aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Městská knihovna v Českém Krumlově v roce 2016

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který čtenářům a uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace či mírný pokles počtu registrovaných uživatelů. Také Městská knihovna v Českém Krumlově dlouhodobě čelí postupnému úbytku registrovaných čtenářů. Jedná se o celorepublikový trend, jehož příčiny jsou širší a celospolečenské.

Za posledních deset let ubylo českokrumlovské knihovně cca 17 % registrovaných čtenářů. V této souvislosti je však třeba zmínit, že za posledních deset let ubylo 6 % obyvatel města, což se jistě také odrazilo na úbytku čtenářů. Jak je patrné z rozboru jednotlivých věkových skupin, tak čtenářů do 39 let výrazně ubývá, nejvíce pak v rozmezí 16 až 29 let. Skupina čtenářů do 15 let zaznamenala mezi lety 2011 až 2015 výrazný nárůst, v průměru však zůstává dlouhodobě vyrovnaná. V souladu se stárnutím populace vytrvale posiluje i věková skupina seniorů nad 60 let, která tvoří i nejpočetnější a nejpilnější čtenářskou skupinu. Vzhledem k celoevropským demografickým trendům bude i nadále seniorská věková skupina posilovat. Počet výpůjček však lineárně nekopíruje úbytek čtenářů. Výše zmíněný cca 17% úbytek čtenářů za posledních deset let znamenal úbytek jen cca 11 % výpůjček. Zbývající čtenáři si tedy za poslední desetiletí začali v průměru půjčovat o cca 6 % více knih a časopisů. Například v roce 18 2009 činil průměrný počet výpůjček na čtenáře a rok 53,86 kusů, v roce 2016 to bylo již 58,59 kusů knih a časopisů. Důležitou skutečností je, že i přes úbytek registrovaných čtenářů a výpůjček neklesá počet fyzických návštěv. Dlouhodobě, zejména díky nárůstu kulturních a vzdělávacích akcí, má knihovna ca 35 000 návštěvníků za rok.

Standardem je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli tvořit alespoň 15 % obyvatelstva žijícího v dané obci. Při aktuálním počtu obyvatel Českého Krumlova 12 999 činí počet registrovaných čtenářů 14,3 %.

Obyvatel města rok od roku ubývá a populace stárne, to se odráží i v tomto sledovaném ukazateli. S mírným poklesem počtu registrovaných čtenářů souvisí i mírný pokles počtu realizovaných výpůjček, avšak na druhou stranu nárůst počtu jejich prodlužování (prolongací). Jedním z možných důvodů mírného poklesu výpůjček je i nárůst možností on-line služeb, například prodlužování výpůjční doby z domova nevyžadující fyzickou návštěvu knihovny, s níž bývá spojeno půjčení dalších knih.

Důležitou oblastí činnosti knihovny je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Městská knihovna v Českém Krumlově výrazně posílila činnost v této oblasti, což se odrazilo na nárůstu účastníků i počtu akcí. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme zejména na seniory a větší množství akcí s menším počtem účastníků, aby bylo možné se podrobněji a individuálněji věnovat výuce. Výhodou a devizou Městské knihovny v Českém Krumlově je stabilní, zkušený a průběžně se vzdělávající pracovní kolektiv s minimální fluktuací

Prezentace knihovny na webu včetně on-line katalogu je v dnešní době samozřejmostí. Zde se však nachází velké pole působnosti pro další rozvoj. S touto oblastí úzce souvisí i profil na sociálních sítích jakožto velmi účinný nástroj pro aktivní komunikaci s veřejností. V roce 2016 byl zřízen vedle stávajícího profilu na Facebooku i profil na druhé nejvyužívanější síti, a sice na Twitteru.

Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy v Horní ulici v historickém centru města i dvě další pobočky. Ty se nacházejí na dvou hlavních českokrumlovských sídlištích Mír a Plešivec. Nejpočetnější skupinou čtenářů jsou žáci ZŠ, studenti a učni (37 %) a senioři (25 %). Nejvíce výpůjček realizují senioři (6 047) a žáci ZŠ, studenti a učni (1 202).

Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto čtenářům Městské knihovny celkem 787 knih z jiných knihoven v republice. Zpravidla jde o naučnou literaturu pro studijní účely. Z fondu českokrumlovské knihovny bylo jinými knihovnami požadováno a poskytnuto 139 knih.

K 31. prosinci 2016 bylo registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Českém Krumlově na hlavní budově v Horní ulici a na pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 9 počítačů; všechny byly připojeny k internetu, 2 z toho sloužily výhradně jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé (standard v počtu počítačů sloužících veřejnosti je v naší kategorii podle doporučení 10 až 15 počítačů). Přístupu k internetu využilo celkem 880 uživatelů. Počet uživatelů internetu klesal, důvodem bylo jeho široké rozšíření a velmi rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení. Službu psaní v textovém editoru návštěvníci téměř nevyužívali, zato možnosti wifi připojení ano.

Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2016 pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 814 kopií z materiálů knihovny a dále 1 788 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na základě ustanovení autorského zákona bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva.

Ve studovně pokračovalo budování databáze tzv. analytických záznamů. Byl zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. V roce 2016 průběžně probíhal sběr podkladů pro aktualizaci bibliografie zpracovávané k 70. výročí konce 2. světové války - regionální bibliografie mapující období let 1938 - 1947 s geografickým záběrem jižních Čech a tematickým zaměřením na válku, okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, poválečný odsun německého obyvatelstva a následné dosídlování pohraničí. Bibliografie vychází z periodik a monografií dostupných v Městské knihovně v Českém Krumlově, takže jsou zde zájemcům o další studium k dispozici. Tento zdroj informací, který je volně ke stažení na webových stránkách knihovny, využívají jak zájemci o regionální dějiny, tak například i studenti při psaní referátů či seminárních prací. 

V Městské knihovně v Českém Krumlově byla od května 2015 zavedena nová služba půjčování e-knih, což opět rozšířilo portfolio poskytovaných služeb. O službu je mezi čtenáři zájem, který postupně stoupá. Osvěta byla prováděna průběžně, jak při osobním kontaktu se čtenáři a při tematických besedách, tak pravidelně na webových stránkách.

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2016 celkem 134 kulturních akcí, které navštívilo 3 665 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 53 vzdělávacích akcí s návštěvností 779 osob. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst počtu kulturních akcí o 43 % včetně výrazného nárůstu návštěvníků o 44 %. Vzdělávací akce, i přes nárůst jejich počtu o 15 %, zaznamenaly o 23 % nižší návštěvnost než v loňském roce. Je to způsobeno snahou organizovat větší počet vzdělávacích akcí pro menší počet účastníku, kde je možný individuálnější přístup lektorů. Nabídka kulturních akcí je velmi široká od autorských a veřejných čtení, přes vernisáže, přednášky, hudební vystoupení až po pohádky a tvořivé akce pro děti. Vzdělávací akce jsou zaměřeny na školní a středoškolskou mládež a potom zejména na seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou. 

Knihovní fond obsahoval k 31. prosinci 2016 celkem 120 393 knihovních jednotek, z toho 40 469 knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond oddělení regionálních služeb. Přírůstek knihovního fondu za rok 2016 činil celkem 3 561 knihovních jednotek, z toho výměnný fond oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 1 543 knihovních jednotek. Úbytek knihovního fondu v roce 2016 činil 4 824 knihovních jednotek, z toho 713 knihovních jednotek z výměnného fondu oddělení regionálních služeb.

Také v roce 2016 se Městská knihovna v Českém Krumlově zapojila do celorepublikové akce „Noc literatury". Ambicí tohoto projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech města během jednoho večera čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace usiluje knihovna o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. V Českém Krumlově probíhalo čtení 11. května 2016 na čtyřech místech - Synagoga Café & Bistrot, Kavárna Hrádek na českokrumlovském zámku, v Regionálním muzeu a před butikem Hezky Česky v Soukenické ulici. Jako v přechozím roce byla akce úspěšná a pracovníci knihovny plánují pokračovat v ní i v následujících letech.

Z ekonomického hlediska se rok 2016 nevyznačoval zásadními výkyvy příjmů ani výdajů. Knihovna hospodařila se ziskem, který bude po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů. Oproti předchozímu roku se podařilo naplnit a mírně přesáhnout plánované vlastní příjmy a vyrovnat tak ztrátu z roku 2015. Knihovna byla velmi úspěšná při získávání finančních prostředků nad rámec příspěvku od zřizovatele. Kromě pravidelné dotace na výkon regionálních funkcí knihoven od Jihočeského kraje ve výši 1 078 000 Kč se podařilo získat, řádně využít a vyúčtovat dotace ve výši 163 967 Kč.

Co se podařilo:

 • Rada města Český Krumlov dne 3. 10. 2016 projednala a vzala na vědomí pod usnesením č.0486/RM23/2016 Koncepci rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2016 - 2020.
 • Se zřizovatelem byla zahájena diskuse o budoucí rekonstrukci areálu Prelatury pro potřeby knihovny.
 • Knihovna byla úspěšná v žádostech o dotace, nad rámec běžného rozpočtu získala 163 967 Kč.
 • Zpracování a představení nového loga a s ním souvisejícího vizuálu knihovny.
 • Zřízení nového profilu knihovny na sociální síti Twitter.
 • Zahájení transparentnějšího nákupu knihovního fondu, záměry nákupu jsou zveřejňovány na webových stránkách knihovny. Každý měsíc jsou na webu knihovny zveřejňovány aktuální knižní tipy a novinky z knihovního fondu.
 • Knihovna navázala úzkou spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice při přípravě pravidelného pořadu „O knihách s knihovnicí".
 • Městská knihovna se zapojila do celoměstských kulturních akcí (např. Kouzelný Krumlov, Dny evropského dědictví, Svatováclavské slavnosti, Zažít Krumlov jinak atd.).
 • Byly zahájeny pravidelné vzdělávací akce pro seniory a výrazně rozšířena nabídka kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně (ve spolupráci s paní Jaroslavou Dominovou pravidelné veřejné čtení ve městě, účast na dobročinných projektech (Kabelkový veletrh, Sbírkové dny Světlušky).
 • Knihovna se zapojila do „Společnost přátelská rodině" a získala prestižní certifikát.
 • S podporou města Český Krumlov byl vydán v elektronické podobě sborník prací z Výtvarné a literární soutěže za léta 2005 - 2015, který je zdarma ke stažení na webu knihovny.
 • V roce 2016 se dosud nepodařilo zprovoznění nových webových stránek knihovny.

 Číselné ukazatele za rok 2016:

Registrovaní čtenáři celkem.................................................................... 1 841

z toho do 15 let........................................................................................ 461

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)................................................ 71 524

Výpůjčky celkem............................................................................... 117 744

z toho nauč. lit. pro dospělé................................................................ 20 344

z toho krásná lit. pro dospělé.............................................................. 65 235

z toho naučná lit. pro děti..................................................................... 1 732

z toho krásná lit. pro děti...................................................................... 9 772

z toho ostatní dokumenty (zvukové knihy).............................................. 2 150

z toho výpůjčky e-knih............................................................................. 114

Výpůjčky periodik................................................................................ 18  397

Kulturní akce............................................................................................ 134

Vzdělávací akce.......................................................................................... 53

Počet návštěvníků kulturních akcí ........................................................... 3 665

Počet návštěvníků vzdělávacích akcí .......................................................... 779

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, jsou tedy započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond:

Přírůstek knihovního fondu za rok 2016 činil celkem:             3 561 knih. jednotek

Úbytek knihovního fondu za rok 2016 činil celkem:                4 824 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2016 celkem:        120 393 knih. jednotek

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy) byla v roce 2016 využita částka ve výši 619 614 Kč. Zřizovatel, město Český Krumlov, poskytl na provoz knihovny v roce 2016 ze svého rozpočtu částku ve výši 4 817 000 Kč. Od Jihočeského kraje obdržela knihovna na výkon regionálních funkcí v roce 2016 dotaci ve výši 1 078 000 Kč. Dále knihovna obdržela státní dotace v celkové výši 150 967 Kč.

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: