aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Domy s pečovatelskou službou o. p. s. v roce 2015

Obecně prospěšná společnost Domy s pečovatelskou službou byla založena městem Český Krumlov v roce 1996 a od 1. ledna 1997 funguje jako samostatný právní subjekt.

Hlavními činnostmi je správa Domů s pečovatelskou službou a Senior klubu Rozvoj, poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb. Pečovatelská služba § 40, Telekontaktní tísňová péče § 41, Odlehčovací služba § 44.

Orgány společnosti:

Správní rada:

Předseda: Mgr. Bohumil Florián

Členové:

  • Bc. Ingrid Pechová
  • Mgr. Roman Kneifl
  • Stanislav Přívratský
  • Libuše Sekyrová
  • Jan Sommer

Dozorčí rada:

Předsedkyně: Ing. Romana Šolcová

Členové:

  • Ing. Jarmila Hanáková
  • Marie Myslivcová

Statutární orgán společnosti:

  • Ředitelka společnosti: Mgr. Ivana Ambrusová

Domy s pečovatelskou službou o. p. s. spravovala v roce 2015 celkem 5 domů s byty a nebytovými prostory. Centrum správy domů a všech sociálních služeb je v DPS Vyšehrad. Na provozu komplexu služeb se podílelo 28 zaměstnanců (přepočtených 27,63) buď přímou, nebo nepřímou péčí. Řízení společnosti zajišťovala ředitelka Mgr. Ivana Ambrusová, která byla statutárním orgánem společnosti.

Provoz pečovatelské služby zajišťovalo v roce 2015 celkem 7 pracovníků v sociálních službách, 2 řidiči, 1 sociální pracovník a 3 pracovníci THP (přepočtených 11,125).

Odlehčovací služba poskytuje komplexní péči, ubytování a zajištění základních potřeb osamělým občanům a těm, kteří se nacházejí v těžké sociální situaci. Zároveň poskytuje odlehčení rodinným příslušníkům a pečujícím osobám. Služba je zajištěna nepřetržitě, tj. 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Kapacita v roce 2015 byla 14 zaregistrovaných lůžek. Služba je poskytována v osmi pokojích klientům, kteří se ocitli v sociální tísni, vyžadují 24 hodinovou péči nebo rodinám pečujícím o seniora k odpočinku a načerpání sil. Provoz odlehčovací služby v roce 2015 zajišťovalo celkem 55 pracovníků (přepočtených 11,85 pracovníků) a tato služba byla poskytnuta 51 klientům.

Telekontaktní sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany je sociální služba, která představuje komplex služeb poskytující pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace zprostředkované přes pevnou telefonní linku. Umožňuje individuální, nepřetržitou, dlouhodobou a odbornou pomoc osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni.

Telekontaktní tísňová péče se poskytuje potřebným v Českém Krumlově i mimo českokrumlovský region v lokalitách Větřní, Kájov, Písek, Kaplice, Zlatá Koruna a Bechyně.

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Služby půjčovny jsou určené osobám se zdravotními komplikacemi, které musí v důsledku nemoci dočasně nebo trvale používat kompenzační pomůcku. Klienti mají možnost dostatečně se s potřebnou pomůckou seznámit a vyzkoušet si ji v domácím prostředí a následně si ji nechat předepsat lékařem.

Je možno si zapůjčit: polohovatelné lůžko, mechanický vozík, toaletní křeslo, chodítko kolové či pevné, berle, hole, antidekubitní matraci. Režim půjčovny se řídí platným ceníkem a provozním řádem. Služby půjčovny kompenzačních pomůcek využilo v roce 2015 celkem 57 klientů.

Senior klub:

Správa byla prováděna na základě smlouvy o bezplatném užívání prostor a movitých věcí uzavřené mezi městem Český Krumlov a DPS o. p. s. V roce 2015 Senior klub svou programovou nabídkou uskutečnil společenské, kulturní a vzdělávací akce, poznávací pěší a autobusovou turistiku. Pravidelně jednou týdně je senior klub využíván zájmovým sdružením Svépomoc a 1x měsíčně Obcí baráčníků. 1. září 2015 byla zahájena rekonstrukce Senior klubu s předpokládaným termínem ukončení na podzim 2016.

Výsledky hospodaření obecně prospěšné společnosti Domy s pečovatelskou službou r. 2015:

Náklady.............................................................................................. 10 893 066 Kč

Výnosy................................................................................................. 4 406 771 Kč

Dotace poskytnuté MPSV ...................................................................... 3 543 900 Kč

Dotace poskytnuté MÚ.......................................................................... 3 346 000 Kč

Dotace poskytnuté Úřadu práce................................................................. 22 000 Kč

Dotace poskytnuté KP MÚ......................................................................... 86 000 Kč

Dar........................................................................................................... 4 000 Kč

Záštita Antonína Kráka............................................................................... 5 000 Kč

Hospodaření.............................................................................................. 6 267 Kč

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: