aktualizováno 15. 1. 2020

Rozpočet města pro rok 2020

aktualizováno 15. 1. 2020

Jako každoročně, i koncem roku 2019 zastupitelstvo města na svém posledním prosincovém jednání projednávalo návrh rozpočtu pro rok 2020. Rozpočet je totiž nejdůležitějším dokumentem, prostřednictvím kterého je zabezpečována správa města a jeho hospodaření v daném roce, práce na návrhu rozpočtu pro rok 2020 byly zahájeny už na konci letních prázdnin.

Tempo hospodářského růstu zpomaluje a z tohoto důvodu je sice plánován růst daňových příjmů města, ovšem ne v takové výši, jak jsme byli zvyklí z předchozích let. Naštěstí však město může počítat s nárůstem nedaňových příjmů, konkrétně z nájemného z tzv. bus stopu. Pro rok 2020 jsou plánovány příjmy z nájmu parkovišť ve výši 24 844 tis. Kč. Celkové běžné příjmy jsou plánovány ve výši 376 341,8 tis. Kč, příjem investiční dotace je plánován ve výši 11 285 tis. Kč. Celkem tedy předpokládá město příjmy ve výši 387 626,8 tis. Kč.

Převážná část příjmů, v objemu 329 661 tis. Kč, bude použita na zajištění běžného chodu města, prostředky ve výši 70 273,5 tis. Kč jsou určeny na investiční výdaje. Celkové výdaje jsou tak rozpočtovány ve výši 399 934,5 tis. Kč.

V roce 2020 musí město počítat se splátkou úvěrů ve výši 7 452 tis. Kč. Z důvodu krátkodobého časového nesouladu mezi výdaji a příjmy na projekty spolufinancované dotací dojde k zapojení kontokorentního úvěru ve výši 19 759,7 tis. Kč.

Největší část příjmů města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy část daní vybraných státem, a ostatní místní poplatky, které jsou pro rok 2020 plánovány v objemu 253 501 tis. Kč, další důležitou částí příjmů města jsou nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti města, jako jsou zejména pronájmy majetku. Ty jsou pro rok 2020 předpokládány ve výši 79 731,4 tis. Kč. Třetí významnou skupinou příjmů jsou přijaté dotace, zejména dotace na výkon přenesené působnosti ve výši 32 386,7 tis. Kč, dotace od Jihočeského kraje ve výši 2 300 tis. Kč jako přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj obce v souvislosti s registrací v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, investiční dotace na velké investice jsou počítány v částce 11 285 tis. Kč.

Celkové výdaje v jednotlivých oblastech jsou navrženy takto: městský úřad 93 058,5 tis. Kč, městská policie 17 556 tis. Kč, školství (MŠ, ZŠ) 24 912 tis. Kč, sociální oblast 24 999,4 tis. Kč, sport 22 014,7 tis. Kč, kultura 39 364 tis. Kč, veřejná správa 80 893,4 tis. Kč (opravy, údržba a úklid komunikací, životní prostředí, veřejné osvětlení apod.).
Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na roky 2020-2024, ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 a jeho plnění, z dílčích návrhů rozpočtu na rok 2020 jednotlivých odborů městského úřadu a z dalších podnětů a požadavků obyvatel města.

Stejně jako v minulých letech byly do rozpočtu města zahrnuty rezervní položky na program podpory v jednotlivých oblastech, tedy sportu (5 360 tis. Kč), kultury (1 200 tis. Kč), sociálních služeb (150 tis. Kč), komunitního plánování (1 288 tis. Kč), volnočasových aktivit mládeže (181 tis. Kč), zahraniční spolupráce (70 tis. Kč) a nově environmentálního vzdělávání (200 tis. Kč), prostřednictvím kterého jsou podporovány aktivity spolků i občanů.

Investice, které vždy občany nejvíce zajímají, jsou pro rok 2020 naplánovány v objemu 70 273,5 tis. Kč. Největší část investičních finančních prostředků je připravena na realizaci projektů podle plánu obnovy vodovodů a kanalizací. V návrhu kapitálového rozpočtu je rovněž počítáno s realizací výtahu v bytovém domě Vyšehrad 182, s rozvojem služeb eGovernmenu, výměnou osvětlení ve městě, 2. etapou stavby cyklostezky na Chvalšinské a řešením bezbariérovosti a zřízením odborných učeben v ZŠ Za Nádražím.

Zůstatek nesplacených úvěrů činí k 1. 1. 2020 celkem 44 202 tis. Kč a ukazatel dluhové služby v r. 2020 bude dosahovat hodnoty 2,26 %.

Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách www.ckrumlov.cz/rozpocet.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Bc. Jitka Karlíčková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
E-mail: jitka.karlickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 253

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: