aktualizováno 14. 4. 2020

Fungování samosprávy v době nouzového stavu

aktualizováno 14. 4. 2020

Město pravidelně a bezodkladně informuje obyvatele o krizové situaci a všech nařízeních a opatřeních s ní spojených. Nouzový stav zasahuje také do běžného chodu samosprávných agend, zejména do jednání samosprávných orgánů, rady a zastupitelstva města. Přinášíme proto aktuální přehled odpovědí na otázky, které radnice v posledních dnech často dostává.

Probíhají jednání rady města?

Po dobu trvání nouzového stavu probíhají jednání rady častěji a operativně, přičemž se hlavně projednávají body související s krizovou situací. Rada města jedná bez osobního setkávání prostřednictvím videokonferencí.

Kdy se bude konat jednání zastupitelstva města?

Dle přijatých vládních opatření bylo březnové (26. 3.) jednání Zastupitelstva města Český Krumlov zrušeno. Další jednání je naplánováno na 30. dubna 2020 a dle nového usnesení Vlády ČR se bude moci uskutečnit. Městský úřad připravuje veškeré podklady k projednání na tento termín. Zda se zastupitelstvo uskuteční za osobní přítomnosti zastupitelů, nebo např. formou videokonference zatím není jasné.

Jaký bude mít nouzový stav vliv na rozpočet města?

Epidemie zasáhne do života města a jeho plánů velmi silně. Nicméně dopad na rozpočet nelze v této chvíli kvantifikovat, neboť existuje spoustu neznámých a tou největší neznámou je, o kolik méně město obdrží daní přerozdělovaných od státu oproti letos rozpočtovaným 208 milionům korun.

Tuto informaci město nemá a pravděpodobně ji od ministerstva financí ještě nějakou dobu nedostane. Přestože odhadovat dopad do rozpočtu je velmi komplikované, město začalo již na scénářích řešení rozpočtové krize pracovat. Děje se tak i v největší městské společnosti, v Českokrumlovském rozvojovém fondu (ČKRF).

Hospodaření ČKRF bude výpadkem tržeb značně poznamenáno, a proto je zde připravována změna věcného a finančního plánu pro tento rok. Návrh změny plánu bude vycházet z předpokladu, že ve druhém pololetí roku dojde k postupnému zlepšování zdravotní a tím i ekonomické situace v zemi. Ruku v ruce s výpadkem příjmů ČKRF dojde k adekvátnímu snížení příjmů z nájemného i v rozpočtu města. A dalších dopadů do rozpočtu bude přibývat.
Na začátku března rada města projednala rozpočtové opatření č. 16, kterým je navržena aktualizace rozpočtu a navýšení výdajové stránky o zhruba dvacet milionů korun, hlavně díky nadprůměrně dobrému výsledku hospodaření minulého roku. Přestože se bude muset rozpočet výrazně upravovat v souvislosti s probíhající krizí, rada města bude pravděpodobně navrhovat, aby bylo uvedené rozpočtové opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva schváleno a dodatečně do rozpočtu zařazené akce realizovány.

Jak bude město řešit výpadek rozpočtových příjmů?

Prvním z nabízených řešení je přistoupit ke škrtům na straně výdajů, zejména pak k odložení naplánovaných investic v kapitálovém rozpočtu. Druhou možností bude výpadek příjmů v rozumné výši nahradit přijetím úvěru, investice realizovat a přispět tak svým dílem k oživení ekonomiky. Klíčové ovšem bude, jak vysoký bude celkový výpadek příjmů. V každém případě čeká město nelehké období s velmi složitými diskuzemi a obtížným rozhodováním.

Podpoří město místní podnikatele?

Město si je samozřejmě vědomo, že řadu podnikatelů postihne nouzový stav a s ním související opatření velmi citelně. Obzvláště proto, že velkou část z nich živí cestovní ruch, který se dostal prakticky na nulový bod. Rada města proto v polovině března doporučila ČKRF, aby odložil nájemcům nebytových prostor bezúročně splatnost nájemného a záloh za poskytované služby za II. kalendářní čtvrtletí z 15. 5. o šest měsíců, tj. do 15. 11. 2020. To ČKRF následně také u všech svých nájemců učinil (v absolutní částce se jedná o částku převyšující šest milionů korun). Obdobný krok město učinilo vůči nájemcům nebytových prostor v objektech v majetku města.

V poslední době dostává město od nájemců nebytových prostor žádosti o odpuštění či snížení nájemného. Pokud jde o tento v úvahu rozhodně připadající krok, rozhodlo město jej zatím oddálit, neboť k němu potřebuje znát podstatně více informací, než má k dispozici nyní, jako například:

  • jak dlouho potrvá nouzový stav, restriktivní opatření vlády a jaký bude výpadek příjmů podnikatelských subjektů;
  • jaká bude pomoc státu - pro jaké typy podnikání, o jaké formy pomoci se bude jednat a jaká bude její výše (úhrada mzdových nákladů, kompenzace výpadku příjmů, navrhováno je i částečné financování nájemného apod.);
  • jaký bude celkový dopad krize do rozpočtu města.

Až bude město tyto informace znát, bude muset řešit i otázku, zda nájemné v určité výši odpustí plošně všem, nebo jen vybranému okruhu nájemců, kteří byli nejvíce postiženi. Přihlédne i k tomu, jak přistoupí k odpuštění nájemného ostatní pronajímatelé ve městě -privátní vlastníci nemovitostí, kterých je více než 80% z celkového počtu pronajímatelů. Toto vše bude město i ČKRF muset vzít do úvahy, ale teď by bylo rozhodnutí v této věci předčasné, neboť stále platí, že město i ČKRF musí jednat a rozhodovat s péčí řádného hospodáře. Je to jejich zákonná povinnost.

ČKRF bude veškeré obdržené žádosti o odpuštění nájemného, či jeho snížení řešit až po 30. červnu 2020, kdy bude mít pro rozhodování podstatně více relevantních informací. Během měsíce července, tj. před splatností nájemného za III. čtvrtletí (15.8.), toto rozhodnutí po projednání v radě města učiní.

Další výhled

Město bude muset řešit potíže řady dalších krizí postižených subjektů, samozřejmě včetně městem zřízených organizací. Již teď dostává město návrhy na prominutí poplatku za vjezd do města, poplatku za odpady podnikatelům i občanům, odpuštění daně z nemovitosti na příští rok atp. Bez vyhodnocení dopadu krize na všechny aktéry, včetně města a městského rozpočtu žádná takováto rozhodnutí nelze seriózně činit. Město rozhodně přivítá každý konstruktivní podnět ke společnému hledání cesty, jak z krize ven.

A co dlouho připravovaná koupě čistírny odpadních vod, nevezme tento záměr za své?

Dopad pandemické krize na rozpočet může významně ovlivnit rozhodování zastupitelstva města v této věci. V současnosti nejsou doposud shromážděné veškeré podkladové materiály, aby mohl být předložen finální návrh pořízení ČOV a obchvatného kanálu k projednání v městské radě a zastupitelstvu. S přihlédnutím k nouzovému stavu se odhaduje, že by se této problematice mohlo zastupitelstvo věnovat v květnu a červnu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: