aktualizováno 7. 3. 2019

Dotace pro město Český Krumlov

aktualizováno 7. 3. 2019

Rok 2018

 • Počet podaných žádostí: 22
 • Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 44,5 mil. Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 17
 • Objem získaných finančních prostředků: 21,5 mil. Kč

Rok 2017

 • Počet podaných žádostí: 22
 • Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 92,9 mil. Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 13*
 • Objem získaných finančních prostředků: 12,8 mil. Kč

* U čtyř projektů zatím probíhá hodnocení ze strany poskytovatelů dotace.

Rok 2016

 • Počet podaných žádostí: 26
 • Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 48,7 mil. Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 19
 • Objem získaných finančních prostředků: 29,9 mil. Kč

Rok 2015

• Počet podaných žádostí: 24
• Objem celkových nákladů předkládaných projektů: cca 32,2 mil. Kč
• Počet úspěšných žádostí o dotaci: 14*
• Objem získaných finančních prostředků: cca 38,1 mil. Kč**

*V dalších šesti případech nebylo k lednu 2016 ze strany poskytovatelů dotací rozhodnuto o přidělení požadovaných finančních prostředků.
**Částka ve výši cca 35,8 mil. Kč byla v roce 2015 získána na realizaci zateplení veřejných budov (MŠ Plešivec, ZŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím). Žádosti o dotaci byly podány v roce 2014 a v tomtéž roce byly podepsány Registrační listy (jakési „přísliby" dotací).

Rok 2014

 • Počet žádostí o dotace podaných v roce 2013 na projekty, jejichž realizace probíhá v období 2014 - 2015: 9
 • Objem celkových nákladů projektů, jejichž realizace probíhá v období 2014 - 2015: 12 300 000 Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotace podaných v roce 2013: 8
 • Objem získaných finančních prostředků: 9 400 000 Kč
 • Počet žádostí o dotace podaných v roce 2014 (k datu 5.8.2014): 31
 • Objem celkových nákladů projektů, jejichž realizace probíhá v období 2014 - 2015: 128 200 000 Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotace podaných v roce 2014: 19*
 • Objem získaných finančních prostředků: 70 400 000 Kč**

*V dalších čtyřech případech nebylo k datu 5.8.2014 ze strany poskytovatelů dotací rozhodnuto o přidělení požadovaných finančních prostředků. V případě projektu Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi a projektů snížení energetické náročnosti veřejných budov je vydán Registrační list akce (jakýsi „příslib" dotace) v rámci Operačního programu životní prostředí. Realizace těchto projektů, která je plánována na roky 2014 - 2015, je odvislá od rozhodnutí volených orgánů města a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Částka 64 500 000 Kč vychází z Registračních listů (jakýchsi „příslibů" dotace) projektů snížení energetické náročnosti veřejných budov a projektu Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi. Realizace těchto projektů, která je plánována na roky 2014 - 2015, je odvislá od rozhodnutí volených orgánů města a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rok 2013

 • Počet podaných žádostí: 29
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů: cca 32 000 000 Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 18*
 • Objem získaných finančních prostředků: cca 10 800 000 Kč

*V dalších devíti případech nebylo k lednu 2014 ze strany poskytovatelů dotací rozhodnuto o přidělení požadovaných finančních prostředků.

Rok 2012

 • Počet podaných žádostí: celkem 45, z toho 25 podaných v roce 2012 a dalších 20 žádostí o dotace na akce, jejichž realizace bude uskutečněna v letech 2012 - 2014, bylo předloženo v roce 2011
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: celkem cca 86 mil. Kč, z toho 46 mil. Kč objem celkových nákladů projektů předkládaných v roce 2012 a cca 40 mil. Kč objem celkových nákladů projektů předkládaných v roce 2011 na projekty realizované v letech 2012 - 2014.
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci podaných v roce 2012: celkem 26, z toho 9 žádostí o dotace předložených v roce 2012 (z počtu 25 nebylo doposud vyhodnoceno 9 žádostí o dotace), z 20 žádostí o dotace podávaných v roce 2011 bylo 17 úspěšných
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: celkem 33,5 mil. Kč, z toho za projekty podávané v roce 2012 cca 1,5 mil. Kč, dalších cca 32 mil. Kč na žádosti o dotace, které byly podány v roce 2011; vlastní podíl na podpořené akce realizované v tomto roce činí 7,3 mil. Kč.

Rok 2011

 • Počet podaných žádostí: 35
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: cca 118 000 000 Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 16*
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: cca 23 000 000**
 • Souhrnná zpráva o dotacích pro město Český Krumlov v roce 2011 je dostupná zde

_____

* V dalších jedenácti případech nebylo k prosinci 2011 ze strany poskytovatelů dotací rozhodnuto o přidělení požadovaných finančních prostředků.

** Z Operačního programu Životní prostředí čeká město na vydání Registračního listu akce v rámci oblasti podpory Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží na projekty Sběrný dvůr Český Krumlov a Rekultivaci části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově. Celkové náklady projektů se pohybují ve výši 16,6 milionů Kč, požadovaná dotace 14,1 milionů Kč. V případě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tyto projekty bude jejich stavební část realizována v letech 2012 a 2013. V rámci tohoto operačního programu bylo v měsíci květnu na základě usnesení zastupitelstva města rozhodnuto o odmítnutí možnosti čerpání dotace ve výši 14,9 mil. Kč na projekt "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - výstavba kanalizace" a v měsíci prosinci byla odmítnuta možnost čerpat dotaci ve výši 10,7 mil. Kč na projekt "Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Za Nádražím". Možnost čerpání dotací na zmíněné projekty byla zvažována v návaznosti na stav rozpočtu roku 2012. Jejich odmítnutí vzešlo po posouzení hodnot vlastních podílů města na případné realizaci projektů, jenž by pro město představovaly velké finanční zatížení.

Rok 2010

 • Počet podaných žádostí: 19
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: 16 868 885*
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 10
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: 326 112 527**

_______

* V současné chvíli se přehodnocují žádosti o dotaci předkládané do V. výzvy ROPu, která byla vyhlášena v roce 2009, zároveň byly zrušeny plánované výzvy na rok 2010, nové výzvy jsou plánovány na přelom roku 2010/2011 - žádosti budou opětovně předloženy do nově vyhlášených výzev

** Projekty Zateplení a výměna oken budovy Městského úřadu Č. Krumlov, Zateplení a výměna oken MŠ a ZŠ Za Nádražím, Č. Krumlov - Nové Dobrkovice výstavba kanalizace, jež byly podávány jako žádost o dotaci do OPŽP, mají v současnosti vydán Registrační list akce = příslib získání dotace, čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, celkové náklady těchto akcí činí 50 325 258 Kč, z toho požadovaná dotace činí 33 465 148 Kč
Do podzimní výzvy OPŽP, prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, budou podány žádosti o dotace na projekty Modernizace a vybavení sběrného dvora v Českém Krumlově a Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově. Celkové předpokládané náklady projektů se čítají na 17 000 000 Kč, požadovaná dotace činí 15 300 000 Kč a vlastní podíl 1 700 000 Kč.

Rok 2009

 • Počet podaných žádostí: 37
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: 627 274 671*
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 17
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: 49 072 719**

_______

*Podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov do IOPu, celkové náklady projektu 325 314 692 Kč

** Na projekty Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - I. etapa, Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Č. Krumlově a Rekonstrukce Lazebnického mostu v Č. Krumlově, které byly předkládány jako žádost o dotaci do III. výzvy ROPu v roce 2008, byly odsouhlaseny Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace až v roce 2009. Na projekt Sanace skalní stěny sv. Ducha v Č. Krumlově, který byl předložen do OPŽP v roce 2008, bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2009

Rok 2008

 • Počet podaných žádostí: 23
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: 195 851 618
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 10
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: 21 971 642

Rok 2007

 • Počet podaných žádostí: 27
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: 106 472 875
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 14
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: 28 256 356

Legenda

 • IOP - Integrovaný operační program
 • ROP - Regionální operační program NUTS II Jihozápad
 • OPŽP - Operační program životní prostředí 
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov