aktualizováno 7. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Statistické údaje

Obyvatelstvo v roce 2015

Na konci prosince 2015 žilo na území Jihočeského kraje podle předběžných výsledků 637 834 obyvatel, z tohoto počtu pak 323 387 žen, tedy 50,7 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel zvýšil o 534 osoby. Tuto skutečnost ovlivnilo vyšší kladné saldo migrace (+ 867 osob). Naopak přirozená měna obyvatelstva byla v tomto roce v záporných hodnotách (- 333 osob). Na území okresu Český Krumlov to bylo 61 126 osob. 

V Jihočeském kraji se v roce 2015 živě narodilo 6 600 dětí, z toho 3 424 chlapců. Proti minulému roku to bylo o 163 dětí více. V přepočtu na tisíc obyvatel to znamená celkovou porodnost 10,4 ‰, ve srovnání s celorepublikovým průměrem byla porodnost v kraji nepatrně nižší. V meziokresním srovnání mají nejvyšší porodnost okresy České Budějovice a Český Krumlov. Nepatrně se snížil podíl dětí, které narodily neprovdaným ženám; mimo manželství se v Jihočeském kraji narodilo 48,3 % dětí. Také v okrese Český Krumlov, kde byl podíl dětí narozených mimo manželství tradičně nejvyšší, došlo v minulém roce k poklesu (54,0 % dětí). Z narozených dětí připadalo 46,9 % na prvorozené, druhorozených bylo 39 % a zbylých téměř 14 % připadalo na děti, které se narodily jako třetí a další v pořadí. 

V roce 2015 v kraji zemřelo 6 933 osob, což je o 505 osob více než v roce 2014. Nejvyšší podíl zemřelých byl ve věkové skupině 80 - 89 let. Úmrtnost v kraji byla vyšší než v předchozím roce a s hodnotou 10,9 ‰ byla vyšší než celorepublikový průměr. V relativním vyjádření nejméně lidé umírali v okrese Český Krumlov, což je dáno mladší věkovou strukturou obyvatelstva těchto okresu. Vyšší úmrtnost pak byla v okresech Jindřichův Hradec a Strakonice. 

město Český Krumlov (k 31. 12. 2015):

Počet narozených dětí:                705

Počet úmrtí:                               407

Počet bydlících obyvatel:         13 160

           Z toho ženy:                 6 768

           Z toho muži:                 6 392

Sňatky:

V roce 2015 bylo v Českém Krumlově uzavřeno 143 manželství.

Z toho: 7 církevních (církev římskokatolická)

Z celkového počtu bylo 19 sňatků s cizincem

V Českém Krumlově se konalo 121 obřadů, mimo obřadní místnost se na území ORP Český Krumlov konalo 22 obřadů (zámecká zahrada, seminární zahrada, Městský park, Svachova Lhotka, Černice, Chabičovice...)

Vítání občánků:

Vítání občánků proběhlo celkem 4x (2x v dubnu a 2x v květnu), na tuto akci bylo pozváno celkem 75 dětí, z nichž se dostavilo 62. Jako dar obdrželi při vítání noví občánci města pamětní medaili „Český Krumlov - mé rodné město", bryndák s výšivkou „občánek Českého Krumlova", „Pamětní knížku našeho děťátka", poukaz na bezplatné fotografování v Museu Fotoateliér Seidel, poukaz na slevu při účasti na plavání kojenců v baby klubu Medúzka a matky dostaly květinu.

Nezaměstnanost v roce 2015:

 

Míra registrované nezaměstnanosti - dosažitelní

Celkem

6,87 %

Muži

6,73 %

Ženy

7,01 %

Počet hlášených volných míst: 191

 

 

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem

                                    600

Muži

                                    292

Ženy

                                    308

 

Odbor školství

Počet žáků v českokrumlovských ZŠ:           1 561
Počet dětí v českokrumlovských MŠ:              548

Počet ekonomických subjektů v roce 2015

Dle údajů z Registru ekonomických subjektů s platností k 31. březnu 2015 bylo v Českém Krumlově celkem 3 896 podnikatelských subjektů, což tvořilo 35,5 % z celkového počtu podnikatelských subjektů v rámci celého správního obvodu ORP. Žádná jiná obec nedosahovala takových hodnot jako Český Krumlov, druhou obcí s nejvyšším počtem podnikatelských subjektů bylo Větřní se 756 subjekty. Obec Český Krumlov také dosáhla nejvyššího počtu podniků v oboru ubytování, stravování a pohostinství - celkem 531 z celkového počtu 3 896 zdejších podnikatelských subjektů, což je 13,6 %. V tomto průměrovém ukazateli se Český Krumlov zařadil k průměru v rámci správního obvodu, který je 12,8 %. Vysokého podílu v  tomto poměrovém ukazateli dosahovaly obce Černá v Pošumaví (29,2 %), Horní Planá (24,8 %) a Frymburk (22,7 %).

Cestovní ruch - návštěvost města v roce 2015

Celkový počet návštěvníků města v roce 2015:

Cca 1 900 000 osobodní (*osoboden je den strávený osobou v určitém místě (příklad: 2 turisté, kteří strávili v obci dva dny (resp. jednu noc) - realizují čtyři osobodny). Návštěvníci strávili v roce 2015 v obci celkem 1,9 mil. osobodní (400 tis. osobodní strávených těmi, kteří přenocovali v hromadných i individuálních ubytovacích zařízeních a téměř 1,5 mil. osobami, které přijely na jednodenní návštěvu). Z toho rezidenti cca 40 %, nerezidenti cca 60 %.

V roce 2015 strávilo minimálně jednu noc v hromadných ubytovacích zařízeních v Českém Krumlově 206 000 hostů při celkovém počtu 300 000 přenocování. Počet hostů i počet přenocování ve městě stále kontinuálně rostl při zachování téměř stejné úrovně počtu pokojů a lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních.

Návštěvnost Infocentra Český Krumlov v roce 2015:                                                                                        230 731 návštěvníků

Návštěvnost stránek Oficiálního informačního systému Český Krumlov www.ckrumlov.cz v roce 2015:                2 070 931 návštěvníků.

Návštěvnost Slavností pětilisté růže 2015

Slavnosti pětilisté růže v roce 2015 doprovázel déšť, atmosféru však nepokazil, a tak akce opět zaznamenala vysokou účast. Slavnosti navštívilo 23 252 lidí, což sice bylo o 2 180 lidí méně než v roce 2015, ale o 661 osob více, než je průměrná návštěvnost za 10 let. Od roku 1990 do roku 2015 navštívilo Slavnosti pětilisté růže celkem 419 002 návštěvníků.

Návštěvnost Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2015

O koncerty tohoto tradičního českokrumlovského festivalu byl opět velký zájem a většinu z nich se podařilo vyprodat. Celkově Mezinárodní hudební festival Český Krumlov v roce 2015 navštívilo 8 500 diváků, obsazenost koncertů byla tedy zhruba 97 %.

Návštěvnost Městského divadla Český Krumlov v roce 2015

V roce 2015 se v Městském divadle uskutečnilo celkem 532 aktivit, z toho: 90 představení, 21 akcí v režimu pronájem, 24 akcí v režimu spolupráce, 58 akcí v divadelním klubu Ántré, 36 sympózií nebo konferencí, 12 výstav ve foyer, 231 zkoušek souborů, 60 akcí v Prelatuře. Návštěvnost představení Městského divadla v roce 2015 dosáhla počtu 15 082 diváků.

Návštěvnost Otáčivého hlediště Český Krumlov v roce 2015

V roce 2015 bylo díky dobrému počasí odehráno rekordních 86 představení, což byla 99 % úspěšnost. Rovněž návštěvnost Otáčivého hlediště překonala všechna očekávání a dosáhla 54 764 diváků. Tržby ze vstupného dosáhly přes 31,5 milionu Kč, což je přes 70 % z celkových ročních tržeb Jihočeského divadla.

Návštěvnost Státního hradu a zámku v roce 2015

Hradní a zámecký komplex v Českém Krumlově je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším areálem v České republice. Státní hrad a zámek Český Krumlov je s 401 tis. návštěvníky nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Jihočeském kraji (co do návštěvnosti srovnatelným pouze s lipenskou Stezkou v korunách stromů) a po Státním zámku Lednice druhým nejnavštěvovanějším hradním a zámeckým komplexem v České republice. Ze 400 sledovaných turistických cílů je Státní hrad a zámek Český Krumlov v pořadí 17. nejnavštěvovanější památkou v České republice.

V roce 2015 bylo dosaženo celkové návštěvnosti Státního hradu a zámku (SHZ) ve výši 401 553 osob, což znamená nárůst návštěvnosti oproti roku 2014 o 8,77 %, (v roce 2014 činila celková návštěvnost 369 176 osob). Rekordní čtyřsettisící návštěvník za rok byl na zámku přivítán 17. prosince 2015.

V areálu SHZ Český Krumlov fungují od roku 2011 dva samostatné návštěvnické provozy - provoz zámeckých prohlídkových expozic (I. prohlídková trasa: 152 303 návštěvníků a II. prohlídková trasa: 13 900 návštěvníků a zámecké barokní divadlo: 12 925 návštěvníků) a provoz Hradního muzea (Hradní muzeum a zámecká věž - celkem více než 200 000 návštěvníků).

Provoz Hradního muzea (Hradní muzeum + vyhlídkový ochoz zámecké věže) je více než důstojným protipólem provozu prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov (návštěvnost expozice Hradního muzea a vyhlídkového ochozu zámecké věže dosáhla v součtu 53,83 % celkové návštěvnosti prohlídkových expozic SHZ Český Krumlov). 

Návštěvnost Klášterů Český Krumlov v roce 2015

Od oficiálního otevření Klášterů Českých Krumlov pro veřejnost dne 28. listopadu 2015 do konce roku 2015 bylo zaznamenáno celkem 6 269 návštěvníků této památky.

Návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel v roce 2015

Rok 2015 byl pro Museum Fotoateliér Seidel skutečně rekordním. Museum navštívilo celkem 11 765 osob. Museum je otevřeno již 8. rokem a návštěvnost překonala o 20 % dosud nejúspěšnější rok 2014.

Návštěvnost Egon Schiele Art Centra v roce 2015

Návštěvnost Egon Schiele Art Centra v roce 2015 narostla oproti minulému roku o deset až patnáct procent, výstavu Mystérium Šumava navštívilo od začátku dubna do konce října 2015 na 40 000 osob.

Návštěvnost Regionálního muzea Český Krumlov v roce 2015

V roce 2015 navštívilo Regionální muzeum v Českém Krumlově (RM) celkem 25 153 návštěvníků. Dalších 3 652 neplatících návštěvníků se zúčastnilo 2. ročníku úspěšné akce Kupecká osada KRUMBENOWE, která proběhla v Pivovarské zahradě ve dnech 5. až 6. září 2015 v rámci oslav Národního zahájení Dnů evropského historického dědictví.

Muzeum v tomto roce poskytlo na základě již dříve realizované finanční podpory města Český Krumlov bezplatný vstup na vybrané akce pořádané městem, popř. jinými subjekty. Na základě dohody se zřizovatelem bylo v roce 2015, stejně jako v předešlém roce, poskytnuto progresivní snížení vstupného k návštěvě výstav a expozic v rámci školní výuky pro žáky a studenty základních a středních škol z regionu.

V Regionálním muzeu a v muzejní pobočce proběhlo 11 dnů volného vstupu, a to jak v rámci tradičních akcí (Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Mezinárodní den muzeí, Dny Evropského dědictví, Den s handicapem, aj.), tak i v průběhu adventního programu 29. 11., 13. 12., 26. 12. a 31. 12. 2015. Do konce roku 2015 se v Regionálním muzeu prodalo celkem 209 Český Krumlov CARD, z toho 105 v režimu plného, 99 zlevněného a 5 rodinného vstupného v celkové hodnotě 32 900 Kč.

Regionální muzeum bylo v roce 2015 pořadatelem a spolupořadatelem 87 kulturně výchovných akcí (přednášky pro školy a veřejnost, dílny, workshopy, besedy, komentované prohlídky, tematické vycházky ad.) s celkovou účastí 3 433 osob. Z tohoto počtu bylo 62 akcí pro děti a mládež s celkovou účastí 2 172 osob.

Celkové statistické údaje naleznete v pdf verzi Kroniky města Český Krumlov.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: