aktualizováno 8. 1. 2019

Rozpočet města pro rok 2019

aktualizováno 8. 1. 2019

Rozpočet je nejdůležitějším dokumentem, prostřednictvím kterého je zabezpečována správa města a jeho hospodaření v daném roce. Práce na návrhu rozpočtu pro rok 2019 byly zahájeny už na konci letních prázdnin.

Díky dobré hospodářské situaci se zvyšují i příjmy města a pro rok 2019 jsou plánovány příjmy v celkové výši 398 532,5 tis. Kč, což představuje nárůst o 6,7 % oproti schválenému rozpočtu roku 2018. Převážná část příjmů, v objemu 303 429 tis. Kč, je plánována na zajištění běžného chodu města, prostředky ve výši 61 448,5 tis. Kč jsou určeny na investiční výdaje, částka 4 655 tis. Kč bude použita na splátky úvěrů z minulých let a částka 20 000 tis. Kč na splátku kontokorentního úvěru, který byl v roce 2018 zapojen na předfinancování dotací.

Největší část příjmů města tvoří tzv. daňové příjmy, tedy část daní vybraných státem a ostatní místní poplatky, které jsou pro rok 2019 plánovány v objemu 245 408,5 tis. Kč, další důležitou částí příjmů města jsou nedaňové příjmy, tedy příjmy z vlastní činnosti města, jako jsou zejména pronájmy majetku. Ty jsou pro rok 2019 předpokládány ve výši 63 092 tis. Kč. Třetí významnou skupinou příjmů jsou přijaté dotace, zejména dotace na výkon přenesené působnosti ve výši 27 933 tis. Kč, dotace od Jihočeského kraje ve výši 2 300 tis. Kč jako přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj obce v souvislosti s registrací v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, investiční dotace na velké investice jsou počítány v částce 42 828 tis. Kč.

Výdaje v roce 2019 činí 364 877,5 tis. Kč, přičemž běžné (každoročně opakované) výdaje 303 429 tis. Kč. Celkové výdaje v jednotlivých oblastech jsou navrženy takto: městský úřad 87 365,4 tis. Kč, městská policie 14 702 tis. Kč, školství (MŠ, ZŠ) 24 842 tis. Kč, sociální oblast 20 157 tis. Kč, sport 21 894,2 tis. Kč, kultura 34 948,0 tis. Kč, veřejná správa 76 635 tis. Kč (opravy, údržba a úklid komunikací, životní prostředí, veřejné osvětlení apod.).

Při přípravě návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu na rok 2019-21, ze schváleného rozpočtu města na rok 2018 a jeho plnění, z dílčích návrhů rozpočtu jednotlivých odborů městského úřadu na rok 2019 a z dalších podnětů a požadavků obyvatel města.

Stejně jako v minulých letech jsou do rozpočtu města zahrnuty rezervní položky na jednotlivé programy podpory sportu (5 360 tis. Kč), kultury (1 451 tis. Kč), sociálních služeb (228 tis. Kč), komunitního plánování (1 288 tis. Kč), volnočasových aktivit mládeže (181 tis. Kč), zahraniční spolupráce (70 tis. Kč), prostřednictvím kterých jsou podporovány aktivity spolků i občanů.

Investice, které vždy občany nejvíce zajímají, jsou pro rok 2019 naplánovány v objemu 61 448,5 tis. Kč. Největší část investičních finančních prostředků je připravena na realizaci projektů podle plánu obnovy vodovodů a kanalizací, v návrhu kapitálového rozpočtu je rovněž počítáno s realizací opláštění zimního stadionu, obnovou a modernizací IT infrastruktury, úpravou vestibulu městského úřadu, realizací cyklostezky Chvalšinská I. etapa, dokončení projektu energetických úspor budovy městského úřadu a výměny oken ZŠ TGM.

V roce 2019 zaplatí město z rozpočtu 4 655 tis. Kč na splátky úvěrů, které město přijalo v minulých letech k financování významných investičních akcí. Financování zahrnuje i splátku kontokorentního úvěru, který město zapojilo v rozpočtu roku 2018 na předfinancování akcí realizovaných s dotací.
Zůstatek nesplacených úvěrů činí k 1. lednu 2019 celkem 8 857 tis. Kč a ukazatel dluhové služby v r. 2019 bude dosahovat hodnoty 1,61 %.

Rozpočet města je zveřejněn zde

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: