aktualizováno 7. 3. 2019

Dotace pro město Český Krumlov

aktualizováno 7. 3. 2019

Rok 2018

 • Počet podaných žádostí: 22
 • Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 44,5 mil. Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 17
 • Objem získaných finančních prostředků: 21,5 mil. Kč

Rok 2017

 • Počet podaných žádostí: 22
 • Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 92,9 mil. Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 13*
 • Objem získaných finančních prostředků: 12,8 mil. Kč

* U čtyř projektů zatím probíhá hodnocení ze strany poskytovatelů dotace.

Rok 2016

 • Počet podaných žádostí: 26
 • Objem celkových nákladů předpokládaných projektů: 48,7 mil. Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 19
 • Objem získaných finančních prostředků: 29,9 mil. Kč

Rok 2015

• Počet podaných žádostí: 24
• Objem celkových nákladů předkládaných projektů: cca 32,2 mil. Kč
• Počet úspěšných žádostí o dotaci: 14*
• Objem získaných finančních prostředků: cca 38,1 mil. Kč**

*V dalších šesti případech nebylo k lednu 2016 ze strany poskytovatelů dotací rozhodnuto o přidělení požadovaných finančních prostředků.
**Částka ve výši cca 35,8 mil. Kč byla v roce 2015 získána na realizaci zateplení veřejných budov (MŠ Plešivec, ZŠ Plešivec a ZŠ Za Nádražím). Žádosti o dotaci byly podány v roce 2014 a v tomtéž roce byly podepsány Registrační listy (jakési „přísliby" dotací).

Rok 2014

 • Počet žádostí o dotace podaných v roce 2013 na projekty, jejichž realizace probíhá v období 2014 - 2015: 9
 • Objem celkových nákladů projektů, jejichž realizace probíhá v období 2014 - 2015: 12 300 000 Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotace podaných v roce 2013: 8
 • Objem získaných finančních prostředků: 9 400 000 Kč
 • Počet žádostí o dotace podaných v roce 2014 (k datu 5.8.2014): 31
 • Objem celkových nákladů projektů, jejichž realizace probíhá v období 2014 - 2015: 128 200 000 Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotace podaných v roce 2014: 19*
 • Objem získaných finančních prostředků: 70 400 000 Kč**

*V dalších čtyřech případech nebylo k datu 5.8.2014 ze strany poskytovatelů dotací rozhodnuto o přidělení požadovaných finančních prostředků. V případě projektu Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi a projektů snížení energetické náročnosti veřejných budov je vydán Registrační list akce (jakýsi „příslib" dotace) v rámci Operačního programu životní prostředí. Realizace těchto projektů, která je plánována na roky 2014 - 2015, je odvislá od rozhodnutí volených orgánů města a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Částka 64 500 000 Kč vychází z Registračních listů (jakýchsi „příslibů" dotace) projektů snížení energetické náročnosti veřejných budov a projektu Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi. Realizace těchto projektů, která je plánována na roky 2014 - 2015, je odvislá od rozhodnutí volených orgánů města a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rok 2013

 • Počet podaných žádostí: 29
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů: cca 32 000 000 Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 18*
 • Objem získaných finančních prostředků: cca 10 800 000 Kč

*V dalších devíti případech nebylo k lednu 2014 ze strany poskytovatelů dotací rozhodnuto o přidělení požadovaných finančních prostředků.

Rok 2012

 • Počet podaných žádostí: celkem 45, z toho 25 podaných v roce 2012 a dalších 20 žádostí o dotace na akce, jejichž realizace bude uskutečněna v letech 2012 - 2014, bylo předloženo v roce 2011
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: celkem cca 86 mil. Kč, z toho 46 mil. Kč objem celkových nákladů projektů předkládaných v roce 2012 a cca 40 mil. Kč objem celkových nákladů projektů předkládaných v roce 2011 na projekty realizované v letech 2012 - 2014.
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci podaných v roce 2012: celkem 26, z toho 9 žádostí o dotace předložených v roce 2012 (z počtu 25 nebylo doposud vyhodnoceno 9 žádostí o dotace), z 20 žádostí o dotace podávaných v roce 2011 bylo 17 úspěšných
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: celkem 33,5 mil. Kč, z toho za projekty podávané v roce 2012 cca 1,5 mil. Kč, dalších cca 32 mil. Kč na žádosti o dotace, které byly podány v roce 2011; vlastní podíl na podpořené akce realizované v tomto roce činí 7,3 mil. Kč.

Rok 2011

 • Počet podaných žádostí: 35
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: cca 118 000 000 Kč
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 16*
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: cca 23 000 000**
 • Souhrnná zpráva o dotacích pro město Český Krumlov v roce 2011 je dostupná zde

_____

* V dalších jedenácti případech nebylo k prosinci 2011 ze strany poskytovatelů dotací rozhodnuto o přidělení požadovaných finančních prostředků.

** Z Operačního programu Životní prostředí čeká město na vydání Registračního listu akce v rámci oblasti podpory Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží na projekty Sběrný dvůr Český Krumlov a Rekultivaci části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově. Celkové náklady projektů se pohybují ve výši 16,6 milionů Kč, požadovaná dotace 14,1 milionů Kč. V případě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tyto projekty bude jejich stavební část realizována v letech 2012 a 2013. V rámci tohoto operačního programu bylo v měsíci květnu na základě usnesení zastupitelstva města rozhodnuto o odmítnutí možnosti čerpání dotace ve výši 14,9 mil. Kč na projekt "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - výstavba kanalizace" a v měsíci prosinci byla odmítnuta možnost čerpat dotaci ve výši 10,7 mil. Kč na projekt "Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ Za Nádražím". Možnost čerpání dotací na zmíněné projekty byla zvažována v návaznosti na stav rozpočtu roku 2012. Jejich odmítnutí vzešlo po posouzení hodnot vlastních podílů města na případné realizaci projektů, jenž by pro město představovaly velké finanční zatížení.

Rok 2010

 • Počet podaných žádostí: 19
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: 16 868 885*
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 10
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: 326 112 527**

_______

* V současné chvíli se přehodnocují žádosti o dotaci předkládané do V. výzvy ROPu, která byla vyhlášena v roce 2009, zároveň byly zrušeny plánované výzvy na rok 2010, nové výzvy jsou plánovány na přelom roku 2010/2011 - žádosti budou opětovně předloženy do nově vyhlášených výzev

** Projekty Zateplení a výměna oken budovy Městského úřadu Č. Krumlov, Zateplení a výměna oken MŠ a ZŠ Za Nádražím, Č. Krumlov - Nové Dobrkovice výstavba kanalizace, jež byly podávány jako žádost o dotaci do OPŽP, mají v současnosti vydán Registrační list akce = příslib získání dotace, čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, celkové náklady těchto akcí činí 50 325 258 Kč, z toho požadovaná dotace činí 33 465 148 Kč
Do podzimní výzvy OPŽP, prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, budou podány žádosti o dotace na projekty Modernizace a vybavení sběrného dvora v Českém Krumlově a Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově. Celkové předpokládané náklady projektů se čítají na 17 000 000 Kč, požadovaná dotace činí 15 300 000 Kč a vlastní podíl 1 700 000 Kč.

Rok 2009

 • Počet podaných žádostí: 37
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: 627 274 671*
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 17
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: 49 072 719**

_______

*Podání žádosti o dotaci na projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov do IOPu, celkové náklady projektu 325 314 692 Kč

** Na projekty Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - I. etapa, Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Č. Krumlově a Rekonstrukce Lazebnického mostu v Č. Krumlově, které byly předkládány jako žádost o dotaci do III. výzvy ROPu v roce 2008, byly odsouhlaseny Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace až v roce 2009. Na projekt Sanace skalní stěny sv. Ducha v Č. Krumlově, který byl předložen do OPŽP v roce 2008, bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2009

Rok 2008

 • Počet podaných žádostí: 23
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: 195 851 618
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 10
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: 21 971 642

Rok 2007

 • Počet podaných žádostí: 27
 • Objem celkových nákladů předkládaných projektů v Kč: 106 472 875
 • Počet úspěšných žádostí o dotaci: 14
 • Objem získaných finančních prostředků v Kč: 28 256 356

Legenda

 • IOP - Integrovaný operační program
 • ROP - Regionální operační program NUTS II Jihozápad
 • OPŽP - Operační program životní prostředí 
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: