aktualizováno 28. 1. 2013

Zatupitelé schválili dotační programy pro rok 2013

Aktualizováno 07.01.2013

Zastupitelé města Český Krumlov schválili na svém prosincovém jednání dotační programy na rok 2013. Program podpory sociálních a souvisejících služeb, Program podpory kultury, Program podpory zahraniční spolupráce, Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a Program podpory sportu. Ve většině případů je nutné žádosti o finanční podporu podat během ledna a února 2013, některé programy vyhlásí i druhou výzvu nebo přijímají žádosti v průběhu celého roku.. Při sestavování dotačních programů vycházeli jejich administrátoři z novely Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov platné od 1. prosince 2011. Celkový objem finančních prostředků určených na dotační politiku města v roce 2013 přesahuje 6,768 milionu Kč. Z úsporných opatření byly finanční alokace jednotlivých programů podpory sníženy o 10% oproti roku 2012. Výjimkou je Program podpory sociálních a souvisejících služeb. Zde zůstal objem financí v nezměněné výši. Kompletní informace o dotačních programech města Český Krumlov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/dotace.

Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013
Dotační podpora sociálních a souvisejících služeb vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě těchto služeb ve městě. Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé vize města Český Krumlov v sociální oblasti: „Ve městě Český Krumlov a pro občany města Český Krumlov existuje komplexní síť sociálních a souvisejících služeb pro děti a mládež, rodiny, seniory, zdravotně postižené, etnické menšiny a pro osoby v krizi."
Obecným cílem Programu je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Podpora programu je určena na poskytování sociálních a souvisejících služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem pro cílové skupiny v nepříznivé sociální situaci.
Specifickými cíli opatření jsou: 1) podpora zabezpečení registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 2) podpora dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o soc. službách.
Program bude vyhlášen od 19. prosince 2012. Žádosti bude možno předkládat od 2. ledna do 15. února 2013. Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude známo do 28. března 2013.
Celková alokace Programu pro oblast sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 činí 1,1 milionu Kč.

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2013
Kultura má pro život města a jeho obyvatel zásadní význam. Plní důležitou společenskou úlohu, obohacuje života člověka, kultivuje jej a smysluplně vyplňuje jeho volný čas. V neposlední řadě je i důležitým podporovatelem cestovního ruchu a ekonomiky města.

V roce 2013 se Český Krumlov stane jedním ze čtyř míst konání příhraniční Zemské výstavy 2013. Výstavními místy v Českém Krumlově bude Regionální muzeum v Českém Krumlově a objekt nově zrestaurované Synagogy. (Více informací naleznete na www.ckrumlov.cz/vystava2013).

V rámci Programu podpory kultury bude možno požádat o dotaci na projekty, které se stanou doprovodným programem výstavy (koncerty, workshopy apod.) Možnost uskutečnění projektu v místě konání výstav je nutno předem projednat s provozovateli výstavních míst: Regionální muzeum v Českém Krumlově a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o.

Cílem programu je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit kulturní nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

Program podpory kultury je nově rozdělen do pěti opatření, v nichž je možné žádat o finanční příspěvek: 1) zájmová činnost místních kulturních organizací, souborů, spolků působících celoročně na území města a publikační činnost; 2) publikační činnost; 3) reprezentace města; 4) kulturní projekty dlouhodobě se opakující, tradiční a 5) živá kultura pro širokou veřejnost. Jednou z priorit v roce 2013 je podpora projektů reflektujících Zemskou výstavu 2013.

Program podpory kultury města Český Krumlov je stejně jako v minulých letech vyhlášen ve dvou výzvách. V první výzvě je možné podat žádosti do 31. ledna 2013, ve druhé výzvě, která se týká pouze opatření č. 3 a 5, od 3. do 28. června 2013. O poskytnutí dotace bude rozhodnuto během března a během srpna 2013.

Celková finanční alokace Programu podpory kultury pro rok 2013 činí 1,468 milionu Kč.

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2013
Cílem programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

Prioritou programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou:
• Hauzenberg (Německo)
• Llanwrtyd Wells (Velká Británie)
• Miami Beach (USA, Florida)
• San Gimignano (Itálie)
• Slovenj Gradec (Slovinsko)
• Vöcklabruck (Rakousko)

Program bude vyhlášen 2. ledna 2013. Žádosti bude možno podávat od 1. do 28. února 2013. Výsledky přidělení dotací budou známy do konce dubna 2013.

Celková alokace Programu pro oblast zahraniční spolupráce na rok 2013 činí 70 tisíc Kč.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2013

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, především aktivního využívání volného času dětí a mládeže, které přispívá k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času.

Program zahrnuje jediné opatření, jehož cílem je podpora aktivit a činností v rámci jednorázových akcí a podpora projektů střednědobého a krátkodobého charakteru v oblasti volného času pro organizované i neorganizované děti a mládež.

Program bude vyhlášen od ledna 2013. Žádosti je poté možno podávat od ledna 2013 do 15. února 2013. Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude známo do 30. dubna 2013.

Celková alokace Programu pro oblast podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2013 činí 200 tisíc Kč.

Program podpory sportu města Český Krumlov pro rok 2013
Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality.

Opatření programu jsou zaměřena na: 1) podporu činnosti sportovních klubů, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 70 % členů s trvalým pobytem v regionu Český Krumlov a dále jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % dětí a mládeže; 2) podporu sportovních klubů ve městě, které provozují pravidelnou sportovní činnost a pracují dlouhodobě s mládeží a kdy pronajímatelem sportovního zařízení je město Český Krumlov, PRO-SPORT ČK, o.p.s. nebo základní školy zřizované městem Český Krumlov.

Program bude vyhlášen od ledna 2013. Žádosti je možno podávat od ledna do 28. února 2013. O poskytnutí dotací bude rozhodnuto do 30. dubna 2013.

Celková alokace Programu pro oblast sport ve městě na rok 2013 činí 3,93 miliony Kč.

Program podpory environmentální výchovy města Český Krumlov pro rok 2013
Program nebude letos vyhlášen.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: