aktualizováno 10. 5. 2017

Nový systém nakládání s firemním odpadem

aktualizováno 10. 5. 2017

Jak jsme již informovali v prosincovém čísle Novin města Český Krumlov, dochází s platností od 1. 1. 2017 ke změnám podmínek využívání odpadového systému města. Zdůrazňujeme, že uvedené se týká výhradně původců odpadů z řad právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále jen původců).

Původce je v souladu se zákonem o odpadech povinen zabezpečit likvidaci odpadu: na jeho uvážení je, zda si likvidaci zajistí sám (přímým předáním do příslušného zařízení pro likvidaci odpadu), prostřednictvím firmy, zajišťující tuto službu nebo využitím systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem (dále též MOS). Poslední zmiňovaná varianta je pro původce příznivá a komfortní, protože po uzavření písemné smlouvy může využívat kontejnery na komunální odpad i jeho separovatelné složky ve vlastnictví města. Rozhodnete-li se využít právě tuto variantu, příp. jste-li již do městského odpadového systému zapojeni, dovolujeme si vám přinést podrobné informace o avizované změně:

Změny v městském odpadovém systému

Změna systému si dává za cíl jeho zkvalitnění a zefektivnění - dosud docházelo k jeho výraznému zneužívání (odpady odkládali i ti producenti, kteří nemají s městem uzavřenu smlouvu). Město tak na fungování systému dlouhodobě doplácí.

V následujících bodech jsou stručně zachyceny základní změny v systému.

1. Stávající původci odpadu, tzn. ti, kteří systém využívají, budou mít i nadále možnost systém využívat.

2. Tato možnost se nově rozšíří i pro původce odpadu provozující svou činnost a produkující odpad mimo centrum v ostatních částech města (doposud platilo pouze pro historické centrum města).

3. Původci odpadu s provozovnou na území města tak budou mít možnost volby, jak splní svou zákonnou povinnost - zda si zajistí likvidaci odpadu sami nebo se zapojí se do městského systému.

4. Od 1. 1., resp. 1. 4. 2017 budou mít možnost využívat městského odpadového systému pouze ti původci odpadu, kteří akceptují podmínky města. Učiní tak podáním žádosti, vyplněním všech požadovaných údajů a následným uzavřením smlouvy s městem, zastoupeným společností Služby města Český Krumlov, s.r.o. (dále jen SMČK).

5. Na základě údajů v žádosti město (zastoupené SMČK) propočte výši paušální ceny za využívání městského odpadového systému.

6. Podání žádosti platí i pro původce, kteří mají se SMČK smlouvu aktuálně platně uzavřenou. Ti budou po Novém roce osloveni přímo SMČK, aby během prvého čtvrtletí uzavřely nové smlouvy s aktualizovanými podmínkami města.

7. Přestože rada města pro rok 2017 aktualizovala sazebník paušálních cen za využívání městského odpadového systému, město v zásadě nepřistoupilo k výraznému zvýšení cen. Tím deklaruje, že má zájem na pokračování platných smluvních obchodních vztahů s původci odpadu a že zefektivnění systému hodlá dosáhnout prvotně zapojením těch subjektů, které městský systém dosud bezesmluvně a bezplatně využívají.

8. Současně se spuštěním novelizovaného systému a aktualizací smluvních vztahů, město zintenzivní kontrolu dodržování zákona o odpadech a obecně závazné vyhlášky, upravující nakládání s odpady na území města a využije všech nástrojů k jejich dodržování. Zapojením se do MOS se pro podnikatelské subjekty stane závazná příslušná vyhláška města, která dosud upravovala výhradně povinnosti fyzických osob (tj. obyvatel, příp. návštěvníků).

Odpovědní zástupci města jsou si vědomi, že změny v možnostech a podmínkách zapojení se do městského odpadového systému s sebou přinesou jednorázové zvýšení administrativní zátěže pro původce odpadu, zvláště pak pro ty, kteří mají již smlouvu platně uzavřenou. Je na místě se za tyto komplikace omluvit. Na druhé straně jsou však součástí změn i opatření, která přinesou původcům odpadu řadu výhod i zvýšení komfortu nakládání s odpady.

V první řadě je to již výše zmíněné rozšíření možností využívat MOS i pro původce odpadů působící mimo centrum města.

Nově vybudovaná stanoviště podzemních kontejnerů u Parkoviště P3 - Městský park a v Pivovarské ulici zvyšují nejen kapacitu nádob na všechny složky odpadu, ale i komfort pro uživatele. Vzhledem ke skutečnosti, že se zmíněný typ nádob v praxi osvědčil, připravuje město výstavbu dalších stanovišť podzemních kontejnerů.

Průběžně dochází k navyšování počtu nádob na jednotlivé druhy separovatelných složek i výstavbě nových separačních stanovišť s cílem uživatelský komfort dále zvyšovat.

Město plánuje zavedení nádob na biologicky rozložitelné složky odpadu.

Ve spolupráci se SMČK připravuje město rozšíření provozní doby sběrného dvora tak, aby přinesla podnikatelským subjektům větší komfort než dosud.

V neposlední řadě součástí změny bude i zásadní zlepšení komfortu komunikace s městem, resp. SMČK, v této oblasti. SMČK připravují zcela nový systém tak, aby veškerá obchodní komunikace byla možná elektronicky prostřednictvím webových aplikací. Uvedený systém bude závaděn postupně od 1. 1. 2017 tak, aby byl v prvním pololetí plně funkční.

Dokumenty

Podmínky zapojení právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání do systému města pro nakládání s komunálním odpadem
Žádost o zapojení podnikatelského subjektu do systému města pro nakládání s komunálním odpadem
Vzorová Smlouva s městem o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Český Krumlov
Ceník paušálních plateb (schváleno radou města dne 7. 11. 2016)

Kontakt

Žádáme všechny právnické osoby, které odpadový systém města využívají nebo o jeho využití mají zájem, aby se s novými podmínkami seznámily a v případě dotazů nás kontaktovaly:

  • ve věcech souvisejících s odpadovým systémem města - p. Vlasta Horáková - MÚ Český Krumlov, odbor ŽPZ, tel. 380 766 550, e-mail: vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz 
  • ve věcech smluvních - p. Monika Beranová - Služby města Český Krumlov,s.r.o., tel. 380 711 285, e-mail: beranova@smck.cz
  • ve věcech provozních - p. Martina Žlunková - Služby města Český Krumlov, s.r.o., tel. , e-mail: zlunkova@smck.cz

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: