aktualizováno 17. 9. 2013

Strukturální šetření v zemědělství 2013

Aktualizace 17. 9.2013

Český statistický úřad organizuje v letošním roce Strukturální šetření v zemědělství 2013 (Zem 2013).  Toto zjišťování se provádí s několikaletou periodicitou, s cílem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sruktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech Evropské unie. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Český statistickým úřadem.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky téměř ve 12 tisicích zemědělských subjektech, které byly do šetření zařazeny na zákaldě prahových hodnot a náhodného výběru. Způsob zjišťování je kombinovaný. Právnické osoby a větší fyzické osoby budou osloveny korespondenčně, respektive prostřednictvím datové schránky, menší zemědělské podniky navštíví vyškolený tazatel.

Tazetelské šetření v terénu probíhá v době od 10. září do 15. listopadu 2013 na území Jihočeského kraje u 250 menších zemědělských subjektů. Pracovníci zapojení do terénního šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, vydaném Krajskou správou ČSÚ v Českých Budějovicích, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2013, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějiších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci účastnící se zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov