aktualizováno 7. 6. 2019

Startuje třetí ročník participativního rozpočtu, na projekty občanů rozdělí milion korun

aktualizováno 7. 6. 2019

Jeden milion korun. To je částka, kterou se rozhodli krumlovští zastupitelé vyčlenit na projekty, které budou letos opět obyvatelé sami navrhovat a rozhodovat hlasováním o jejich realizaci.

Participativní rozpočet se pomalu stává součástí života Českého Krumlova a pomáhá k zapojení a vtažení většího počtu občanů města, organizací působících na území města a podnikatelů do rozhodování a přípravy dění ve městě.
Tímto projektem usilujeme o zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem, kdy si sami obyvatelé navrhují projekty dle svých zájmů a aktivit, o jejichž realizaci potom také hlasují.

Občané mohou své náměty a projekty předkládat od 1. do 30. června 2019 buď prostřednictvím ONLINE FORMULÁŘE nebo v tištěné podobě na podatelně městského úřadu.

V průběhu července a srpna budou navrhovatelé kontaktováni koordinátorem participativního rozpočtu k případnému dopracování, souběžně pak bude probíhat posouzení projektů z hlediska souladu se zásadami.
V září budou projekty představeny veřejnosti. Obyvatelé budou seznámeni s předloženými náměty a s projekty, které splnily podmínky a postupují do hlasování.

Říjen mají předkladatelé na kampaň, v níž by své projekty měli dostat do povědomí svých spoluobčanů, svého okolí, aby pro své projekty získali co nejvíce hlasujících. To, jak byli úspěšní, zjistí při hlasování v listopadu.

Zásady 3. ročníku participativního rozpočtu

 • v rozpočtu města pro rok 2020 bude na zajištění realizace vítězných projektů vyčleněna celková částka 1 000 000 Kč (alokace);
 • správní území města je rozděleno do 9 oblastí - územně celistvých území;
 • celková alokace je do těchto 9 oblastí rozdělena kombinací paušální částky a částky podle počtu obyvatel (klíč je orientační, konečná částka je zaokrouhlena);
 • do systému není navrženo území městské památkové rezervace, které je dlouhodobě podporováno prostřednictvím jiných zdrojů, např. z programů regenerace.

Projekty, které mohou být financovány z participativního rozpočtu:

 • veřejně přístupné projekty dostupné všem obyvatelům (děti, rodiče, dospělí, senioři, zdravotně postižení atd.);
 • přípustné jsou investiční i neinvestiční (tzv. měkké i tvrdé) projekty;
 • v případě projektů investičního charakteru musí být v souladu s územním plánem, příp. s dalšími koncepcemi, územními, urbanistickými a architektonickými studiemi či investičními záměry města;
 • předpokládané náklady projektu musí být maximálně ve výši alokace pro danou lokalitu;
  v případě projektů investičního charakteru musí být realizovány na majetku města (příp. musí být předem vyjasněny a vyřešeny majetkoprávní vztahy);
 • nesmí být v kolizi s jinými projekty;
 • přípustné jsou projekty realizované na celém území města, vyjma historického centra;
 • předpokládaná doba realizace je max. 1 rok;
 • navrženy mohou být rovněž projekty spolufinancované z dalších zdrojů (např. sponzorování);
 • vybrané projekty investičního charakteru budou zajištěny příslušným odborem městského úřadu;
 • tzv. měkké projekty - komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu, příslušný odbor městského úřadu zajistí zejména financování akce;
 • nejedná se o grantový program, navrhovatel projektu není příjemcem podpory;
 • projekty mohou navrhovat jakékoliv fyzické či právnické osoby bez ohledu na trvalé bydliště;
 • projekty jsou předkládány na strukturovaném elektronickém formuláři;
 • o výběru projektu budou rozhodovat hlasováním obyvatelé s trvalým bydlištěm v dané oblasti starší 16 let, oprávněnost hlasujících bude ověřována;
 • hlasování proběhne prostřednictvím webové aplikace;
 • realizovány jsou projekty v pořadí vzešlém z hlasování s maximálním využitím vyčleněných prostředků.

Pro 3. ročník participativního rozpočtu není vyčleněn bonus za účast při hlasování.

Sběr námětů

Sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy, nebo uspořádat sousedskou slavnost apod. začíná 1. června a potrvá do 30. června 2019.

Náměty je možné zasílat prostřednictvím ONLINE FORMULÁŘE.

Další možností je vyplnit formulář v tištěné podobě a odevzdat jej na podatelně městského úřadu v Kaplické ulici 439. Formuláře jsou k dispozici zde nebo přímo na podatelně. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohou navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé části města

Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které byla z 1 000 000 Kč vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel:

Participativní rozpočet 2019/2020

Z participativního rozpočtu bylo vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

Další postup - setkání s předkladateli

Na přelomu července a srpna se uskuteční setkání s předkladateli námětů. Cílem setkání bude projekty představit, objasnit, příp. se mohou projekty s obdobným záměrem spojit.

Přes léto městský úřad posoudí náměty z hlediska jejich realizovatelnosti a v září se pak uskuteční veřejné setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, vhodné k realizaci.

Hlasování

Popularizaci projektů si předkladatelé zajišťují především sami. Město bude projekty prezentovat souhrnně prostřednictvím webových stránek www.KrumlovSobe.cz. Je na každém z předkladatelů, aby přesvědčil sousedy, proč mají hlasovat právě pro daný záměr.

Hlasování proběhne na podzim pouze elektronickou formou. Bližší informace a hlasovací aplikaci budou zveřejněny na podzim 2019.

V jednotlivých částech města mohou hlasovat pouze obyvatelé, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu. Ověřování hlasujících proběhne skrze telefonní číslo.
Schválení projektů

Na základě výsledků hlasování budou vítězné projekty předloženy zastupitelstvu ke schválení a zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2020.¨

Změny oproti předchozím ročníkům

Úpravy oproti předchozím dvěma ročníkům se týkají zejména způsobu sběru projektových námětů a následného hlasování.
Snažíme se tyto fáze maximálně zjednodušit, a proto bude sběr probíhat prostřednictvím jednoduchého webového formuláře nebo přes tiskopis. Rovněž aplikace sloužící pro hlasování bude zjednodušena.

Projednání předložených námětů pak bude probíhat přímo s koordinátorem, který bude předkladatele kontaktovat v průběhu července a srpna.

Věříme, že tyto změny přispějí ke zlepšení celého procesu a k pozitivnímu vnímání celého projektu participativního rozpočtu.

V pilotním ročníku 2017 byla v rozpočtu města vyčleněna na realizaci vítězných projektů částka 500 000 Kč. V prvním ročníku bylo hlasováno celkem o 25 projektech v osmi částech (pro Slupenec nebyl předložen žádný návrh projektu). Ve druhém ročníku byla navýšena celková částka na 750 000 Kč a hlasovalo se celkem o 20 projektech v osmi částech města vyjma Vyšného, kde nebyl předložen žádný projektový námět. Realizace projektů bude probíhat v letošním roce.

Více informací

www.rozpocet.KrumlovSobe.cz

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: