aktualizováno 5. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Úprava obce, doprava, spoje, životní prostředí

Obslužnost města Český Krumlov železniční a autobusovou dopravou v roce 2015

Do Českého Krumlova bylo možné dojet vlakem na železniční trase Praha - Český Krumlov pouze s přestupem v Českých Budějovicích. Tato trasa ve směru Praha - Benešov u Prahy - České Budějovice (číslo trati 220) je dlouhá 169 km. Dále vede trať číslo 149 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem dlouhá 31 km. Doba jízdy vlakem mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi činila 48 - 50 minut a orientační cena jedné jízdenky byla 51 Kč. Celkem stála železniční jízdenka ve směru Praha - Český Krumlov zakoupená u společnosti České dráhy přibližně 210 Kč. U autobusů byla jízda na trase Krumlov - Budějovice až o 12 minut rychlejší a dle typu spoje se pohybovala mezi 30 a 50 minutami. Orientační cena autobusové jízdenky byla 32 Kč. 

Počet vlakových a autobusových spojů v jednom pracovním dni

Vlak směr Č. Budějovice - Č. Krumlov: 10             směr Č. Krumlov - Č. Budějovice: 9

Bus směr Č. Budějovice - Č. Krumlov: 46               směr Č. Krumlov - Č. Budějovice: 48

V zimním období byl počet autobusových spojení v obou směrech snížen na 42 za den.

Co se týče autobusové dopravy na trase Praha - Český Krumlov, již od 17. března 2008 začaly do Českého Krumlova jezdit autobusy společnosti Student Agency.  Společností Student Agency bylo provozováno v období od března do června 2015 mezi Prahou a Krumlovem čtrnáct spojů denně, a mezi červnem a prosincem celkem šestnáct spojů. Jednotná cena jízdného tohoto spoje byla 200 Kč. Dále zajišťovala společnost Student Agency i pravidelné spojení mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi.

Od 14. června 2015 začal provozovat přímou autobusovou linku mezi Prahou a Českým Krumlovem soukromý železniční dopravce Leo Express pod obchodní značkou Leo Express Easy. Cena jízdenky byla stejná jako u konkurenčního autobusového dopravce Student Agency a na spoje byly využívány autobusy Bova Magic společnosti M express. Tyto autobusy jezdily dvakrát denně a na rozdíl od Student Agency, jejíž spoje jezdily přes Písek, vedla trasa Leo Expresu přes Tábor a Veselí nad Lužnicí. Leo Express umožnil i přestup ze svých vlaků na autobus přímo u pražského hlavního nádraží.

Městská doprava ve městě byla v roce 2015 zajišťována ve spolupráci s dopravcem ČSAD České Budějovice a. s. Ve městě zajišťovaly dopravní spojení celkem čtyři autobusové spoje 330150, 330151, 330152 a 330153 a poskytovaly své služby na síti komunikací na trase mezi autobusovým nádražím, Špičákem a dále ve 4 základních směrech k Tovární ulici, Vyšnému, ve směru na Kájov, na Spolí, s návazností na Větřní.

Změny v registru vozidel od 1. ledna 2015

K 1. lednu 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu a všechny změny nelze stručnou informací poskytnout. Níže vám přinášíme výběr nejdůležitějších změn týkajících se občanů.

Vozidla, která po datu 31. prosinci 2014 byla ve statutu "v převodu", tzn. zůstala v "odhlášce na nového majitele", měl nový vlastník povinnost zaregistrovat do 31. července 2015. Pokud tak vlastník vozidla neučinil, ztratilo vozidlo po tomto datu vozidlo technickou způsobilost a již nesmělo být nadále provozováno.

U vozidla "dočasně vyřazeného" (nový výraz - vyřazeného z provozu), kde doba původního dočasného vyřazení přesahovala 18 měsíců, měl vlastník vozidla povinnost oznámit obecnímu úřadu ORP adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Tato povinnost byla vlastníkovi uložena do 31. prosince 2015. Pokud tak vlastník neučinil, bylo vozidlo dále považováno za zaniklé (dříve trvale vyřazené), čímž ztratilo technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a již nesmělo být nadále provozováno. 

V případě prodeje/koupě vozidla (při převodu vlastnického práva), žádali oba účastníci řízení o provedení změny společně. Původní "odhlášení" a "přihlášení" vozidla na nového vlastníka se provádělo jedním úkonem, a to u obce s rozšířenou působností, ke které je místně příslušný původní vlastník. Vozidlo bylo ihned registrováno na nového vlastníka, nikoliv pouze odhlášeno.

V základních pojmech došlo k těmto důležitým změnám: vozidlo doposud "trvale vyřazené" se nově nazývalo vozidlo "zaniklé", vozidlo doposud "dočasně vyřazené" se nově nazývalo "vyřazené z provozu". 

Za porušení povinností bylo možné v souladu s právními předpisy uložit sankci v blokovém řízení do 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 50 000 Kč.

Jarní úklid města v roce 2015

Od poloviny měsíce března do konce dubna 2015 probíhal v Českém Krumlově jarní úklid komunikací a zelených ploch. Pořadí úklidu v jednotlivých částech města bylo navrženo podle zkušeností z předcházejících let, s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí, na dopravní význam komunikací a hustotu osídlení.

Jarní úklid komunikací a zelených ploch spočíval zejména v odstranění zbytků posypových materiálů, zbytků neshrabaného listí a jiných odpadků ze zelených ploch po zimním období, odvoz zbylého posypového materiálu a úklid posypových beden z města. Součástí jarního úklidu bylo i mytí autobusových čekáren. Po provedení ručního úklidu a hrubém odstranění posypového materiálu z komunikací bylo provedeno strojní zametení komunikací a chodníků. 

Na jarní úklid navázal běžný úklid komunikací, který byl prováděn s ohledem na rozsah finančních prostředků, konkrétní potřeby jednotlivých oblastí města a konání některých významných akcí a událostí ve městě. Město zabezpečilo úklid komunikací o celkové délce cca 72 km a chodníků o délce cca 44 km. Téměř 38 ha zelených ploch v majetku města Český Krumlov je zahrnuto do tzv. komplexní údržby veřejné zeleně.

Úklid místních komunikací prováděla dceřiná společnost Služby města Český Krumlov. Údržbu veřejné zeleně zajistily firmy Václav Kubát (jsou to lokality: Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice, U Trojice, Horní Brána I a II) a AGR SERVIS s. r. o. (lokality: sídliště Plešivec, Nové Spolí, Slupenec, Vnitřní město, sídliště Špičák, Jelení zahrada, Chvalšinská ulice, zámecká jízdárna, Dobrkovice, sídliště Vyšný, Za Nádražím, Vyšehrad). 

Organizaci úklidu zelených ploch a zeleně koordinoval Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov. Úklid komunikací a chodníků, plochy autobusového nádraží a čistotu autobusových zastávek zajišťuje Odbor dopravy a silničního hospodářství a úklid budovy autobusového nádraží je v kompetenci Odboru správy majetku Městského úřadu Český Krumlov.

Úklid silnice I/39 České Budějovice - Český Krumlov - Kájov zabezpečuje Ředitelství silnic a dálnic české republiky a úklid silnic II/157 Český Krumlov - Kaplice, II/160 Český Krumlov - Větřní a silnice III/1571 Český Krumlov - Slupenec zabezpečila Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

Na jarní úklid bezprostředně navazuje úklid běžný, který je prováděn s ohledem na rozsah finančních prostředků, konkrétní potřeby jednotlivých lokalit a konání významných akcí a událostí v katastru města. Běžný úklid probíhá od května do prosince. Město zabezpečuje úklid o celkové délce přibližně 72 km komunikací a 44 km chodníků, úklid 37 ha zelených ploch a vývoz téměř 300 odpadkových košů.

Město zajistilo intenzivní úklid Klášterní ulice po stavební technice

V jarních měsících roku 2015 se množily stížnosti občanů na znečištěnou Klášterní ulici. Znečištění vznikalo zejména v důsledku pohybu osobních a nákladních aut ze staveniště v rámci probíhajících stavebních prací na areálu bývalého kláštera minoritů. Zástupci města Český Krumlov jednali v této věci s generálním dodavatelem stavebních prací projektu Revitalizace areálu klášterů, se kterým se domluvili na zákazu vjezdu osobních aut do prostor staveniště. Tímto opatřením došlo ke kýženému snížení znečištění ulic ve vnitřním městě.

Vjezd nákladních vozidel byl však vzhledem k probíhající revitalizaci klášterů nezbytný. Nicméně v dotčených místech byla posílena úklidová služba, jež prioritně zajišťovala úklid nečistot ze stavby na komunikacích ve vnitřním městě. Občané byli v návaznosti na tento stav městem požádáni o shovívavost a trpělivost. Předpokládaný konec stavebních prací na objektech klášterů byl naplánován na léto 2015 a odměnou za trpělivost pak překrásně opravený areál středověkých klášterů, který se stal další ozdobou našeho města.

Plánované změny v městské hromadné dopravě od roku 2016

Od prvního ledna 2016 jdou náklady spojené s provozováním městské dopravy v Českém Krumlově z městské kasy. Město počítalo s částkou blížící se čtyřem a půl milionům korun ročně, ale nakonec to byly v prvním roce jen tři miliony šest set tisíc korun.

Bylo naplánováno, že hned po novém roce 2016 občané města ještě zásadní změny nepocítí. Dopravu nadále zajistí ČSAD České Budějovice a během prvních dvou měsíců nového roku bude režim fungovat jako doposud. V tomto období se nebudou měnit ani jízdní řády, ani ceníky jízdného. Už nyní však městský odbor dopravy pracuje spolu s ČSAD na optimalizaci budoucího nového režimu městské dopravy. V únoru 2016 by měl být návrh prodiskutován, upraven a předložen radě města ke schválení. Od prvního března 2016 by již mohl nový režim fungovat v praxi a neobejde se bez škrtů nehospodárných linek a cenových úprav jízdného.

V roce 2015 bylo naplánováno, že od března 2016 se změní:

  1. Systém jízd městských autobusů, zmizí linky v nelukrativních časech
  2. Ceny jízdného a některé výhody například pro seniory
  3. Jízdní řády ze současných na minutové

Nezmění se:

  1. Počet a místa zastávek městské dopravy
  2. Způsob placení jízdného hotově u řidiče

Petice za změnu dopravní situace u kruhového objezdu u Porákova mostu

„Dlouhodobě naprosto neudržitelná dopravní situace na hlavním průjezdu ve směru Český Krumlov - Lipno byla na přelomu července a srpna 2015 impulsem pro sepsání následující petice: „Dopravní situace v Českém Krumlově je katastrofální díky nevyřešené dopravní situaci u tzv. Porákova mostu, kde je provizorní a naprosto nevyhovující kruhový objezd. Doprava přes Český Krumlov je neúnosná.

Sebemenší dopravní nehoda doslova ucpe provoz v celém městě, poněvadž neexistuje adekvátní objížďka. My, níže podepsaní, žádáme pana Mgr. et Bc. Antonína Kráka, krajského radního pro dopravu, aby začal situaci intensivně řešit s Ředitelstvím silnic a dálnic pro Jihočeský kraj a započala se práce na některé z reálně nabízejících se variant:

  1. světelná křižovatka s odbočovacím pruhem na Větřní a Černou v Pošumaví
  2. kruhový objezd s tzv. dvojitým by passem

Za petiční výbor: Vojtěch Němec, BBA. zastupitel města Český Krumlov za hnutí ANO 2011

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním".

Město Český Krumlov podniklo během roku 2015 řadu opatření k razantní nápravě této situace. Uzlovým bodem průjezdnosti Krumlova byla především kritizovaná křižovatka u Porákova mostu, která v současnosti absolutně nevyhovuje hustému provozu. Starosta Dalibor Carda se této problematice věnoval již od roku 2011, kdy měl první schůzky s krajskými řediteli Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), kteří se bohužel často měnili a jejich sliby tak vyšly naprázdno.

Příslib lepších časů nastal až v roce 2015, kdy funkci šéfky českobudějovické správy ŘSD převzala Vladimíra Hrušková, která hned v květnu přijela do Českého Krumlova a okamžitě zadala studii odborné firmě, která představila radě města návrhy řešení této problematické křižovatky.

Na základě výsledků studie bylo řečeno, že pokud nebudou na mostě tři jízdní pruhy, tak každá investice do křižovatky je zbytečná, protože nevyhoví ani kruhová, ani světelná křižovatka, a to ani v letošním roce, ani výhledově. Následně Dalibor Carda absolvoval pracovní schůzku s vedoucí Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě Andreou Tetourovou, s jihočeským radním pro dopravu Antonínem Krákem a krajskou ředitelkou ŘSD Vladimírou Hruškovou, kde byl stanoven další postup tak, že ŘSD zadá dopravní studii celého dopravního uzlu a průjezdu Krumlova, aby byly zjištěny skutečné stavy vozidel na jednotlivých dopravních proudech.

Jihočeský kraj okamžitě zadal řešení třetího pruhu na Porákově mostu a město Český Krumlov objednalo projekt na světelnou křižovatku, aby byly obslouženy tři proudy ve směru od Českých Budějovic, tři proudy od směru z Černé v Pošumaví a tři proudy od Větřní, tzn.: všechny větve křižovatky by měly mít dva řadící pruhy a jeden odjezdový. 

Řešení křižovatky by mělo být ideální v tom, že bude mít kamery, které vyhodnotí jednotlivé proudy a podle toho budou dopravu řídit. Stěžejním úkolem bylo, dostat stop-čáry a semafory co nejblíže k sobě, aby průjezd křižovatkou byl co nejkratší. Zahájení projektu nového řešení a přestavby křižovatky město naplánovalo na jaro 2016.

Městská parkoviště ve správě ČKRF - 40 minut parkování zdarma

Příjemnou změnu přichystal pro občany i turisty Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. Od září 2015 bylo totiž nově možné parkovat na městských parkovištích Jelenka (P1), Pod poštou (P2) a Městský park (P3) až prvních 40 minut po vjezdu na parkoviště zdarma (místo původních 20 minut, jak tomu bylo doposud).

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: