aktualizováno 1. 9. 2020

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje

aktualizováno 1. 9. 2020

Termín a místo konání voleb

Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční

dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů 2020

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici zde.

Žádosti o vydání voličského průkazu zasílejte na adresu:
Městský úřad Český Krumlov
Odbor vnitřních věcí-evidence obyvatel
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

elektronicky (e-mail) opatřeným zaručeným elektronickým podpisem
datovou zprávou do datové schránky městského úřadu: 64pbvxc

Takovéto podání musí být učiněno nejdéle do 25. 9. 2020!

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i osobně, na oddělení evidence obyvatel městského úřadu (Kaplická 439, 1. patro, číslo dveří 107) a to pak nejdéle do 30. 09. 2020 do 16.00 hodin.

Voliči, kteří budou v době voleb v karanténě nebo v izolaci v souvislosti s onemocněním covid- 19, budou moci hlasovat podle zákona 350/2020 ze dne 20. srpna 2020 o zvláštních způsobech hlasování do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020, který vymezuje tři zvláštní způsoby hlasování:

1) Hlasování u volebního stanoviště

Krajský úřad zřídí v každém okrese 1 volební stanoviště. Informaci o umístění volebního stanoviště zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách 15 dnů před prvním dnem voleb (17. 09. 2020). Ministerstvo zdravotnictví (na základě informací krajské hygienické stanice) a Česká správa sociálního zabezpečení předají krajskému úřadu den předem (úterý 29. 9. 2020) do 16 hodin seznam osob, které jsou evidovány jako osoby v karanténě či izolaci. Hlasování u volebního stanoviště bude probíhat ve středu 30. září 2020 v době od 7 do 15 hodin, a to výlučně z motorového vozidla.

2) Hlasování při pobytovém zařízení

Krajská hygienická stanice vyrozumí nejpozději ve středu 30. září 2020 krajský úřad o tom, která pobytová zařízení na území kraje budou v době voleb uzavřena. Předá informace o uzavření pobytových zařízení i po tomto datu, nejpozději však ve 12 hodin v pátek 2. 10. 2020. K informacím předaným později nebude přihlíženo. Hlasování při pobytovém zařízení bude probíhat ve čtvrtek od 7 do 22 hodin a v pátek od 7 do 18 hodin. Krajský úřad může dobu hlasování při pobytovém zařízení prodloužit.

3) Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Tento způsob hlasování mohou využít voliči, kteří z vážných důvodů nemohli využít hlasování u volebního stanoviště. Oprávněný volič musí požádat telefonicky krajský úřad o zajištění tohoto způsobu hlasování a musí tak učinit do čtvrtka 1. 10. 2020 do 20 hodin. Telefonní číslo bude zveřejněno na stránkách krajského úřadu nejpozději desátý den před volbami (22. 09. 2020). Hlasování do přenosné volební schránky bude probíhat v pátek 2. 10. 2020 od 7 do 22 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 od 7 do 14 hodin. Krajský úřad může toto hlasování ve druhý den voleb prodloužit nejdéle o 3 hodiny.

Kam mám jít volit?

Mapová aplikace Kam mám jít volit? napoví, kde najdete vaši volební místnost

Pokud jdete volit poprvé, přestěhovali jste nebo už si nepamatujete, kde je vaše volební místnost, podívejte se do aplikace krumlovského geoportálu "Kam mám jít volit?". Jedná se o jednoduchou mapovou službu, která umožní najít a zobrazit v mapě na území města Český Krumlov správnou volební místnost. Do vyhledávacího pole zadejte adresu Vašeho bydliště a mapa Vás navede až do vaší volební místnosti. Kliknutím na značku s číslem volební místnosti se zobrazí detaily místa včetně fotografie budovy. Koho máte volit, už Vám ale aplikace neporadí. K tomu ale třeba poslouži přehled kandidátů podle místa jejich bydliště. Vyberte ze 193 obcí tu Vaší a třeba mezi kandidáty najdete svého souseda.

Kontakt


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: