aktualizováno 10. 1. 2012

Zastupitelé schválili dotační programy pro rok 2012

aktualizováno 10.01.2012

Zastupitelé města Český Krumlov schválili na svém prosincovém jednání dotační programy na rok 2012 - Program podpory sociálních a souvisejících služeb, Program podpory kultury, Program podpory zahraniční spolupráce, Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže, Program podpory sportu a Program podpory environmentální výchovy. Ve většině případů je nutné žádosti o finanční podporu podat během ledna a února 2012, některé programy vyhlásí i druhou výzvu nebo přijímají žádosti v průběhu celého roku. Při sestavování dotačních programů vycházeli jejich administrátoři z novely Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov platné od 1. prosince 2011. Celkový objem finančních prostředků určených na dotační politiku města v roce 2012 přesahuje 7 milionů Kč. Z úsporných opatření byly finanční alokace jednotlivých programů podpory sníženy v průměru o 11,6 % oproti roku 2011. Kompletní informace o dotačních programech města Český Krumlov jsou zveřejněny na webové stránce www.ckrumlov.cz/dotace.

Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2012

Dotační podpora sociálních a souvisejících služeb vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě těchto služeb ve městě. Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé vize města Český Krumlov v sociální oblasti: „Ve městě Český Krumlov a pro občany města Český Krumlov existuje komplexní síť sociálních a souvisejících služeb pro děti a mládež, rodiny, seniory, zdravotně postižené, etnické menšiny a pro osoby v krizi."
Obecným cílem Programu je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Podpora programu je určena na poskytování sociálních a souvisejících služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem pro cílové skupiny v nepříznivé sociální situaci.
Specifickými cíli opatření jsou: 1) podpora zabezpečení registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 2) podpora dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o soc. službách.

Program bude vyhlášen od 2. ledna 2012. Žádosti bude možno předkládat od 2. ledna do 17. února 2012. Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude známo do 29. března 2012.

Celková alokace Programu pro oblast sociálních a souvisejících služeb pro rok 2012 činí 1,1 milionu Kč.

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2012

Kultura má pro život města a jeho obyvatel zásadní význam. Plní důležitou společenskou úlohu, obohacuje života člověka, kultivuje jej a smysluplně vyplňuje jeho volný čas. V neposlední řadě je i důležitým podporovatelem cestovního ruchu a ekonomiky města.
V roce 2012 si Český Krumlov připomene 20. výročí zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Zároveň ve stejném roce uplyne 40 let od ratifikace Úmluvy ochrany světového dědictví. Tato významná výročí jsou hlavním tématem Programu podpory kultury města Český Krumlov v roce 2012.
Cílem programu je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit kulturní nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.
Program podpory kultury je rozdělen do čtyř opatření, v nichž je možné žádat o finanční příspěvek: 1) zájmová činnost místních kulturních organizací, souborů, spolků působících celoročně na území města a publikační činnost; 2) reprezentace města; 3) kulturní projekty dlouhodobě se opakující, tradiční a 4) živá kultura pro širokou veřejnost. Jednou z priorit v roce 2012 je podpora projektů reflektujících 20. výročí zápisu Českého Krumlova na Seznam světového dědictví UNESCO

Program podpory kultury města Český Krumlov je stejně jako v minulých letech vyhlášen ve dvou výzvách. V první výzvě je možné žádosti podat od 2. do 31. ledna 2012, ve druhé výzvě od 1. do 29. června 2012. O poskytnutí dotace bude rozhodnuto během března a během srpna 2012.

Celková finanční alokace Programu podpory kultury pro rok 2012 činí 1,56 milionu Kč.

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2012

Cílem programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

Prioritou programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou:
• Hauzenberg (Německo)
• Llanwrtyd Wells (Velká Británie)
• Miami Beach (USA, Florida)
• San Gimignano (Itálie)
• Slovenj Gradec (Slovinsko)
• Vöcklabruck (Rakousko)

Program bude vyhlášen 2. ledna 2012. Žádosti bude možno podávat od 1. do 29. února 2012. Výsledky přidělení dotací budou známy do konce května 2012.

Celková alokace Programu pro oblast zahraniční spolupráce na rok 2012 činí 70 tisíc Kč.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov pro rok 2012

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, především aktivního využívání volného času dětí a mládeže, které přispívá k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času.

Program zahrnuje jediné opatření, jehož cílem je podpora aktivit a činností v rámci jednorázových akcí a podpora projektů střednědobého a krátkodobého charakteru v oblasti volného času pro organizované i neorganizované děti a mládež.

Program bude vyhlášen od ledna 2012. Žádosti je poté možno podávat od ledna 2012 do 17. února 2012. Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude známo do 31. března 2012.

Celková alokace Programu pro oblast podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2012 činí 220 tisíc Kč.

Program podpory sportu města Český Krumlov pro rok 2012

Program je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti sportu, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality.

Opatření programu jsou zaměřena na: 1) podporu činnosti sportovních klubů, jejichž členskou základnu tvoří nejméně 70 % členů s trvalým pobytem v okrese Český Krumlov a dále jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % dětí a mládeže; 2) podporu sportovních klubů ve městě, které provozují pravidelnou sportovní činnost a pracují dlouhodobě s mládeží a kdy pronajímatelem sportovního zařízení je město Český Krumlov, PRO-SPORT ČK, o.p.s. nebo základní školy zřizované městem Český Krumlov.

Program bude vyhlášen od ledna 2012. Žádosti je možno podávat od ledna do 29. února 2012. O poskytnutí dotací bude rozhodnuto do 30. dubna 2012.

Celková alokace Programu pro oblast sport ve městě na rok 2012 činí 4 miliony Kč.

Program podpory environmentální výchovy města Český Krumlov pro rok 2012

Program je určen subjektům, které působí na území města Český Krumlov v oblasti ekologie. Zaměřen je především na podporu aktivit dětí a mládeže do 18 let. Ve městě působí nevládní organizace ČSOP Šípek, která provozuje Ekocentrum Šípek, jež zajišťuje jak osvětovou, tak vzdělávací funkci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Podstatnou část EVVO mládeže zajišťují českokrumlovské školy všech typů.

Program bude vyhlášen od ledna 2012. Žádosti je možno podávat od ledna do 17. února 2012. Rozhodnutí o poskytnutí dotací bude známo do 31. března 2012.

Celková alokace Programu pro oblast environmentální výchovy pro rok 2012 činí 200 tisíc Kč.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: