aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. v roce 2015

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (dále jen FOND) byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve 100% vlastnictví města, které do ní v následujícím roce bezúplatně vložilo téměř pět desítek vybraných nemovitostí - domů a budov v historickém centru města. Cílem založení FONDU bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto hlavní úkoly a cíle:

1.      Zajistit kvalitní opravu a rekonstrukci historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.

2.      Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.

3.      Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.

4.      Přivést do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala „Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu" schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001.

Hlavní oblasti podnikání:

1. Správa nemovitého majetku společnosti

2. Řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu destinace (Destinační management)

3. Provozování městského parkovacího systému

4. Provozování Musea Fotoateliér Seidel

5. Příprava a realizace rozvojových projektů

Orgány společnosti:

Jediný společník: město Český Krumlov

Působnost valné hromady vykonává rada města ve složení:

 • Mgr. Dalibor Carda
 • Ing. Jitka Zikmundová
 • Rudolf Vejskrab
 • MUDr. Jindřich Florián
 • Bc. Martin Lobík
 • Ing. Josef Hermann
 • Jan Vozábal

Dozorčí rada:

 • Ing. Jiří Čtvrtník: předseda
 • Ing. Michal Sirový: člen
 • Ing. Jan Kysela: člen

Jednatelé:

 • Ing. Petr Kubal
 • Ing. David Šindelář
 • Ing. Miroslav Reitinger: jednatel pověřený řízením společnosti

Rok 2015 byl z hlediska ekonomických výsledků nejúspěšnějším rokem v historii firmy. Stalo se tak potřetí za sebou, kdy základní výkonové ukazatele hospodaření dosáhly rekordní výše. Zejména díky významnému oživení cestovního ruchu po období několik let trvající takřka celosvětové hospodářské recese došlo k nárůstu firemních tržeb z prodeje zboží a služeb. Ty se dostaly v roce 2015 na celkovou výši 48,7 milionů korun. Nárůst tržeb společně s úspornými opatřeními v oblasti nákladů uskutečněnými v období recese přinesly své ovoce v podobě velmi zajímavého hospodářského výsledku - zisku před zdaněním ve výši téměř 8 milionů korun.

Hlavní pozornost byla věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným podnikatelským plánem na rok 2015:

 • dokončení přípravné fáze záměru rekonstrukce autobusového nádraží
 • rozšíření parkoviště P3 - Městský park s variabilním využitím pro městskou tržnici (projektová příprava)
 • pokračování oprav a rekonstrukce objektu Latrán čp. 20 - zadní trakt
 • pokračování v technické modernizaci rozlehlého areálu s parkovištěm zájezdových autobusů (P-BUS) na Chvalšinské (čerpací stanice)
 • zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) - dlouhodobý úkol
 • vypracování návrhu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR - na podkladě zpracovávané analýzy zadané městem, fondem a Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov
 • ve spolupráci s městem příprava rozvojových projektů: „Městské vycházkové okruhy", „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice" a „Rozvoj sítě cyklo/inline stezek"

Ve stavebně investiční oblasti měřeno objemem vynaložených prostředků patřil rok 2015 ke slabším rokům. Hlavní příčinou byla skutečnost, že z původního plánu bylo jeho změnou vypuštěno zahájení klíčové investiční akce - dokončení přípravné fáze záměru Rekonstrukce autobusového nádraží. Tato akce nebyla nahrazena jinými, a to s cílem vytvoření dostatečné finanční rezervy na realizaci tohoto projektu v režii firmy. Důvodem přesunu rekonstrukce nádraží do roku 2015 bylo expertní posouzení alternativního umístění terminálu do lokality na Chvalšinské. To se nakonec ukázalo jako příliš komplikované a rizikové.

Z realizovaných stavebních akcí většího rozsahu byla provedena oprava a rekonstrukce čerpací stanice na Chvalšinské ul. čp. 254 za 1 307 tis. Kč a rekonstrukce seminární zahrady za celkem 354 tis. Kč. Z drobnějších stavebních prací lze jmenovat opravu oken na objektu Horní čp. 158 za 97 tis. Kč, opravu střechy objektu Náměstí Svornosti čp. 2 za 48 tis. Kč, výměnu plynových kotlů a ohřívače vody v objektu Radniční čp. 29, Latrán čp. 7 a Horní čp. 157 za celkovou částku 141 tis. Kč. Četné další práce byly spíše marginální povahy a pohybovaly se v jednotlivých částkách do max. 50 tis. Kč.

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu. V ní byla uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující.

Projekt „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově" - v červnu 2015 byla dokončena první etapa projektu - analytická část, hodnotící cestovní ruch z pohledu vývoje v posledních 25 letech. Přínos studie je především v její komplexnosti, řeší cestovní ruch z pohledu ekonomických přínosů i nákladů, pozitivních i negativních vlivů, a to z pohledu místního obyvatele, podnikatelského subjektu i veřejné správy. Zpracovatelem studie byla Vysoká škola hotelová v Praze, zadavateli město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. Koncem roku 2015 bylo zpracováno zadání druhé etapy projektu - strategické části.

Reorganizace úseku cestovního ruchu - pro jednotné vystupování uvnitř i navenek byla tři střediska úseku cestovního ruchu sloučena pod jednotný název Český Krumlov Tourism, zajišťující management a marketing turistické destinace Český Krumlov a prostřednictvím Infocentra Český Krumlov, které je nedílnou součástí úseku, poskytuje rovněž turistický servis.

Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byla uskutečněna intenzivní komunikační kampaň zaměřená především na novinky roku 2015, kterými byly: Výstava Mystérium Šumava v Egon Schiele Art Centru, Zahradní ateliér Egona Schieleho, Zámecká kovárna, Zámecká konírna, Kláštery Český Krumlov, jižní meandr.

 Podpora prodeje destinace byla koncentrována na produkt Český Krumlov Card, jemuž byla věnována mimořádná pozornost i v oblasti PR a komunikace, výsledkem byl nárůst prodeje o cca 36 % oproti roku 2014. Intenzivní byla rovněž spolupráce se školami ve městě a blízkém regionu, které byly motivovány k využití Český Krumlov Card pro své žáky, studenty, učitele. Koncem roku 2015 došlo k rozšíření produktu o partnera Kláštery Český Krumlov, od 1. ledna 2016 Český Krumlov Card: volná vstupenka do pěti muzeí.

V průběhu roku 2015 bylo realizováno více než 40 press a fam tripů (poznávací cesty pro zástupce médií a touroperátorů). Český Krumlov byl prezentován na pěti zahraničních veletrzích v Bratislavě, Vídni, Berlíně, Mnichově a Linci. To vše především prostřednictvím intenzivní komunikace s agenturou CzechTourism.

Český Krumlov Tourism se podílel na organizaci a propagaci akcí, které rozvojový fond spolupořádá s městem a Městským divadlem: projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce) a rovněž druhý ročník Plesu města Český Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války. Mimořádná pozornost v oblasti produkce a propagace byla věnována akci Festival vína Český Krumlov spolupořádané se Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově.

V průběhu roku probíhala postupná transformace Oficiálního informačního systému Český Krumlov (odkaz Turista) na moderní volnočasový webový portál s responsivním designem reflektující současné potřeby a trendy v cestovním ruchu.

Český Krumlov se umístil na 3. místě v kategorii Město s nejvstřícnějším přístupem k cestovním kancelářím v prestižní anketě TTG Travel Awards. Jde o hlasování odborníků z oblasti cestovního ruchu, anketa magazínu TTG Czech byla pořádána již poosmnácté.

Návštěvnost v roce 2015: Infocentrum Český Krumlov 230 731 návštěvníků, Oficiální informační systém 2 070 931 návštěvníků.

Museum Fotoateliér Seidel, nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo celou řadu akcí. Na začátku turistické sezony - v dubnu 2015 - byla otevřena výstava fotografií Josefa a Františka Seidelových - Mysterium Šumava, jako součást hlavní výstavní expozice v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Výstavu doprovodil obsáhlý katalog, jako další z řady tištěných publikací Českokrumlovského rozvojového fondu, billboardová kampaň a samostatné plakáty.

Museum Fotoateliér Seidel dlouhodobě spolupracuje s partnerským muzeem v Celje. V srpnu připravili zaměstnanci obou muzeí v českokrumlovské synagoze výstavu Josipa Pelikána, fotografa a majitele podobného fotoateliéru ve slovinském Celje. Obě výstavy byly hojně navštívené a byly i podnětem k cestě do Českého Krumlova pro početnou řadu návštěvníků.

Tradiční součástí programu muzea byla víkendová fotografování pod názvy Valentýnské, Májové v ateliéru, Den matek v ateliéru, fotografování k sv. Václavu a nově byl zařazen i druhý víkend fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci muzea připravili fotografování před kopií historického malovaného pozadí při plesu města Český Krumlov i v nedalekém partnerském muzeu v Bavorsku. Vedle prohlídek muzea bylo vyhledávané i příležitostné fotografování zájemců i celých skupin a tato služba byla nabízena každý den po celý rok. V čekárně muzea byla instalována výstava k I. světové válce z archivu Fotoateliéru Seidel. Muzeum zařadilo do svého programu i noční prohlídky o Muzejních nocích, podobně byly připraveny noční prohlídky za letních úplňků. Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jednu jízdu mimořádným vlakem mezi Českými Budějovicemi a Novou Pecí za fotografiemi Schwarzenberského kanálu. Každý prázdninový víkend jezdil rovněž mezi Černou v Pošumaví a Stožcem speciální parní vlak Josef Seidel, který propagoval turistickou i badatelskou nabídku Musea. Vedle pravidelného přednáškového cyklu bylo uvedeno několik přednášek a promítání fotografií k podpoře prodeje fotografií z databanky Seidel, proběhly prezentace v bavorském Deggendorfu a na Mrzlem Vrhu ve Slovinsku.

Vedle vlastní výstavní činnosti a pravidelných akcí se museum podílelo i na Open-air FOTO Festivalu, kdy měli fotografové z řad nadšenců i profesionálů možnost vyzkoušet si sami focení v netradičním prostředí. Této akce se zúčastnilo téměř 200 fotografů. Navíc bylo pro museum velikou ctí uvítat i nestora a propagátora současné fotografie Ondřeje Neffa.

Z další činnosti nelze opomenout podzimní tvůrčí dílny, kdy byly připravené kurzy pro studenty a seniory, kteří měli možnost seznámit se s fotografickou technikou, historií a vyzkoušet práci fotografa s analogovou i digitální technikou. Nabídku tvůrčích dílen završil workshop platinotypie, což je historická technika výroby fotografií. Tato technika patří k absolutní špičce fotografických technik a dnes se využívá v prestižních světových galeriích k archivaci fotografií pro budoucí generace.

V roce 2015 získalo Museum Fotoateliér Seidel několik grantů z Jihočeského kraje. Bylo možné dokončit instalaci ochranných folií proti ÚV záření, a tak ochránit vystavené sbírkové předměty. Doplnili jsme propagační materiály o novou řadu muzejních letáků. Díky grantové podpoře Jihočeského kraje se podařilo umístit velký billboard na pražský Smíchov, kde téměř po 10 měsíců propagoval museum a Český Krumlov. Na podzim se uskutečnila několikadenní tvůrčí dílna historických fotografických technik k 110. výročí postavení nového ateliéru Josefa Seidela v Českém Krumlově (1905 - 2005).

Muzeum navštívila řada významných představitelů kulturního i společenského života z domova i ze zahraničí. Mezi významné návštěvy se zařadila první dáma České republiky paní Ivana Zemanová, ministr kultury pan Daniel Herman, ministryně pro místní rozvoj paní Karla Šlechtová a z řad kulturních například hudebníci bratři Ebenové nebo herec a spisovatel Arnošt Goldflam.

Hospodaření společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. v roce 2015 skončilo, jak bylo uvedeno výše, s hospodářským výsledkem - ziskem před zdaněním ve výši 7,96 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,47 mil. Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku), činil 6,49 mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 48,7 mil. Kč. Největší, téměř padesátiprocentní podíl na celkových tržbách z prodeje služeb, měly tržby z pronájmu nebytových prostor a bytů a dále to byly také  tržby z parkovacích služeb, které se podílely na celkových tržbách čtyřiatřiceti procenty. Třetí nejvyšší podíl připadl na služby cestovního ruchu, jejichž tržby se podílely na celkových třinácti procenty.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: