aktualizováno 9. 10. 2018

Využijte nabídky výpůjčky domácího kompostéru

aktualizováno 9. 10. 2018

V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR získal Svaz měst a obcí Jihočeského kraje možnost pořídit domácí kompostéry.

Město Český Krumlov se do projektu zapojilo a získalo 100 ks kompostérů (z toho 50 ks o objemu 450 l a 50 ks o objemu 1 050 l).

Aktuálně

K výpůjčce zbývá posledních 20 kusů o objemu 450 l.

Město (půjčitel) nabízí obyvatelům využívání kompostérů na základě smlouvy o výpůjčce za níže uvedených podmínek

 • Koncový uživatel (občan, tj. fyzická osoba, dále též vypůjčitel) je vlastníkem pozemku v katastru města Český Krumlov, na kterém bude kompostér umístěn (příp. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí).
 • Kompostér bude využívat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování (které budou tvořit přílohu výše zmíněné smlouvy) a to po celou dobu výpůjčky.
 • Finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití koncovým uživatelem.
 • Koncový uživatel nebude požadovat nájem, ani jiné náklady za užívání části pozemku, na kterém bude umístěn kompostér v majetku půjčitele.
 • Uživatel bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit.
 • Koncový uživatel odpovídá půjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu, kdy má kompostér ve výpůjčce a zavazuje se vzniklou škodu uhradit do 60 dnů od oznámení.
 • Vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě po celou dobu výpůjčky
 • Kompostér nebude předán podnikatelským subjektům ani jimi nebude využíván.
 • Kompostér bude používán v souladu s pokyny výrobce a návodem k použití.
 • Půjčitel neodpovídá za kvalitu kompostu. Finální produkt, tj. kompost, nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití vypůjčitelem.
 • Půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostérům za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu s půjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace. Toto se týká i veškeré dokumentace související s kompostéry (protokol o předání apod.)
 • Vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není užíván řádně v souladu s jeho určením, nebo v rozporu se zásadami správného kompostování, které jsou přílohou smlouvy.
 • Kompostéry jsou silnostěnné z vysokohustotního polyethylenu HDPE odolávající teplotám - 35 °C až + 40 °C a je na ně poskytována pětiletá záruka. Případné vady bude vypůjčitel hlásit půjčiteli, aby mohl zjednat nápravu (opravu či výměnu) kompostéru. Předpokladem uznání reklamace je její kladné posouzení odborným pracovníkem výrobce.
 • Doba výpůjčky: do 31. 12. 2023. Po dobu výpůjčky je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostéru Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.
Kompostér
 • Vypůjčitel uhradí městu Český Krumlov spoluúčast na pořízení kompostéru, která tvoří 10 % z ceny kompostéru, tj.:
 • kompostér o objemu 450 l: 424 Kč 
 • kompostér o objemu 1 050 l: 633 Kč
 • Vypůjčitel složí prostředky hotově při podpisu smlouvy o výpůjčce a převzetí kompostéru.
 • Kompostér si vypůjčitel převezme ve stanoveném termínu v areálu Stanice pro psy Český Krumlov v nesmontovaném stavu.

Údaje nutné pro sepsání smlouvy o výpůjčce

 • jméno; 
 • příjmení;
 • číslo občanského průkazu;
 • datum narození;
 • adresa trvalého bydliště;
 • kontakt (e-mail, telefon);
 • parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn 
 • preferovaný kompostér (dle objemu).

Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času doručení konkrétní poptávky.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Horáková Vlasta, Ing.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov