strategického plánu budou věnovat pracovní skupiny. Klíčové oblasti pojmenovávají problematiku, kde je nejvíce potřeba změna, inovace, nové náměty či záměry neřešitelné jen běžnou agendou města: 1. obraz města a  cestovní ruch, centrum, soužití obyvatel města a turistů; 2. pohyb a doprava po městě, propojení centra města a okolí - mobilita; 3. otevřené město - participace, komunikace, spolupráce a podpora okrajových čtvrtí a žánrů. Aktivně pracovaly jednotlivé skupiny pro danou oblast, ve  kterých byli zastoupeni lidé se zájmem o téma - občané, podnikatelé, úředníci i politici. Právě v oblastech, kde je třeba inovací, dává největší smysl zapojení lidí s  cennými zkušenostmi a  schopnostmi i mimo vlastní vedení obce. Pracovní skupiny na  podkladu výstupů z  dubnového setkání v  každé oblasti navrhly cíle, čeho ve  městě dosáhnout, a  opatření, která k  tomu povedou. Tím byl vytvořen základ pro sestavení návrhu strategického plánu, který byl za  účelem připomínek veřejnosti zveřejněn a  poté předložen zastupitelstvu města k  projednání a schválení v září 2016. Následovala tvorba akčního plánu s  výčtem konkrétních projektů a úkolů pro nadcházející maximálně tři roky - co, kdo, kdy a za jaké peníze udělá. Akční plán se stal zásadním podkladovým dokumentem pro návrh rozpočtu na  rok 2017.

Zastupitelé schválili nový strategický plán města

Začátkem října zastupitelé Českého Krumlova schválili strategický plán rozvoje města pro období 2016 - 2022. Dokument vznikl v rámci projektu Krumlov sobě - Tvořme Krumlov spolu, na  kterém se podíleli sami občané a podnikatelé, odborníci i  úředníci a  politici. Dokument formuluje 15 cílů ve  třech klíčových oblastech. Na  strategický plán navazuje příprava Akčního plánu, který bude zahrnovat konkrétní projekty města v horizontu dvou až tří let.

Návrh nového strategického plánu veřejně představil odborný konzultant architekt Petr Klápště v  úterý 4. října v  podvečer ve  Velkém sálu v  Klášterech Český Krumlov. Prezentace byla zařazena na  program jednání zastupitelstva města, materiál uvedl místostarosta Josef Hermann, který měl přípravu strategického plánu ve své gesci. Strategický plán rozvoje města Český Krumlov 2016 - 2022 byl schválen jednohlasně všemi přítomnými zastupiteli.

Ve strategickém plánu jsou formulovány tři klíčové oblasti, které jsou dále rozpracovány do jednotlivých cílů. První oblast se věnuje obrazu města a cestovnímu ruchu, centru, a  soužití obyvatel s  turisty, druhým tématem, které si Krumlováci vybrali jako stěžejní, je komunikace s  městem, spolupráce a podpora okrajových čtvrtí i žánrů. Třetí téma se týká dopravy po  městě, propojení centra a  okolí. Součástí zpracování výstupů bylo i zformulování vize, v jakém městě chtějí obyvatelé žít, jak má město vypadat v roce 2030 a jakými prostředky toho lze dosáhnout.

O kulturní a přírodní dědictví je náležitě pečováno a zároveň je aktivně využíváno tak, aby vznikaly nové příležitosti pro místní obyvatele a návštěvníky. Centrum města je využíváno i obýváno místními a komunitní život je součástí obrazu města navenek. Městu se daří přitahovat turisty, kteří oceňují autenticitu, zůstávají déle v  Krumlově či širším regionu a přijíždějí i mimo hlavní sezónu. Cestovní ruch pomáhá ve  zkvalitňování kulturního a společenského života a infrastruktury ve městě. Funguje spolupráce mezi místní samosprávou a aktéry v cestovním ruchu a  kultuře, která umožňuje plně využít místní zdroje a  dovednosti a  nápady místních obyvatel a nastavování účelných pravidel.

Postupně roste počet občanů, podnikatelů a organizací aktivně se podílejících na  rozvoji města a  pocit jejich sounáležitosti s městem i vzájemně mezi sebou. Občané mají informace včas, přesně a snadno dostupné a orientují se v nich. Okrajové žánry a trendy + kulturní, společenské a volnočasové aktivity mají místo na mapě kulturního dění Českého Krumlova a mají své publikum. Kvalita života v okrajových částech města se zlepšuje skrze konkrétní opatření dle poptávky občanů. Příprava pozemků a  pravidel pro výstavbu probíhá a je otevřená pro zapojení vlastníků i  občanů, uplatňování pravidel je důsledné. Občané jsou aktivní a sebevědomí, město aktivitu oceňuje a  cíleně podporuje. Zlepšují se podmínky pro bezmotorový pohyb a  srovnávají se podmínky v  jednotlivých čtvrtích: obyvatelé se mezi svým bydlištěm a  důležitými body města mohou pohodlně a  bezpečně pohybovat pěšky nebo na kole v rámci nezbytného i rekreačního pobytu.

Redukuje se podíl automobilové dopravy na  celkovém množství cest, roste využívání bezmotorové a veřejné dopravy a odklání se tranzitní doprava. Kvalitní plánovací a projektová příprava: všechny územně a dopravně plánovací dokumenty jsou vzájemně zkoordinované a organizace dopravy v nich respektuje prostorové možnosti území a  rizika. Příprava i realizace dílčích staveb probíhá koordinovaně a s důrazem na jejich architektonické řešení a kvalitu práce.  Město sbírá, shromažďuje, analyzuje a zveřejňuje informace o dopravě a umí reagovat adekvátními opatřeními na podporu plynulosti dopravy a snížení negativních dopadů individuální automobilové dopravy.

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování rozvoje města. Jeho smyslem je poskytnout veřejnému i  soukromému sektoru základní představu o  dalším směřování města. Věnuje se oblastem, ve  kterých je nutná změna, inovace. Vybírá jen to nejdůležitější, kde je změna nejvíce potřeba, a stanovuje priority z pohledu zlepšení kvality života ve městě. Obecně je členěn na  cíle, ukazatele, zda byl cíl dosažen, opatření, jak cíle dosáhnout a v neposlední řadě jakými zdroji. Strategický plán se nevěnuje oblastem, které fungují dobře či alespoň průměrně (např. opravy školských zařízení, komunikací apod.).

Setkání partnerskýh měst 2016 ve Vöcklabrucku

Ve dnech 9. - 11. září 2016 se konalo ve Vöcklabrucku již osmnácté setkání partnerských měst. Sešli se zde zástupci rakouského Vöcklabrucku, slovinského Slovenj Gradce, německého Hauzenbergu a Českého Krumlova. Z  našeho města se na  setkání partnerských měst vydala 21 členná delegace složená ze zástupců městského úřadu, skupiny studentů z  českokrumlovského gymnázia, muzikantů ze základní umělecké školy a  volejbalového týmu. Sobotní pestrý dopolední i  odpolední program byl pro jednotlivé skupiny rozdílný. Představitelé jednotlivých měst prezentovali vývoj a současný stav cestovního ruchu v  jejich domovinách a  diskutovali o  možnostech další spolupráce v  tomto odvětví. Gymnazisté navštívili vědecký park Otelo a absolvovali technologický workshop 3D tisku. Žesťové kvarteto ze ZUŠ absolvovalo prohlídku města, technického muzea a  také se účastnilo jazzového festivalu. Zaměstnanci městských úřadů se věnovali výměně zkušeností v matričních záležitostech a  registru osob. Kdo však v Rakousku triumfoval nejvíce, byli českokrumlovští volejbalisté, v turnaji měst vybojovali první místo, a  odvezli si tak z Vöcklabrucku putovní pohár. Celé setkání se neslo ve  velmi přátelské atmosféře, města dojednala další oblasti vzájemné spolupráce a podpory, přičemž se již teď mohou těšit a plánovat další společné setkání, které se za rok uskuteční ve Slovenj Gradci.

Setkání dětí ZŠ Linecká se starostou města

3. října 2016 navštívili žáci 9. třídy ZŠ Linecká kancelář starosty Českého Krumlova Dalibora Cardy na  městské radnici. Jako občané města a  budoucí voliči deváťáci pana starostu nijak nešetřili a  zahrnuli ho množstvím dotazů, které např. směřovaly k  oblasti dopravy ve městě, údržby města především v oblasti chodníků, místních komunikací, úpravy v  okolí Křížové hory, k  autobusovému nádraží, k  dětským hřištím, k  dalšímu investičnímu rozvoji města, vstřícnosti města směrem k  občanům atd. Dozvěděli se také celou řadu zajímavostí ohledně rozpočtu města, práce na  radnici, složitosti přípravy investičních akcí, ale i z oblasti reprezentace města, přijímání zahraničních návštěv, velvyslanců. Dokonce se s panem starostou vyfotografovali v místech, kde se obvykle tyto návštěvy fotografují, což byl pro všechny rovněž zážitek. Došlo i  na  slova pochvaly ze strany žáků za zdařilé úpravy městského parku, za  opravenou budovu radnice na  náměstí, za  znovu oživený areál klášterů, za  dobře nastavený systém třídění odpadů, za  nově vybudované podzemní kontejnery na odpad. Hodinová beseda utekla velmi rychle. Výborně se díky ní propojily teoretické znalosti žáků, které získávají v  hodinách občanské výchovy ve škole, jejich praktické zkušenosti ohledně života ve  městě Český Krumlov a  naprosto přesné, výstižné odpovědi pana starosty. Pomohly žákům nahlédnout do složitosti komunální politiky a  přesvědčit se o  obecně známé pravdě, že všechno není tak jednoznačné, jak to na  první pohled vypadá. Díky této zkušenosti získali příští voliči mnohem přesnější představu o tom, „co to vlastně na tom městě dělají".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: