aktualizováno 5. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Hospodaření města v roce 2015

Rozpočet města Český Krumlov na rok 2015 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a podle harmonogramu schváleného Radou města Český Krumlov. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na svém jednání dne 16. prosince 2015 usnesením č. 0127/ZM11/2015. Prioritami rozpočtu při jeho sestavování byly minimální nárůst provozních výdajů, maximalizace investičních výdajů, zachování nízké úrovně zadlužení a získávání externích zdrojů financování.

Při rozhodování o tom, jak město naloží se svými příjmy, musí brát v úvahu několik aspektů. Především musí rozpočtově pokrýt výdaje vyplývající ze smluvních závazků a z platné legislativy. Dále musí zabezpečit pokrytí schodků hospodaření vlastních příspěvkových organizací (základní školy, mateřské školy, městská knihovna) a obecně prospěšných společností (Domy s pečovatelskou službou, PRO SPORT, Městské divadlo a Centrum pro pomoc dětem a mládeži), které jsou napojené na městský rozpočet. Město musí vyčlenit značné prostředky například na údržbu komunikací, veřejné zeleně, vodohospodářského majetku a ostatních nemovitostí, na financování kulturního a sportovního vyžití na území města nebo na chod městského úřadu a financování městské policie. Zároveň město potřebuje vyčlenit ve svém rozpočtu co největší objem finančních prostředků jako vlastní podíl na plánované akce, na které bude v průběhu roku žádat o dotace. Důležité je mít rezervu na financování projektových dokumentací, které budou sloužit jako podklad při žádání o dotace v příštích letech. Potřeby jdou napříč všemi oblastmi, které má město na starosti a jsou každý rok obdobné.

Hlavním zdrojem rozpočtu roku 2015 byly daňové příjmy, tzn. daňové výnosy převáděné městu finančním úřadem a správní a místní poplatky vybírané přímo městským úřadem v celkové výši 193,413 milionů Kč. Přijaté dotace činily 316,953 milionů Kč, přičemž zhruba 0,9 % dotací je tzv. průtokových, které nejsou určeny přímo pro potřeby města, ale patří jiným subjektům. Město funguje pouze jako zprostředkovatel přijatých dotací (například dotace pro Městskou knihovnu, Základní školy, dotace z Programu regenerace MPR a MPZ či dotace pro zpracovatele lesních hospodářských osnov). Nedaňové příjmy, tzn. příjmy z pronájmu majetku, přijaté pokuty, příjmy z poskytnutých služeb a prodeje nekapitálového majetku činily v uplynulém roce celkem 53,162 milionů Kč. Kapitálové příjmy z prodeje bytů, budov a pozemků byly ve výši 1,845 milionů Kč. Celkové úvěrové zatížení města k 31. prosinci 2015 bylo 30,47 milionů Kč.

Loňský vyšší podíl závazků na rozpočtových příjmech města (29,16 %), který může mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti, se v roce 2015 snížil na 3,90 % z důvodu úpravy výpočtů (metodiky) ze strany Ministerstva financí ČR. Vyšší podíl závazků v roce 2014 vznikl především čerpáním dotace IOP na revitalizaci areálu zdejších klášterů, kdy je o této dotaci v souladu se závaznými účetními předpisy účtováno jako o přijaté záloze, tzn. se závazkem ji vrátit, pokud nebude akce řádně dokončena se splněním všech podmínek poskytovatele dotace.

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2015 nejvýznamnějšími stavebními akcemi na území města dokončení rozsáhlého projektu Revitalizace areálu Klášterů Český Krumlov (238 722 000 Kč), snížení energetické náročnosti komplexu budov ZŠ Za Nádražím (21 336 000 Kč), výměna oken a zateplení ZŠ Plešivec (17 006 000 Kč), rekonstrukce vodovodů a kanalizací (15 065 000 Kč), výměna vytápění ZŠ Za Nádražím (4 769 000 Kč), dokončení projektu posílení vzájemné provázanosti aktivit III. meandru (3 246 000 Kč).

Bilance hospodaření města v roce 2015

Rozpočet města byl sestaven a schválen jako vyrovnaný. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů ve výši 274 494 000 Kč navýšen o 387 715 000 Kč, schválený rozpočet příjmů byl navýšen o 288 675 000 Kč. Financování bylo navýšeno o předpokládané čerpání kontokorentních úvěrů ve výši 25 911 000 Kč, dále pak čerpáním investičního úvěru v celkové výši 5 201 000 Kč a zapojením zůstatku na účtech města k 31. 12. 2014 ve výši 67 928 000 Kč. Skutečné celkové příjmy činily 565 273 000 Kč a skutečné celkové výdaje 602 407 000 Kč. 

Pro hodnocení rozpočtového hospodaření města v roce 2015 je důležité, že u některých investičních akcí, které byly spolufinancovány z dotací, nebyly připsány na účet města finanční prostředky do konce roku 2015. Jedná se o projekty: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově, Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb technologického centra ORP Český Krumlov a Revitalizace areálu Klášterů Český Krumlov.

Nejvyšší výdaje města na investice v roce 2015

 • Revitalizace areálu Klášterů Český Krumlov (238 722 000 Kč)
 • Výměna oken a zateplení komplexu budov ZŠ Za Nádražím (21 336 000 Kč)
 • Výměna oken a zateplení ZŠ Plešivec (17 006 000 Kč)
 • Rekonstrukce vodovodů a kanalizací (15 065 000 Kč)
 • Výměna vytápění ZŠ Za Nádražím (4 769 000 Kč)
 • Posílení vzájemné provázanosti aktivit III. meandru (3 246 000 Kč)
 • Rekonstrukce ulice Vyšehradská (2 334 000 Kč)
 • Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa (1 391 000 Kč)
 • Rekonstrukce chodníků v ul. Věncová, Křížová (1 290 000 Kč)

Místní poplatky v Českém Krumlově v roce 2015

Stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce. Poplatky byly zaváděny obecně závaznými vyhláškami, ve kterých jsou stanoveny konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případná osvobození od poplatků. Řízení o místních poplatcích vykonávají obecní úřady, v Českém Krumlově je to Městský úřad Český Krumlov. Místní poplatky na území města Český Krumlov byly zavedeny obecně závaznou vyhláškou č. 4/2010, o místních poplatcích, ze dne 21. prosince 2010. Poplatek za komunální odpad byl v roce 2015 dále novelizován samostatnou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V Českém Krumlově byly v roce 2015 vybírány tyto místní poplatky:

 • Poplatek ze psů
 • Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Poplatek ze vstupného
 • Poplatek z ubytovací kapacity
 • Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města
 • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Hospodaření města v roce 2015 naleznete v plném znění v Kronice města Český Krumlov 2015.

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: