aktualizováno 11. 5. 2017

Sedmnáct milionů korun na nové investice

aktualizováno 11. 5. 2017

Jedním z nejdůležitějších bodů na třetím zasedání zastupitelstva města byla změna rozpočtu, která řešila financování přípravy a realizace nových investičních akcí pro rok 2017. Díky dobrému hospodaření v roce 2016 si město vytvořilo finanční rezervu 10 926,13 tis. Kč, která je využita na zajištění přípravy a realizace dalších investičních akcí. Z obrovského zásobníku akcí a záměrů byly navrženy projekty, jejichž realizace je dlouhodobě plánovaná a směřují ke zlepšení kvality života v našem městě.

Zastupitelstvo tedy rozhodlo mj. o přípravě a realizaci těchto akcí pro rok 2017: zpracování projektové dokumentace na zhotovení výlepových ploch v centru města (300 tis. Kč), dopracování projektové dokumentace na projekt „Revitalizace vrcholové partie Křížové hory" (170 tis. Kč), zpracování projektové dokumentace úpravy vstupu a vstupní haly budovy městského úřadu (53 tis. Kč), projektové dokumentace na zlepšení neutěšeného stavu dopravy na silnici k zámecké zahradě - lokalita Vodotrysk (378,8 tis. Kč), projekt strategie řízení městského úřadu (500 tis. Kč), propojení městského kamerového systému (97,5 tis. Kč), zhotovení projektu opravy místní komunikace - revitalizace „Myší díry" (139,2 tis. Kč), rozšíření silnice I/39 včetně mimoúrovňového převedení chodců pod Porákovým mostem (350,9 tis. Kč). Téměř 600 tis. Kč bylo vyčleněno na zpracování projektu revitalizace hřbitova a objektů smuteční síně a zázemí tak, aby v následujících letech mohla být tato revitalizace provedena. Nemalá část prostředků je určena na řešení svahových nestabilit ve městě.

Díky dobrému hospodaření je více peněz na rekonstrukce

V souvislosti s připravovanou realizací kanalizace v místní části Nové Dobrkovice byly vyčleněny další prostředky na výstavbu opěrných zdí a veřejného osvětlení, konkrétně 2 700 tis. Kč.

Na Plešivci U Zelené ratolesti před čp. 233-238 budou upravena parkovací místa, odvodnění a napojení na komunikaci za předpokládaných 3 778,3 tis. Kč, na sídlišti pak je naplánována oprava schodiště za mateřskou školkou Plešivec čp. 279 za 1 050,8 tis. Kč, v objektu základní školy na Plešivci se pak počítá s opravou rozvodů vody a zpracováním projektu na vybudování školní družiny (využitím staré kotelny).

V oblasti dopravy je plánována projektová příprava cyklostezky Chvalšinská - Jelení zahrada (574,8 tis. Kč), projekt dopravního řešení tzv. sportovního poloostrovu (54,5 tis. Kč), projektová dokumentace parkoviště u zimního stadionu, lávky v Jelení zahradě (169,4 tis. Kč), rekonstrukce mostu dr. E. Beneše (423,5 tis. Kč), rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí Pod Sv. Duchem (689,7 tis. Kč), autobusových zastávek na Budějovické ulici (405,4 tis. Kč).

K dalším významným akcím rozpočtu 2017 patří zhotovení projektu na rekonstrukci objektu Prelatury (302,5 tis. Kč) a budovy Špičák 114 (102,9 tis. Kč), oprava objektu Jižních teras - V. etapa (225,1 tis. Kč), koncepce rozvoje areálu plaveckého bazénu (232 tis. Kč), vybudování vrtu na plaveckém stadionu (440 tis. Kč).

Celkem jsou v rozpočtu naplánovány další investiční akce a velké opravy za 17 936 tis. Kč. Financování těchto akcí je zajištěno jednak z uvedené rezervy téměř 11 mil. Kč vzniklé z dobrého hospodaření loňského roku a dále z předpokládaných zvýšených daňových příjmů města.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov