aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Stavební obnova

Situace zdevastované stavby hotelu Vyšehrad

Zchátralý českokrumlovský hotel Vyšehrad, který byl kdysi chloubou města, byl v lednu 2015 stále na prodej. Majitel tento rozsáhlý třípatrový hotelový komplex z 60. let, který sloužil především k ubytování zahraničních hostů, a ze kterého je podle místních obyvatel nejkrásnější pohled na historické centrum Českého Krumlova, nabídl městu k odkoupení za téměř 29 milionů korun. Město Český Krumlov ho ale neodkoupilo, cena byla podle zastupitelů vysoká. Podle ankety, do které radnice zapojila obyvatele města, patří hotel k nejproblematičtějším místům v Českém Krumlově.

Deset let záchrany a revitalizace Fotoateliéru Seidel 2005 - 2015

Kdo se v Krumlově již setkal s Fotoateliérem Seidel, ten ví, že se bez nadsázky jedná o další krumlovský unikát. V květnu 2015 uplynulo právě 10 let od doby, kdy Českokrumlovský rozvojový fond zakoupil objekt fotoateliéru v Linecké ulici a zahájil jeho úspěšnou záchranu a revitalizaci. Už od osmdesátých let 19. století vznikaly na Seidelových snímcích fotografické reportáže zásadních okamžiků běžných, ale i velmi vzácných událostí města. K tomu fotky zdejších domů, ulic, dalších měst a vesnic, krajiny celé Šumavy. Nechce se dnes už ani věřit, že nescházelo mnoho a Krumlov tyto tak cenné ilustrace doby navždy ztratil.

Revitalizace jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově

Městu Český Krumlov se v období let 2001-2015 podařilo znovuoživit dlouhodobě opomíjenou historickou část města - území jižního meandru řeky Vltavy. Komplexní revitalizace území sestávající z mnoha dílčích projektů byla a je i nadále postupně realizována městem Český Krumlov a městskou obchodní společností Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále ČKRF). Je výsledkem intenzivní činnosti úzkého týmu kvalifikovaných pracovníků, jejich partnerů a erudovaných dodavatelů. 15 let trvající práce na revitalizaci této lokality s sebou přinesly řadu projektů s náklady v celkové výši téměř 89 miliónů Kč. Z toho 51 miliónů Kč bylo hrazeno z dotací ze státního rozpočtu, Evropské unie i ze soukromých zdrojů. 

Příběh jižního meandru

Na atraktivitě historické části Českého Krumlova má zásadní podíl jeho malebné rozložení ve smyčkách tří vltavských meandrů. Jižní meandr leží zdánlivě trochu stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních „tepen" středověkého centra města. Na poměrně malé ploše pozvolna zastavované od 16. století však soustřeďuje kromě renesančních a barokních domů hned nekolik významných památek,  které svou zásadní roli v životě města sehrály především v závěru 19. a v první polovině 20. století. Jedná se o Fotoateliér Seidel, židovskou synagogu, zahradní domek - ateliér Egona Schieleho a území městského parku. Revitalizací jižního meandru tak dochází k oživení již dávno zapomenutých zákoutí Českého Krumlova a příběhů zdejších památek.

Rekreační zóna Hornobránského rybníka uvítala v létě první návštěvníky

Upravit dlouhodobě opomíjenou lokalitu okolo Hornobránského rybníka a navrátit jí její rekreační funkci se podařilo městu Český Krumlov ve spolupráci se společností Lesy města Český Krumlov s. r. o. v létě 2015. Území nově nabídlo svým návštěvníkům zázemí vhodné především k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. V lokalitě byly vybudovány nové chodníky včetně veřejného osvětlení a drobného mobiliáře (lavičky, zábradlí, odpadkové koše), beachvolejbalové hřiště i multifunkční hřiště určené pro volejbal, nohejbal, případně jiné sportovní aktivity. Vyšší komfort koupání zajistilo dřevěné molo či převlékárny včetně sprch.

Rekonstrukce Vyšehradské ulice byla dokončena v červnu 2015

V roce 2014 získalo město Český Krumlov dotaci z ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci místní komunikace Vyšehradská ulice.

Technický stav Vyšehradské ulice byl dlouhodobě terčem kritiky místních obyvatel. Stav komunikace byl naprosto nevyhovující, komunikace byla zpevněná jen částečně, povrch vozovky byl rozbitý a štěrkovitý, bez jakéhokoli stabilního povrchu, s množstvím poruch a nezpevněnou krajnicí. Nevyhovující bylo rovněž příčné uspořádání a absence chodníku pro pěší. Především v části, kde se nachází Dům s pečovatelskou službou a mateřská školka Vyšehrad, je komunikace velmi frekventovaná. MŠ Vyšehrad navštěvují děti z celé spádové oblasti a parkoviště před MŠ bylo naprosto nevyhovující. Z tohoto důvodu město Český Krumlov následně požádalo o dotaci z evropských fondů.

Rizikový přechod v Českém Krumlově je bezpečnější díky novému osvětlení

Českokrumlovvský přechod přes ulici Objížďková získal nové bezpečnostní osvětlení. Dne 11. září 2015 jej zástupci města slavnostně představili, a to nejen žáčkům z nedaleké mateřské školy, kteří přes frekventovaný přechod mnohokrát denně přecházejí. Nadace ČEZ pod dohledem odborníků z organizace BESIP přispěla městu na instalaci bezpečnostního osvětlení částkou 200 tisíc korun. 

Město získalo od státu pozemky na Křížové hoře, plánuje jejich revitalizaci

Okolí jedné z městských dominant - kaple na Křížové hoře - už roky bezútěšně zarůstá a město Český Krumlov se rozhodlo tento problém koncepčně vyřešit. Dlouhodobě mají zástupci města zájem revitalizovat celou vrcholovou partii Křížové hory. Městu se v září 2015 podařilo od státu bezúplatně získat pozemky, dalším krokem bylo zpracování projektové dokumentace. Hrubou studii už město vypracovanou mělo.V prvé řadě bude třeba provést ošetření zeleně, kvůli které už na samotnou kapli, po staletí krajinnou dominantu, už pomalu téměř není vidět, pak přijde na řadu mobiliář, případně zpevnění svahů. Město by ve spolupráci se soukromými vlastníky chtělo ošetřit a udržovat i úbočí Křížové hory.

Na zámku byla nově zpřístupněna expozice Zámecké konírny

Po třech letech rekonstrukce interiérů a renovací vzácných koňských postrojů a jejich modelů byla v srpnu 2015 otevřena expozice konírny na pátém nádvoří českokrumlovského zámku. Nejatraktivnějším exponátem je patrně zapřažený vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím.

Zahájení přestavby Sloupové síně na Centrum studijních pobytů

Budova Sloupové síně na prvním nádvoří českokrumlovského zámku se od roku 2016 stane Centrem studijních pobytů. V polovině srpna 2015 byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy budovy s cílem vytvořit zde zázemí pro výukové pobyty studentů z ČR i ze zahraničí. Přes 400 let tam byla nejprve zámecká konírna, za druhé světové války v kancelářích sídlila Hitlerova NSDAP, potom zase veřejná i státní tajná bezpečnost, po revoluci v roce 1989 zde byly nejprve sklady, a pak dlouhodobě galerie výtvarného umění.

Revitalizace objektu Paraplíčka v zámeckém zásobním zahradnictví

Dřevěné paraplíčko z roku 1825, doposud spíše ukryté zrakům zájemců v zámeckém zásobním zahradnictví, prochází v roce 2015 závěrečnou fází své revitalizace. Stojí úplně na konci horské zahrady a náleží správě zámku - Národnímu památkovému ústavu.Jde vlastně o jakýsi altán s vyhlídkou, ale ten zámecký je výjimečný. Jeho základem je bývalá kruhová bašta, která byla součástí opevnění města a zámku, čili kamenné základy paraplíčka jsou mnohem starší. Na vrchol bašty byla posazena dřevěná stříška ve tvaru paraplete, která se dala vysouvat směrem vzhůru nebo zasunout zpět dolů tak, že zaklapla baštu jako poklička. Zámecké paraplíčko se zachovalým zdvihacím mechanismem je unikát, jediný v Evropě. A tato zajímavá stavba procházela i v roce 2015 postupnou rekonstrukcí.

Město vydalo stanovisko k úpravám fasády domu Dlouhá čp. 96

Od začátku roku 2015 pokračovaly stavební úpravy terasy domu Dlouhá čp. 96 situované směrem k řece (tj. bývalá hostinská předzahrádka Hotelu Belarie). Rekonstrukce, zejména vzhled a provedení přístavby, vyvolala diskuzi mezi odborníky a obyvateli Českého Krumlova. Kladné závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 15. října 2006 i na základě vyjádření Národního památkového ústavu vydalo v listopadu 2006 oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov v rámci výkonu státní správy. Město Český Krumlov, byť by mělo odlišný pohled na věc, nemá pravomoc do rozhodnutí zasahovat.

Český Krumlov rozšířil placené parkovací zóny

Město Český Krumlov vydalo v prosinci 2015 nové nařízení o placeném stání na místních komunikacích, které reviduje rozmístění zón placeného stání na sídlištích Špičák a Plešivec, na Latránu, Vnitřním městě a části Horní Brány. Dále upravilo počty jednotlivých stání a ve vybraných zónách zřídilo nová parkovací místa. Změnou bylo i rozšíření zóny placeného stání do dalších oblastí města, kterými jsou ulice Kaplická, Polská, Nové Domovy, Příkrá, Rybniční a Za Tiskárnou.

Revitalizace Jelení zahrady byla dokončena v říjnu 2015

Projekt Revitalizace Jelení zahrady byl dokončen s koncem října 2015. Smyslem celého projektu, který byl zahájen již v roce 2013, bylo zpřístupnit a oživit dlouhodobě opomíjenou a zanedbávanou pravobřežní část zahrady, která byla až do ničivých povodní v roce 2002 tvořena oplocenými plochami zahrádkářské kolonie. Postupně zde byl vybudován vycházkový okruh, území bylo vybaveno lavičkami, odpadkovými koši, veřejným osvětlením a herními prvky včetně hřiště pro pétanque.

Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov dokončena v říjnu 2015

31. října 2015 byla dokončena realizační fáze projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov, což znamená, že byla zdárně dokončena rekonstrukce a vybavení všech objektů Klášterů Český Krumlov pro další činnosti a zpřístupnění jejich prostor veřejnosti.

Po dlouhé době diskuzí v zastupitelstvu města, po dlouhých letech příprav, po dlouhém období boje s realizacemi výběrových řízení, velmi krátké době na realizaci stavebních prací a ještě kratší době přípravy jednotlivých expozic můžeme procházet úžasným koutem města Český Krumlov, založeným v polovině 14. století. Dnes se můžeme jen domnívat, zda je stejně krásný jako v době svého vzniku.

Základní informace o projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.06132, spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu

Název:                                    Revitalizace areálu Klášterů Český Krumlov

Celkové výdaje projektu:       326 890 190 Kč

Celková výše podpory:          323 249 692 Kč

Termín realizace:                   2010 až 2015

 

Více informací k jednotlivým kapitolám naleznete v pdf verzi Kroniky města Český Krumlov.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: