aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2016

Obchodní společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. hospodaří v pronajatých lesích Města Český Krumlov na základě nájemní smlouvy od roku 1994. Město Český Krumlov je jediným zakladatelem a 100 % vlastníkem obchodní společnosti.

Hlavní činností je výkon odborné správy lesů, pěstební a těžební práce, ochrana lesa. Funkci odborného lesního hospodáře vykonával jednatel společnosti, činnost firmy zajišťovali dva lesníci ve venkovním provozu, 1 THP administrativní pracovník. Společnost obhospodařovala celkem 1 329 ha lesů, z tohoto množství bylo 1 300 ha ve vlastnictví Města Český Krumlov, 29 ha ve vlastnictví společnosti.

Základním pilířem činnosti společnosti je obhospodařování lesního majetku města Český Krumlov. Jedná se o zhruba 1 330 hektarů lesa rozprostřených na 27 katastrálních územích. Tato výměra není konečná, majetek se společnost snaží rozšiřovat jednak smysluplným nákupem lesních pozemků od sousedních vlastníků, jednak zalesňováním nevyužitých zemědělských půd. Společnost se rovněž stará o městské rybníky a o část městské zeleně. V předvánočním čase mohou občané Českého Krumlova vidět pracovníky Lesů při stavbě vánočního stromu na českokrumlovském náměstí, dodávají i stromky na výzdobu celého centra města a v areálu Služeb města prodávají čerstvé vánoční stromky. Pro tyto účely mají Lesy založeny plantáže, kde dokáží vypěstovat kvalitní stromky za velice příznivé ceny.

 Lesní majetek je zařazen do těchto kategorií lesa:

 • Lesy hospodářské - 1 147,13 ha
 • Lesy ochranné - na mimořádně nepříznivých stanovištích - 23,26 ha
 • Lesy zvláštního určení - v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů - 9,88 ha
 • Lesy zvláštního určení - příměstské a rekreační - 61,01 ha
 • Lesy zvláštního určení - se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou - 95,72 ha

Služby společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o.:

 • Obnova lesa
 • Ochrana kultur (proti buřeni, zvěři, hmyzím škůdcům)
 • Výchovné zásahy (prořezávky, probírky)
 • Těžba a přibližování dřeva
 • Výkup a prodej dřeva
 • Odstraňování klestu
 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Poradenská činnost

Lesní pedagogika:

Společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. se věnuje spolupráci se základními školami v rámci projektu „Lesní pedagogika" pravidelně již od roku 2009. Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm. Je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa. Je to nejjednodušší cesta lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa se všemi jeho funkcemi.

Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a doplňuje získávané vědomosti dětí zábavnou formou, při které žáci zapojují do poznání všechny svoje smysly. Lesní pedagogika prohlubuje u široké veřejnosti zájem o les, zlepšuje vztah člověka k lesu a přírodě obecně, objasňuje význam hospodaření v lese, podporuje pochopení práce lesníků a prohlubuje zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu.

Z činnosti společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o. v roce 2015:

Dětské hřiště na Horní Bráně:

V rámci revitalizace Hornobránského rybníka rozšířila společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. stávající dětské hřiště na Horní Bráně o nové herní prvky. Vyhověla tak požadavkům rodičů nejmenších návštěvníků a hřiště doplnila o herní prvky určené právě malým dětem. Celkové náklady na dodávku a montáž pěti herních prvků byly ve výši 354 738 Kč. Oplocení hřiště nechala provést společnost PRO-SPORT ČK o. p. s. Na základě rozhodnutí rady města společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. investovala do úprav okolí Hornobránského rybníka v roce 2014: 4 540 000 Kč a v roce 2015: 1 370 000 Kč.

Areál dětského hřiště Dubík:

Za účelem podpory rekreační funkce lesů společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. vybudovala v příměstském lese Dubík víceúčelové hřiště, kde naleznou návštěvníci tyto herní prvky: houpačka, kolotoč, hrazda, kladina, čapí hnízdo, přístřešek, posilovací dvojlavice, bradla. Hřiště bylo obnoveno v letech 2010 a 2012 celkovými náklady 460 000 Kč, dotace z Programu rozvoje venkova činila 275 000 Kč. Péče o tento areál vč. údržby a edukačních programů probíhala i v roce 2015.

 Přehrážka Na Trojici:

V rámci protipovodňových opatření postavila společnost Lesy města Český Krumlov s. r. o. nad rybníčkem na Trojici protipovodňovou přehrážku, jejímž účelem je ochránění níže položených pozemků ve vlastnictví města Český Krumlov. Celkové náklady na výstavbu činily 2 899 830 Kč, společnost získala dotaci na výstavbu ve výši 1 910 632 Kč.

Plánované projekty:

Mezi připravované projekty společnosti Lesy města Český Krumlov s. r. o. na další období byla zařazena mj. i rekonstrukce lesní cesty na Dubíku, která by pracovníkům zpřístupnila část lesního majetku a pro občany zcela jistě zajímavý dlouholetý projekt rozhledny na Dubíku. Realizace je ovšem ve značné míře závislá nejen na vývoji trhu se dřevem, ale na možnosti využití dotačních titulů, zejména z Evropské unie.

Ocenění: „Důvěryhodná firma" 2015:

Lesy města Český Krumlov s. r. o. získaly od Centra výzkumu názoru klientu s. r. o. certifikát „Důvěryhodná firma" pro rok 2015. Certifikát „Důvěryhodná firma" se přiděluje podnikatelům, kteří se vyznačují výbornou pověstí mezi klienty a obchodními partnery. Firmy, které se mohou pochlubit tím, že vlastní certifikát „Důvěryhodná firma", jsou vnímány zákazníky a dodavateli jako spolehlivý a důvěryhodný partner.

Změna ve funkci jednatele:

V roce 2015 ukončil v Lesích města Český Krumlov s. r. o. svou dlouholetou činnost ředitele a jednatele Ing. Bedřich Navrátil odchodem do důchodu. U společnosti pracoval Ing. Navrátil v různých funkcích 20 let a vykonal mnoho dobré a užitečné práce, kterou rovněž popsal v knize „20 let firmy Lesy města Český Krumlov s. r. o.". V jeho funkci ho vystřídal nový jednatel, rovněž dlouholetý pracovník společnosti (od roku 2003), Ing. Miroslav Štoll. 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: