aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2016

ICOS o.p.s. v roce 2016

Společnost ICOS o. p. s. byla založena v roce 2000. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb. Zajišťuje služby a programy, které usnadňují důstojný a plnohodnotný život ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.

ICOS získal v listopadu 2016 prestižní ocenění - 2. místo v Neziskovce roku 2016. Ačkoli ocenění akcentuje zejména profesionalitu a efektivitu managementu a finančního řízení organizace, je ocenění uznáním společné práce všech, kdo se na činnosti ICOS podílí. Prestižní ceny pro profesionálně vedené neziskové organizace v ČR uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění. Těmi jsou Skupina ČEZ, Česká spořitelna, Česká televize či mezinárodní poradenská a auditorská společnost KPMG. Propracovaný vícekolový systém hodnocení umožňuje všem organizacím zhodnotit svou činnost a získat zpětnou vazbu od nezávislých expertů z akademického, komerčního i neziskového sektoru. A toto hodnocení dopadlo pro ICOS naprosto skvěle. ICOS dosáhl v celkovém hodnocení efektivity řízení a managementu 95 % ze 100 v porovnání s dalšími organizacemi.

Orgány společnosti:

Správní rada:

Mgr. Ingrid Jílková, předsedkyně správní rady

Mgr. Vlastimil Kopeček, Mgr. Štěpán Bolf

Dozorčí rada:

Ing. Daniela Scherhauferová, předsedkyně dozorčí rady (nahradila v průběhu roku Ing. Michaelu Klementovou)

JUDr. Pavel Marťán, Mgr. Petra Valová

Ředitel a statutární zástupce: Tomáš Zunt

Stěžejní partneři a organizace, s nimiž pracovníci ICOSu v roce 2016 úzce spolupracovali:

město Český Krumlov, Oddělení sociálně právní ochrany dětí MU Český Krumlov, město Trhové Sviny, město Kaplice, Charita Kaplice, Domov pro seniory Kaplice, město Nové Hrady, obec Větřní, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., Český Krumlov, Dětský domov Horní Planá, Domov důchodců Horní Planá, Hospic sv. Jana Neumanna Prachatice, Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Blažek Praha, a. s., Bona Assistentia s. r. o., SVP Spirála a sdružení Spirála, MC Míša, Krebul, o. p. s., KoCeRo, o. p. s., Probační a mediační služba ČR, Hestia, o. s.

V roce 2016 měl ICOS Český Krumlov celkem 33 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. K  31. prosinci 2016 činil průměrný přepočtený evidenční počet stálých zaměstnanců na plné úvazky 17,03. Dalších 30 osob v průběhu roku 2016 pracovalo pro ICOS na dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti - jedná se zejména o osobní asistentky doplňující základní tým; odborné pracovníky - poradce, terapeut; právník a další (pozn.: každá osoba je započítána pouze 1x, ačkoli se u někoho mohla vyskytnout kombinace HPP a dohody). Na činnosti ICOS dlouhodobě spolupracují i další odborní supervizoři, externí právníci, psycholog apod., a stále se rozrůstající tým dobrovolníků (v roce 2016 se zapojilo do programů Dobrovolnického centra 49 dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby).

Mezi dlouhodobé obecně prospěšné služby ICOS patřily zejména:

 • Sociální služba Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • Sociální služba Bezplatné právní poradenství pro osoby v krizi
 • Dobrovolnické centrum Český Krumlov - rozvoj a podpora dobrovolnictví
 • Služby pro rodiny s dětmi včetně ohrožených dětí - Rodinné centrum Krumlík a služba Podpora rodin a dětí v ohrožení
 • Preventivní programy pro mladé lidi s rizikovým chováním
 • Vzdělávací aktivity pro cílové skupiny služeb, poskytovatele sociálních služeb a další
 • Propagační aktivity s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací sdůrazem na sociální oblast a region působnosti

Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonávala i další doplňkovou činnost, jejímž účelem byla podpora obecně prospěšných služeb a aktivit společnosti. Jednalo se zejména o:

 • Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zejména invalidní zájemce

Agentura práce

 • Poradenská a konzultační činnost (projektový management, strategické plánování, případové konference)
 • Hlídání dětí v domácnostech/individuální
 • Provoz charitativního Bazárku s dětským zbožím

Služby společnosti ICOS v roce 2016 v číslech

 • Osobní asistence poskytla v roce 2016 celkem 8 938 hodin přímé pomoci dětem, dospělým se zdravotním postižením i seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Služby osobní asistence využilo celkem 40 klientů.
 • Služeb Bezplatné právní poradny, rozšířené v roce 2016 o pobočku Vyšší Brod, využilo celkem 838 klientů, s nimiž bylo vedeno 1 670 intervencí v celkovém souhrnu 768 hodin.
 • Rodinné centrum Krumlík, které je v činnosti v Českém Krumlově od roku 2011 a kde od září 2016 funguje tzv. dětská skupina, zajistilo celkem 5 318 hodin hlídání dětí, dalších 750 hodin hlídání pak jako doplněk vdomácnostech.
 • Do akreditovaných dobrovolnických programů se v roce 2016 zapojilo 49 dlouhodobě apravidelně spolupracujících dobrovolníků a další desítka pak vypomáhala na jednorázových akcích. Tyto programy pomáhají seniorům, dětem či lidem se zdravotním postižením adoplňují a rozšiřují tak základní služby společnosti.
 • Nejmladší služba ICOSu Podpora rodin a dětí v ohrožení je zajišťována v českokrumlovském a kaplickém regionu. V roce 2016 bylo v rámci služby spolupracováno s osmi desítkami rodin, zejména v poradenství a rovněž terénní práci v rodinách.
 • Na realizaci probačního programu v předchozích letech navázal v roce 2016 preventivní program Právo zážitkem, který umožňuje zapojit do programu zejména mladé lidi v péči OSPOD. Časová dotace prvního běhu programu činila 40 hod. Nastoupilo do něj 11 účastníků, z nichž úspěšně absolvovalo 6.

V tomto roce poskytly ICOSu dotace, granty a nadační příspěvky, jakož i další finanční podporu mj. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství a mládeže ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, město Český Krumlov, Sdružení Růže a město Trhové Sviny a Nové Hrady, město Kaplice, obec Větřní, Jihočeský kraj, Nadace Agrofert, Nadace Komerční banky, Nadační fond Tesco, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Charty 77 - konto Bariéry.

Celkové náklady na zajištění služeb a chodu ICOS v roce 2016 činily 7,637 milionů Kč. Přes vykázanou ztrátu v oblasti obecně prospěšných služeb byl zásluhou doplňkové výdělečné činnosti celkový hospodářský výsledek kladný.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: