aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. v roce 2015

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. (CPDM, o. p. s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997.

Hlavní činnosti CPDM, o. p. s.:

 • aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže
 • informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
 • realizace školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit "školského" charakteru
 • realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
 • podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem,mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají
 • podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

Ředitel CPDM, o. p. s.:  Mgr. Vlastimil Kopeček, statutární zástupce společnosti

Pracoviště CPDM:

 • Informační centrum pro mládež
 • Streetwork
 • NZDM Bouda
 • Rádio ICM

Programové aktivity CPDM, o. p. s. v roce 2015:

I. Projektové pracoviště ICM - Informační centrum pro mládež Český Krumlov

ICM Český Krumlov bylo založeno v roce 1998 jako první z projektových pracovišť CPDM, o. p. s. Český Krumlov. V roce 2015 byly činnosti a služby ICM Český Krumlov určeny cílovým skupinám dětí, mládeže, pedagogů, rodičů, nestátním neziskovým organizacím, školám a dalším souvisejícím kategoriím.

Z hlediska územní působnosti pracoviště ICM Český Krumlov v Jihočeském kraji byly služby ICM Český Krumlov směrovány především do regionů Český Krumlov a Kaplice, částečně pak, dle teritoriálního rozdělení obslužnosti kraje mezi spolupracující ICM v Jihočeském kraji, uživatelům z Písecka a Českobudějovicka.

Rozsah provozu ICM, poskytnuté informace a služby v roce 2015:

Týdenní otevírací doba v provozním období 1. ledna 2015 až 31. prosince 2015 byla celkem 37 hodin. V Informačním centru pro mládež byl k dispozici pro veřejnost vždy alespoň jeden informační pracovník.

Podpora projektu Informačního centra pro mládež

Informační centrum pro mládež Český Krumlov bylo v roce 2015 podpořeno finančně těmito partnery: městem Český Krumlov, Jihočeským krajem, MŠMT ČR a státním podnikem Lesy České republiky.

II. Projektové pracoviště Nízkoprahové a volnočasové zařízení pro děti a mládež Bouda (NZDM Bouda)

NZDM Bouda poskytuje ambulantní a terénní službu dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy ve věku od 6 do 26 let. Svou činností podporuje děti a mládež při řešení běžných i obtížných situací, snaží se tak zvýšit šance dětí a mládeže uspět v dalším životě. To se děje v rovině sociální, kulturní a volnočasové. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Od konce roku 2014 se podařilo rozšířit působnost NZDM Bouda o další pracoviště NZDM "Na míru". Níže uvedené informace se týkají obou těchto pracovišť jako celku.

Činnost nízkoprahového a volnočasového klubu pro děti a mládež (NZDM Bouda) je realizována:

 1. V samostatné budově v areálu T. G. Masaryka 114 Český Krumlov.
 2. Na sídlišti Mír v Českém Krumlově na adrese Lipová 161 (přízemní byt panelového domu).
 3. V klubovně pro děti a mládež v obci Větřní.

Důvodem existence "Otevřeného klubu v Boudě" bylo a je vytvoření místa pro děti a mládež, které je určeno k neformálnímu setkávání, a také jako místo inspirace k případné další návazné činnosti v aktivitách realizovaných v "horním" prostoru NZDM Bouda.

Informace o nejvýznamnějších aktivitách realizovaných v tomto prostoru v roce 2015:

V roce 2015 v horním prostoru NZDM Bouda zaznamenali celkem 1 228 kontaktů. Tento počet se skládal z počtu kontaktů v pravidelných aktivitách pravidelné týdenní zkoušky souborů, skupin, jedinců. Jedná se o pravidelné uživatele aktivit horního prostoru NZDM Bouda.

Terénní program (sociální služba NZDM v terénu) spočíval v pravidelných systematických návštěvách vybraných lokalit ve městě Český Krumlov. Jedná se o krumlovská sídliště Mír, Za Nádražím, Plešivec, o lokalitu Horní Brána a nedalekou obec Větřní.

Terénní sociální pracovníci v těchto lokalitách vyhledávali děti a mladistvé bez konkrétní náplně činnosti a snažili se je zkontaktovat, oslovit a motivovat k aktivitě, která by byla smysluplná a jedince či skupinu obohacující. 

Terénní pracovník byl vybaven identifikační visačkou, ze které mohou mladiství i případně rodiče vyčíst, jakou organizaci tento pracovník zastupuje. O činnosti terénního pracovníka byly informovány také všechny instituce v místě (městský úřad, školy, policie).

V roce 2015 uskutečnil terénní program Boudy celkem 859 kontaktů. 

III. Nízkoprahový a volnočasový klub na sídlišti Mír v Českém Krumlově (klub "Na Míru")

Na konci prosince 2014 se podařilo nově otevřít volnočasový klub "Na Míru" pro děti a mládež, který se nachází v přízemních prostorách panelového domu na adrese Lipová čp. 161 na sídlišti Mír v Českém Krumlově.

V průběhu roku 2015 se podařilo zajistit pro tento klub dva nové pracovníky. Klub je otevřen od úterka do čtvrtka, vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Příchozí zde mohli využívat širokou škálu výtvarných a dalších volnočasových aktivit (stolní fotbálek, výtvarnou dílnu, nejrůznější společenské hry apod.).

V prostorách klubu Na Míru v roce 2015 zaznamenali pracovníci CPDM 2 912 kontaktů.

lV. Volnočasový klub pro děti a mládež v obci Větřní

Na podzim roku 2014 byl v obci Větřní zahájen provoz nově zrestaurované klubovny pro děti a mládež. CPDM, o. p. s. se spolupodílelo na zajišťování provozu klubu vždy v každém týdnu ve středečním odpoledni v období od ledna do června 2015. Na zajišťování programových dnů ve Větřní se v roce 2015 společně podílela projektová pracoviště ICM, NZDM Bouda a vedení CPDM. Mladí lidé zde mohli využívat například výtvarných aktivit, stolních her, doučování, tancování a dalších neformálně vzdělávacích aktivit.

Počet kontaktů za toto období (6 měsíců v roce 2015) byl 540.

Projektové pracoviště Streetwork

Obsahem služby terénního programu CPDM o. p. s. "Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice" v průběhu celého roku 2015 byl kontakt se stávajícími uživateli služby, tzn. problematickými, pravidelnými anebo příležitostnými uživateli návykových látek. Program během celého roku 2015 pracoval na vyhledávání nových klientů, poskytování odborných harm reduction služeb, individuálním poradenství, testování na infekční onemocnění, úkonech sociální práce a také na monitorování a mapování všech míst, kde terénní program v současnosti působí.

Pracovníci vhodnou formou terénní práce vyhledávali a vyhledávali nebo oslovovali jedince, konkrétní uživatele návykových látek a také vytipované jedince, ohrožené rizikovým chováním a dále s nimi pracovali. A to buď v jejich přirozeném vnějším prostředí (tj. v oblasti Českokrumlovska) konkrétně ve městě Český Krumlov, obci Větřní, Loučovice, Vyšší Brod, Kaplice, Velešín, Dolní Dvořiště anebo v chráněném prostoru vícefunkční místnosti v sídle terénního programu na adrese T. G. Masaryka čp. 114 v Českém Krumlově.

Na všechny aktivity, které program v průběhu své činnosti poskytl, to je na základní rámec harm reduction služeb, navázalo zprostředkování a návazná pomoc v dalších institucích (ústavní léčba, psychiatrická pomoc, odborná pomoc psychologa nebo psychiatra).

V roce 2015 program pracoval se stávajícími a novými klienty a poskytoval služby, které jsou běžně v rozsahu činností terénních programů. Stěžejní aktivity programu v roce 2015 byly především výměnný program a na něj navazující kontaktní a případová práce s informačním servisem. Jako další využívané služby, bylo poskytováno individuální poradenství, úkony sociální práce a testování na virové hepatitidy (HCV, HBV), HIV a na onemocnění syfilis.

V průběhu roku 2015 byly také poskytovány výkony zprostředkování léčby do dalších odborných pracovišť, dále výkony krizové intervence a doprovod klientů při vyřizování jejich potřeb.

V roce 2015 se program věnoval i odborným besedám a (seminářům) na mnoha základních školách v regionu Českokrumlovska nebo svou odbornou účastí spolupracoval například na Open-air FOTO Festivalu v Českém Krumlově. Aktivně také svojí účastí zajišťoval a poskytoval služby na některých kulturně-společenských akcích v regionu v roce 2015, např. Slavnostech pětilisté růže nebo preventivní akci pro žáky ZŠ: Den plný prevence.

Projekt Viktorie

V oblasti harm reduction a drogového poradenství navazoval program na druhý specializovaný terénní program pracoviště Streetwork samostatný projekt Viktorie, který působí již od roku 2008 v oblasti pouliční a klubové prostituce. V roce 2015 působila služba v oblasti trasy E-55 a obcí Dolní Dvořiště, Skoronice, Kaplice, Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod. V rámci tohoto projektu bylo v roce 2015 pracováno s dalšími 394 převážně klientkami, bylo uskutečněno 702 kontaktů, bylo vyměněno 8 676 kusů injekčních stříkaček a provedeno 438 testů na infekční nemoci (VHC,VHB, syfilis, HIV.

CPDM o. p. s. , mezinárodní projekty dětí a mládeže v roce 2015:

Pořádání mezinárodních výměnných a vzdělávacích projektů pro děti a mládež a vysílání českých skupin mladých lidí na obdobné projekty do zahraničí patří tradičně mezi významné úkoly CPDM již od roku 1997. Obdobně jako v minulých letech se nám podařilo zapojit se i v roce 2015 do několika mezinárodních aktivit a některé mezinárodní projekty zase naopak uspořádali pracovníci CPDM v Českém Krumlově.

Více podrobnějších informací o Centru pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. naleznete v pdf formátu Kroniky města Český Krumlov 2015.

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: