aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Městská knihovna v Českém Krumlově v roce 2015

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který čtenářům a uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace či mírný pokles počtu registrovaných uživatelů. Tento trend se odrazil i v českokrumlovské knihovně a souvisí s řadou celospolečenských změn. Standardem je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli tvořit alespoň 15 % obyvatelstva žijícího v dané obci. Při aktuálním počtu obyvatel Českého Krumlova 12 942 činí počet registrovaných čtenářů 14,6 %.

Obyvatel města rok od roku ubývá a populace stárne, to se odráží i v tomto sledovaném ukazateli. Pozitivním trendem je postupný nárůst čtenářů do 15 let, což je jistě i jedním z pozitivních výsledků pozornosti knihovny, kterou věnuje dětským čtenářům, například v rámci projektu „Cesta do knihovny". S mírným poklesem počtu registrovaných čtenářů souvisí i mírný pokles počtu realizovaných výpůjček, avšak na druhou stranu nárůst počtu jejich prodlužování (prolongací). Jedním z možných důvodů mírného poklesu výpůjček je i nárůst možností on-line služeb, například prodlužování výpůjční doby z domova nevyžadující fyzickou návštěvu knihovny, s níž bývá spojeno půjčení dalších knih.

Důležitou oblastí činnosti knihovny je pořádání řady kulturních a vzdělávacích akcí. Městská knihovna v Českém Krumlově má ambici v dalších letech hrát významnější roli na poli vzdělávání. Již nyní je patrný nárůst počtu akcí i návštěvníků.

Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy v Horní ulici v historickém centru města i dvě další pobočky. Ty se nacházejí na dvou hlavních českokrumlovských sídlištích Mír a Plešivec. Nejpočetnější skupinou čtenářů jsou žáci ZŠ (Mír: 24,26 %; Plešivec: 27,98 %) a senioři (Mír: 19,15 %; Plešivec: 28,44 %). Nejvíce výpůjček realizují senioři (Mír: 38,77 %; Plešivec: 60,82 %) a žáci ZŠ (Mír: 10,62 %; Plešivec: 11,31 %).

Městská knihovna v Českém Krumlově je pověřenou knihovnou. Oddělení regionálních služeb má ve svém metodickém obvodu 10 profesionálních knihoven, 30 malých knihoven a 8 poboček. Všechny knihovny i jejich pobočky v celém českokrumlovském regionu jsou plně automatizovány a pracují s elektronickým knihovnickým programem Clavius (10 profesionálních a 6 neprofesionálních knihoven) nebo Clavius REKS (30 neprofesionálních knihoven). Proces budování základní informační sítě veřejných knihoven regionu Český Krumlov byl dokončen v roce 2014.

Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 151 knih z jiných knihoven v republice. Zpravidla jde o naučnou literaturu pro studijní účely. Z fondu českokrumlovské knihovny bylo požadováno 634 knih, z toho skutečně poskytnuto jiným knihovnám v republice bylo 622 svazků.

K 31. prosinci 2015 bylo registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Českém Krumlově na hlavní budově v Horní ulici a na pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 9 počítačů; všechny byly připojeny k internetu, 2 z toho sloužily výhradně jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé (standard v počtu počítačů sloužících veřejnosti je v naší kategorii podle doporučení 10 až 15 počítačů). Přístupu k internetu využilo celkem 1 049 uživatelů. Počet uživatelů internetu klesal, důvodem bylo jeho široké rozšíření a velmi rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení. Službu psaní v textovém editoru návštěvníci téměř nevyužívali, zato možnosti wifi připojení ano.

Pro čtenáře knihovny bylo v roce 2015 pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 609 kopií z materiálů knihovny a dále 1 637 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na základě ustanovení autorského zákona bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva.

Ve studovně pokračovalo budování databáze tzv. analytických záznamů. Byl zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. V roce 2015 byla zpracována k 70. výročí konce 2. světové války regionální bibliografie mapující období let 1938 - 1947 s geografickým záběrem jižních Čech a tematickým zaměřením na 2. světovou válku, okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, poválečný odsun německého obyvatelstva a následné dosídlování pohraničí. Bibliografie vychází z periodik a monografií dostupných v Městské knihovně v Českém Krumlově, takže jsou zde zájemcům o další studium k dispozici. Tento zdroj informací, který je volně ke stažení na webových stránkách knihovny, využívají jak zájemci o regionální dějiny, tak například i studenti při psaní referátů či seminárních prací. Bibliografie bude periodicky aktualizována.

V Městské knihovně v Českém Krumlově byla zavedena nová služba půjčování e-knih, což opět rozšířilo portfolio poskytovaných služeb. O službu je mezi čtenáři zájem, který postupně stoupá. Od května 2015, kdy byla nová služba půjčování e-knih zavedena, bylo realizováno celkem 87 výpůjček, které realizovalo 26 čtenářů. Osvěta byla prováděna průběžně, jak při osobním kontaktu se čtenáři a při tematických besedách, tak pravidelně na webových stránkách.

Městská knihovna v Českém Krumlově se v říjnu 2015 aktivně zapojila do projektu „Spočítáme Vám ROI", jehož nositelem je Městská knihovna v Praze a Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Cílem projektu bylo spočítat ekonomickou efektivnost (ROI: return-on-investment) knihoven. Na základě ekonomických údajů knihovny a každoročního statistického výkazu knihovny /Kult (MK) 12-01/ byla počítána na základě odborné metodiky efektivita vložených veřejných prostředků do příslušné knihovny. Na základě těchto výpočtů za rok 2014 dosáhla Městská knihovna v Českém Krumlově výborného výsledku 4,9. To znamená, že za každou korunu veřejných prostředků vloženou do rozpočtu knihovny vytvořila tato instituce veřejnosti službu přibližně v hodnotě 4,9 Kč.

Knihovní fond obsahoval k 31. prosinci 2015 celkem 121 656 knihovních jednotek, z toho 39 537 knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond oddělení regionálních služeb. Přírůstek knihovního fondu za rok 2015 činil celkem 3 861 knihovních jednotek, z toho výměnný fond oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 1 127 knih jednotek. Úbytek knihovního fondu v roce 2015 činil 3 706 knihovních jednotek, z toho celkem 1 521 knihovních jednotek z výměnného fondu oddělení regionálních služeb.

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2015 celkem 94 kulturních akcí, které navštívilo 2 550 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 46 vzdělávacích akcí s celkovou návštěvností 1 014 osob. Oproti předchozím letům se jedná o mírný pokles počtu kulturních akcí i jejich návštěvníků, naopak u vzdělávacích akcí došlo k nárůstu. Nabídka kulturních akcí je velmi široká, od autorských čtení, přes vernisáže, přednášky, hudební vystoupení až po pohádky a tvořivé dílny pro děti. Vzdělávací akce jsou zaměřeny zejména na školní a středoškolskou mládež a na seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou.

V roce 2015 se Městská knihovna v Českém Krumlově poprvé zapojila do celorepublikové akce „Noc literatury". Ambicí projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech města během jednoho večera čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace usilujeme o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. V Českém Krumlově probíhalo čtení 13. května 2015 na třech místech - Synagoga Café & Bistrot, Kavárna Hrádek na českokrumlovském zámku a v Domově s pečovatelskou službou Vyšehrad. Tato netradiční a nová akce byla úspěšná a pracovníci knihovny plánují pokračovat v ní i v následujících letech.

Z ekonomického hlediska se rok 2015 nevyznačoval zásadními výkyvy příjmů ani výdajů. Jediným výraznějším výkyvem byl pokles vlastních příjmů cca o 11 % (finančně vyjádřeno: 22 855 Kč) ve srovnání s rokem 2014, což bylo způsobeno mírným poklesem výběru registračních poplatků a pokut za pozdní vrácení či poškození knih. Nižší výběr souvisí s mírným poklesem počtu registrovaných čtenářů i výpůjček.

V roce 2015 byla Městská knihovna v Českém Krumlově naopak úspěšná při získávání finančních prostředků nad rámec příspěvku od zřizovatele. Podařilo se získat, řádně využít a vyúčtovat granty ve výši 109 377 Kč.

Rok 2015 přinesl do Městské knihovny v Českém Krumlově změnu, a sice zásadní změnu personální. K 30. září 2015 se rozhodla odejít do důchodu dlouholetá ředitelka Mgr. Karla Votřelová a na její místo nastoupil od 1. října 2015 Mgr. Martin Nechvíle.

Paní ředitelce Votřelové se podařilo knihovnu úspěšně provést dynamickým obdobím posledních dvou desetiletí, kdy se knihovnický obor zásadním způsobem proměnil, zejména z důvodu nástupu digitalizace a elektronizace řady služeb. Tento proces stále probíhá a klade před knihovnu řadu úkolů a příležitostí.

Co se podařilo:

  • Od května 2015 byla zavedena nová služba půjčování e-knih, čímž knihovna opět rozšířila portfolio svých služeb. Čtenáři mohou tyto výpůjčky realizovat z pohodlí domova.
  • V roce 2015 se podařilo uživatelům nabídnout kromě standardně kvalitního knihovního fondu a s ním souvisejících služeb i 94 kulturních a 46 vzdělávacích akcí, které navštívilo dohromady 3 564 lidí, z čehož více než polovinu tvořily děti.
  • Knihovna se nově zapojila do celorepublikové akce Noc literatury. Tato netradiční a nová akce byla úspěšná a budeme v ní v následujících letech pokračovat.
  • Knihovna byla úspěšná i v žádostech o granty, kdy touto cestou nad rámec běžného rozpočtu získala 109 377 Kč.
  • Knihovna se zapojila do projektu „Spočítáme Vám ROI", který se zaměřil na exaktní výpočet efektivnosti využití veřejných prostředků vynaložených na knihovny. Výsledkem projektu je mimo jiné i zjištění, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu českokrumlovské knihovny vytvoří tato instituce ročně veřejnosti službu přibližně v hodnotě 4,9 Kč.
  • Vprůběhu celého roku 2015 proběhl úspěšně v knihovně technologický a rovněž i praktický přechod z katalogizačního formátu UNIMARC na formát MARC21. Tato změna probíhá ve všech českých knihovnách a je vyvolána nutností dosažení mezinárodní kompatibility při sdílení dat.
  • Na oddělení pro dospělé byla zřízena dvě nová pohodlná posezení pro čtenáře, která mohou využít nejen pro odpočinek, ale zejména pro četbu a strávení příjemných chvil v knihovně.
  • V roce 2015 byla pracovnicemi studovny jako praktická pomůcka pro badatele, studenty jakož i zájemce o historii zpracována k 70. výročí konce 2. světové války regionální bibliografie mapující období 1938 - 1947 s geografickým záběrem jižních Čech. Tento velmi užitečný materiál je k dispozici volně ke stažení na webových stránkách knihovny a bude pravidelně aktualizován.

Co se nepodařilo

  • Dosud se bohužel nepodařilo připravit a projednat možnosti výraznějších investic do hlavní budovy v Horní ulici. Klíčovou investicí je výměna nevyhovující elektroinstalace a dalších rozvodů. Tato investice je nezbytná pro další provozní i funkční rozvoj knihovny.

Číselné ukazatele za rok 2015:

Registrovaní čtenáři celkem.................................................................... 1 887

z toho do 15 let........................................................................................ 523

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)................................................. 35 340

Výpůjčky celkem................................................................................. 118 779

z toho nauč. lit. pro dospělé.................................................................. 21 615

z toho krásná lit. pro dospělé................................................................. 64 402

z toho naučná lit. pro děti........................................................................ 1 790

z toho krásná lit. pro děti....................................................................... 10 474

z toho ostatní dokumenty (zvukové knihy)................................................ 1 858

Výpůjčky periodik.................................................................................. 18 640

Kulturní akce............................................................................................... 94

Vzdělávací akce........................................................................................... 46

Počet návštěvníků kulturních akcí ............................................................. 2 550

Počet návštěvníků vzdělávacích akcí ......................................................... 1 014

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, jsou tedy započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond:

Přírůstek knihovního fondu za rok 2015 činil celkem:             3 861 knih. jednotek

Úbytek knihovního fondu za rok 2015 činil celkem:                3 706 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2015 celkem:        121 656 knih. jednotek

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy) byla v roce 2015 využita částka ve výši 624 051 Kč. Zřizovatel, město Český Krumlov poskytl na provoz knihovny v roce 2015 ze svého rozpočtu částku ve výši 4 677 710 tis. Kč. Od Jihočeského kraje obdržela knihovna na výkon regionálních funkcí v roce 2015 dotaci ve výši 981 tis. Kč. Dále knihovna obdržela státní dotace v celkové výši 109 377 tis. Kč.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: