aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Počasí v roce 2015

Stejně jako obecně politická témata, také charakter počasí má zaznamenávat městský kronikář, ačkoliv v současné době existuje řada specializovaných institucí, jež poskytují dlouhodobě exaktní výstupy z meteorologických a klimatologických měření. Jednotný systém měření je v gesci Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, který za pomoci přibližně více než tisíce profesionálních i akreditovaných amatérských stanic sbírá data z celé České republiky.

Český Krumlov spadá do územní působnosti ČHMÚ v Českých Budějovicích. Pro území města a nejbližšího okolí jsou směrodatná data ze stanice Český Krumlov-Přísečná. Tato stanice, definovaná jako automatizovaná klimatologická stanice II. typu (její výsledky jsou k dispozici na webu http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html) patří do sítě klimatologických a meteorologických stanic České republiky.

Český Krumlov leží na rozhraní klimatických regionů, jež jsou charakterizovány jako mírně chladný, vlhký a mírně teplý, vlhký. V rámci České republiky patří tedy spíše k chladnějším oblastem.

Jarní měsíce byly ještě poměrně vlhké a větrné, nárazově zaznamenaly i silné srážky. 1. dubna 2015 byl z důvodů nově vzniklých polomů dokonce městem Český Krumlov vydán i zákaz vstupu do městských lesů, který byl zveřejněn na webových stránkách města Český Krumlov a také v denním tisku. Město Český Krumlov společně s Lesy města Český Krumlov žádaly občany, aby nevstupovali do lesa. Vzhledem k silnému větru, podmáčené půdě a těžkému sněhu, který padal z větví stromů, hrozilo nebezpečí úrazu. Stabilita lesních porostů byla silně narušena a k vývratům stromů docházelo i v následujících dnech po vyhlášení zákazu.

Rok 2015 patřil z historického hlediska k teplotně nadprůměrným a srážkově podprůměrným letům. Přiřadil se tak k několika posledním rokům, které se zdají potvrzovat varování meteorologů, že dochází ke globálnímu oteplování. Rok 2015 byl v Česku společně s rokem předchozím nejteplejší od roku 1775, odkdy se průměry sledují. Na svém informačním webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Průměrná teplota byla 9,4 stupně Celsia. Naopak silně podprůměrné bylo množství srážek.

Rok 2015 byl teplotně dva stupně nad dlouhodobým průměrem z let 1961 až 1990. Největší výkyv přinesl srpen, kdy byla průměrná teplota 5,1 stupně nad normálem. S teplotním průměrem 21,3 stupně byl druhý prázdninový měsíc nejteplejším srpnem od roku 1961. Chladnější než obvykle byl pouze říjen, který měl průměrnou teplotu desetinu stupně pod běžnými hodnotami pro toto období. Jednalo se tak o měsíc teplotně normální.

Roční srážkový úhrn 531 milimetrů řadí rok 2015 k letům srážkově silně podnormálním, bylo to o pětinu méně než dlouhodobý průměr. Chudý na jakékoliv srážky byl zejména únor, kdy spadlo v průměru jen 12 milimetrů. To byla pouze třetina dlouhodobých hodnot. Deficit se zmírňoval hlavně v listopadu, kdy byly srážky v Česku na 1,5 násobku průměru.

Rekordní sucho v roce 2015 bylo i v Českém Krumlově zachyceno řadou zpráv. Nejen na Českokrumlovsku, ale i na území celého Jihočeského kraje platila v letních měsících omezení při rozdělávání ohňů, která byla v souladu s rozhodnutím kraje. Hejtman Jihočeského kraje vydal 24. 7. 2015 „Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru". Toto rozhodnutí bylo vydáno z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje (v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek). Jihočeský kraj tak zareagoval na návrh Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, který ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem takto zhodnotil situaci v Jihočeském kraji na základě předpokládaného vývoje počasí. Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí bylo v lesích, lesních porostech, parcích, zahradách, na polích, v objektech pro skladování sena, slámy, obilí apod. zakázáno:

  • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než khašení
  • používání pyrotechnických výrobků,
  • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svíticí munice nebo jiné osvětlovací prostředky,
  • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,
  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,
  • jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

Nedostatek srážek zapříčinil i ohrožení lesních porostů. Silně podprůměrný celkový roční úhrn srážek a vysoké teploty v letním období 2015 měly za následek značné oslabení lesních porostů, které následně začal napadat kůrovec. Z výše uvedených důvodů byli vlastníci žádáni, aby ve zvýšené míře věnovali pozornost zdravotnímu stavu lesa. V případě napadení stromů kůrovcem bylo nezbytné předmětné stromy včas pokácet a asanovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce na sousední lesní porosty. Zvláštní pozornost museli vlastníci lesů věnovat letošní a loňské výsadbě sazenic, neboť extrémní sucho se negativně projevilo zejména na jarní výsadbě.

V lesích, které patří pod Krajské ředitelství Lesů ČR, bylo v srpnu zpracováno přibližně 5 000 metrů krychlových smrkových souší. Stromy bohužel silně schly a přibývala nahodilá těžba dřeva. Ztráty se během léta průběžně zvyšovaly. I městské lesy v důsledku srážkového deficitu trpěly. Lesní správce LS Český Krumlov Radek Kordač vysvětlil, že k problémům přispělo i to, že v roce 2015 zaplodil smrk. Úroda šišek sama o sobě stromy oslabila a extrémní sucho způsobilo, že řada stromů uschla. Porosty Lesů města Český Krumlov trápil také lýkožrout. Stromy měly málo vláhy, aby se účinně ubránily náletům podkorního hmyzu.

Paradoxně - horké léto téměř beze srážek se velmi pozitivně podepsalo např. na českokrumlovských aktivitách konaných v oblasti kultury a cestovního ruchu. Například Otáčivé hlediště zaznamenalo v roce 2015 díky dobrému počasí rekordních 99 % odehraných představení. Celkem v této divadelní sezóně herci před Otáčivým hledištěm odehráli 86 večerních, odpoledních, ale i školních představení. Návštěvnost přitom překonala všechna očekávání a vyšplhala na rekordních 54 764 diváků a tržby dosáhly přes 31,5 milionu korun, což je přes 70 % z celkových ročních tržeb Jihočeského divadla ze vstupného. Tento velmi dobrý výsledek ovlivnilo skvělé letní počasí, na Otáčivém hledišti se letos kvůli dešti rušilo pouze jedno jediné představení.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: