aktualizováno 8. 4. 2020

Provoz Městského úřadu Český Krumlov v době nouzového stavu

aktualizováno 8. 4. 2020

Městský úřad Český Krumlov je v důsledku aktuální situace a v souladu s rozhodnutím rady města pro veřejnost uzavřen, nicméně zůstává omezeným způsobem v provozu. Na zaměstnance úřadu se můžete obracet e-mailem, telefonicky, datovými zprávami či běžnou poštou. V odůvodněných případech je možné vyřídit i záležitost, která se neobejde bez osobní návštěvy na úřadě, ovšem pouze po předchozí domluvě s příslušným zaměstnancem. Zaměstnanci se snaží klientům v maximální míře vycházet vstříc.

Jedinou otevřenou agendou je podatelna, která je k dispozici veřejnosti:

• v pondělí od 9.00 do 10.00 hodin
• ve středu od 15.00 do 16.00 hodin

ID datové schránky: 64pbvxc
ePodatelna: posta@ckrumlov.cz

Telefonické kontakty na jednotlivé odbory městského úřadu v době nouzového stavu:

Podatelna: +420 380 766 111, +420 380 766 210
Odbor dopravy a silničního hospodářství: +420 380 766 500, +420 608 342 197
Odbor stavební úřad: +420 380 766 800, +420 380 766 801, +420 602 508 786
Odbor úřad územního plánování: +420 380 766 704, +420 380 766 703, +420 380 766 702, +420 380 766 719
Odbor školství, sportu a péče o dítě: +420 380 766 420, +420 380 766 414 (školství), +420 608 737 664 (školství), +420 380 766 419 (OSPOD), +420 778 703 668
Odbor životního prostředí a zemědělství: +420 380 766 550, +420 602 703 908, +420 380 766 556, +420 380 766 559, +420 380 766 558, +420 380 766 554
Odbor obecní živnostenský úřad: +420 380 766 900, +420 380 766 901
Odbor financí: +420 380 766 250, +420 777 772 387, +420 380 766 254 (účtárna), +420 380 766 255 (pokladna)
Odbor kancelář tajemníka: +420 380 766 306
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: +420 724 266 228
Odbor správy majetku a investic: +420 380 766 700
Odbor památkové péče: +420 380 766 714, +420 380 766 708, +420 380 766 715
Odbor vnitřních věcí: +420 380 766 200, +420 380 766 310 (matrika), +420 380 766 206 (občanské průkazy a pasy)
oddělení kancelář starosty: +420 380 766 301.

Prominutí zmeškání úkonu

Nouzový stav může být v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu), např. když nestihnete podat včas odvolání proti rozhodnutí. Po ukončení doby trvání nouzového stavu začne běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, zároveň s touto žádostí musí být ovšem proveden i samotný zmeškaný úkon. Všechny žádosti budou posuzovány individuálně.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pracoviště evidence řidičů a registru vozidel v tuto chvíli pracuje v omezeném rozsahu a vyřizuje pouze nezbytné záležitosti, a to po předchozí telefonické domluvě na telefonních číslech 380 766 500, 608 342 197 - vedoucí odboru nebo 380 766 510, 721 711 765 - vedoucí oddělení.

Řidičské průkazy

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Více informací k dokladům naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-posuzovani-prokazovani-totoznosti-obcanskym-prukazem-cestovnim-pasem-a-ridicskym-prukazem.aspx

Registr vozidel

Klienti, kteří chtějí přihlásit nové vozidlo, mohu dle usnesení MV ČR o prodloužení lhůt nadále jezdit na tzv. zelené převozní značky.

Parkovací karty

Činnosti spojené s vydáváním parkovacích karet do zón placeného stání, jsou v tuto chvíli pozastaveny.

Oddělení přestupků v dopravě

Pracovníci oddělení přestupků po dobu nouzového stavu fungují v omezeném počtu a je možné je kontaktovat pouze dálkově, tj. přes poštu, datovou schránku nebo e-mail.

MHD zdarma

Po dobu trvání nouzového stavu je MHD Český Krumlov zdarma.

Parkování na parkovištích P1-P5 zdarma

Českokrumlovský rozvojový fond zpřístupňuje veřejnosti všechna parkoviště ve své správě zdarma, tj. P1 - Jelenka, P2 - Pod poštou, P3 - Městský park, P4 - Zámecká zahrada a P5 - Autobusové nádraží. Parkoviště mohou řidiči využít bez zpoplatnění do odvolání, závory na parkovištích zůstávají otevřené.

Odbor financí

Finanční dary

V případě zájmu přispět městu Český Krumlov formou finančního daru na pořízení ochranných pomůcek a materiálu nebo na zajištění nákupů a stravování pro seniory budou všechny potřebné údaje sděleny Odborem financí telefonicky (380 766 250, 777 772 387) nebo mailem (jan.stabernak@ckrumlov.cz).

Poplatky

Termíny pro zaplacení poplatků se zatím nemění, tedy např. za psa je do 31. 3., poplatek z pobytu za první čtvrtletí do 15. 4. a komunální odpad do 31. 5. Vzhledem k aktuální situaci bylo zatím rozhodnuto u prvních dvou nijak nepostihovat pozdní úhradu až o 3 měsíce, tedy za psa do 30. 6. a z pobytu za první čtvrtletí do 15. 7.

Jak platit poplatky?

Pokladna je z důvodu vládních opatření a omezení pro veřejnost zcela uzavřena, proto není možné až do odvolání hradit poplatky ani jiné platby hotově. Je možná pouze bezhotovostní platba bankovním převodem. Všechny potřebné údaje k platbě (částka, číslo účtu, variabilní symbol) stejně jako související informace k poplatkům a dalším věcem budou sděleny pracovníky Odboru financí telefonicky (např. 380 766 255, 380 766 256, 380 766 250).

Odbor správy majetku a investic

Odsunutí splatnosti nájemného za nebytové prostory

Město chce v této tíživé situaci vyjít vstříc podnikatelům. Po dobu trvání nouzového stavu proto nebude sankcionovat pozdní úhrady nájemného, a to až šest měsíců po splatnosti. Opatření se týká podnikatelských subjektů, které mají uzavřené nájemní smlouvy s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem.

Odbor vnitřních věcí

V době trvání nouzového stavu mi skončila platnost občanského průkazu / cestovního pasu

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.

Matriční úřad

V současné době jsou zrušené svatební obřady a jarní vítání občánků je přesunuto na podzim. Ohledně vydávání matričních dokumentů (rodného listu, úmrtního listu apod.) a dalších záležitostí v gesci matriky se klienti mohou obracet na zaměstnance telefonicky na tel. č. 380 766 310.

Odbor obecní živnostenský úřad

Přerušení provozování živnosti

Oznámení o přerušení provozování živnosti lze poslat písemně poštou nebo datovou zprávou. V současnosti přijímáme i podání fyzických osob, které nemají zřízenou datovou schránku, zaslaná prostým e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu na e-mailovou adresu bozena.kaliskova@ckrumlov.cz nebo david.sobol@ckrumlov.cz, případně jana.hrbackova@ckrumlov.cz nebo jarmila.halova@.ckrumlov.cz.
Pro telefonickou komunikaci můžete využít telefonické linky 380 766 900 nebo 380 766 901.

Žádost OSVČ o ošetřovné

Žádosti osob samostatně výdělečně činných o ošetřovné přijímá od 1. 4. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Veškeré informace k podání žádosti a interaktivní formulář najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
V případě potřeby můžeme žadatelům pomoci při vyplňování žádosti, a to telefonicky na shora uvedených telefonních číslech.

Odbor památkové péče

Agenda památkové péče je vykonávána i nadále s určitými omezeními. Žádosti o závazné stanovisko, včetně projektových dokumentací podávejte v tištěné podobě na podatelnu nebo elektronicky (velké formáty si ale velmi těžko vytiskneme pro následnou archivaci). Velmi oceníme od projektantů (žadatelů) projektové dokumentace zaslané kromě tištěné podoby také v elektronické podobě. Pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ mají také omezený režim a je-li to možné, vyžadují projekty v elektronické podobě.

Konzultace s přítomností pracovníka NPÚ jsou zrušené. Pokud potřebujete svůj záměr konzultovat, využijte e-mailovou korespondenci. Záměr podrobně popište, připojte naskenované výkresy, fotografie atd. a pošlete e-mail na našeho pracovníka a pracovníka NPÚ. Pro Český Krumlov johana.lepeskova@ckrumlov.cz (380766 708) a vinarova.alena@npu.cz (602 626 718), pro ostatní obce jakub.vesely@ckrumlov.cz (380 766 715)a liska.radek@npu.cz (724 965 364).

Pracovníci odboru se na pracovišti střídají. Každý den se některému z nás dovoláte (telefony se každé ráno přesměrují na pracovníka, který je v úřadu) anebo vám bude poskytnuta informace, kdy je požadovaný referent na pracovišti. Práce v terénu není vykonávána vůbec.

Agenda dotačních programů se administruje standardně bez jakýchkoliv změn. Ohledně dotací se obracejte na Ing. Petra Papouška, tel.: 724 095 296.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Služba rozvozu nákupu seniorům

Objednávky rozvozu nákupů pro seniory a handicapované obyvatele je možné uskutečnit na tel. 380 766 423, po-pá od 8 do 11 hodin.

Jak funguje přijímání žádostí o umístění do soc. služby SOVY - přidělení bytu

Lze podávat žádosti, ale momentálně neprobíhá výběrové řízení z důvodu pozastavení sociálních šetření u klientů (žadatelů). Žádosti lze podávat poštou nebo v úředních hodinách na podatelnu úřadu.

Potřebuji si akutně vyřídit parkovací průkaz

Doporučujeme vyčkat do ukončení nouzového stavu. Pokud však ze závažných důvodů je potřeba vyřídit parkovací průkaz již v současné době, doporučujeme kontaktovat telefonicky pracovníka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví na tel. 380 766 423 nebo 724 266 228 a sjednat si schůzku na úřadě na konkrétní termín.

Odbor stavební úřad

Žádost o povolení stavby

Po dobu trvání nouzového stavu je agenda vykonávána zčásti v omezeném režimu, nicméně se všemi zaměstnanci stavebního úřadu může veřejnost průběžně komunikovat telefonicky, e-mailem, datovými zprávami či klasickou poštou.

Pro podání žádostí, včetně projektových dokumentací, lze také využít podatelnu. Veškerá podání jsou průběžně vyřizována a žadatelům odesílána poštou. Zásadním způsobem je omezen pouze osobní kontakt s veřejností (žadatelé a účastníci správních řízení) - týká se místních šetření, konzultací, nahlížení do spisu atd. V naléhavých a odůvodněných případech je možno řešit i výše uvedené, avšak vždy po předchozí domluvě s příslušným referentem a při dodržení všech hygienických opatření nutných k ochraně zdraví.

Odbor školství, sportu a péče o dítě

Zápisy do ZŠ

Zápisy do prvních tříd v Českém Krumlově budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky bude provedeno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (doporučeným dopisem, osobně - vhozením obálky do poštovní schránky, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).
Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce základními školami bude probíhat od 1. 4. 2020 do 10. 4. 2020 do 17.00 hodin. Zákonní zástupci dětí žijících v Českém Krumlově obdrželi žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a další dokumentaci do poštovní schránky.

Zápisy do MŠ

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 v Českém Krumlově by měly proběhnout dne 5. 5. 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 město Český Krumlov v současné době neví, jakým způsobem zápis proběhne. Rodiče se včas dozví, zda bude zápis probíhat klasickým způsobem, nebo např. jako u ZŠ bez přítomnosti dětí i rodičů.

Centrum Kamínek

Centrum Kamínek má zakázané návštěvy, ale nové žádosti přijímá.

Odbor úřad územního plánování

Klienti mohou své žádosti a záležitosti podat prostřednictvím pošty, datové zprávy či e-mailem. Telefonicky lze komunikovat pouze s vedoucí odboru s Ing. Janou Hermanovou (724 748 407), Ing. arch. Dagmar Peškovou (774 500 487) a Ing. Miluší Dolanskou (774 906 139).
Pevné linky na úředníky jsou přesměrovány do podatelny.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Provoz odboru je s ohledem na nouzový stav omezen v některých agendách (např. vydávání rybářských a loveckých lístků). Ostatní činnosti však standardně zajišťuje, např. vyjádření ke stavebnímu záměru, vynětí ze ZPF, stanovisko či rozhodnutí státní správy lesů, myslivosti, ochrany přírody, odpadového hospodářství či vodoprávního úřadu.

Žádosti jsou přijímány na podatelně, prostřednictvím poštovního doručení, datové schránky či e-mailu (po dobu nouzového stavu i bez ověřeného elektronického podpisu).

Po dobu nouzového stavu mohou osoby, kterým po 1. březnu skončila platnost rybářského lístku, prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Stejný postup platí i u výkonu práva myslivosti. Podrobněji viz. https://eagri.cz/ssl/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/lovit-ryby-muzete-prestoze-mate-od-1.html(link is external).

V této době nejsou konána místní šetření. Úředníci OŽPZ jsou k dispozici na některém z uvedených telefonních čísel: 380 766 550, 380 766 559, 380 766 560, 380 766 552, 380 766 554 či 380 766 558.

Sběrný dvůr

Od středy 15. 4. 2020 bude sběrný dvůr již otevřen v normální provozní době (po, st 14.30 - 18.00 hodin; út, pá 8.00 - 11.30 hodin; so 10.00 - 16.00 hodin; čt, ne zavřeno). Do této doby bude otevřen následovně: středa 8. 4.: otevřeno od 14.30 do 18.00 hodin, čtvrtek 9. 4.: zavřeno, pátek 10. 4.: zavřeno, sobota 11. 4.: otevřeno od 8.00 do 12.00 hodin, neděle 12. 4.: zavřeno, pondělí 13. 4.: zavřeno, úterý 14. 4.: otevřeno od 8.00 do 11.30 hodin.

Při vstupu na sběrný dvůr jsou povinné rouška a rukavice. Odpad smí přivézt pouze občan, a to osobním vozidlem nebo osobním vozidlem s přívěsným vozíkem 750 kg. Každý se bude povinně prokazovat občanským průkazem, který ukáže obsluze, obsluha si opíše jméno a příjmení včetně adresy pro evidenci, po kontrole bude vpuštěn na vykládku. Do prostoru sběrného dvora budou vpuštěna maximálně 2-3 vozidla současně a to dle rozhodnutí obsluhy. Při čekání na odbavení klient nevystupuje z vozidla, výstup je povolen pouze při evidenci a vykládce. V případě nedodržování podmínek bude sběrný dvůr uzavřen. Tel. č. na sběrný dvůr: 380 711 837.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: