aktualizováno 3. 11. 2016

V Českém Krumlově probíhají průzkumy pro dopravní koncepci

aktualizováno 3. 11. 2016

Nalézt řešení pro dlouhodobě nepříznivou dopravní situaci v Českém Krumlově má za úkol komplexní dopravní koncepce, kterou město nechává v současnosti zpracovávat. Pro město i kraj bude tento materiál základním dokumentem pro realizaci dalších opatření, např. případného obchvatu.

Komplexní dopravní koncepce má být dokumentem zohledňujícím mobilitu obyvatel, návštěvníků a tranzitujících jako celek. Bude řešit individuální automobilovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, cyklistickou i pěší jako jeden celek, neboť se navzájem ovlivňují. Hlavním cílem tohoto dokumentu je navrhnout soubor studií, které by měly detailně charakterizovat a analyzovat rozsah problémů a příležitostí a později navrhnout způsoby jejich řešení. „Tak jako se nedá bez projektu stavět dům, nelze ani bez této koncepce řešit konkrétní opatření pro zkvalitnění dopravy v Českém Krumlově. Pro město i kraj bude tento materiál klíčovým dokumentem pro konkrétní stavby v oblasti dopravy," uvedl místostarosta Josef Hermann.

Součástí koncepce je několik studií a analýz k jejichž zpracování jsou nezbytné dílčí průzkumy a terénní činnost. Od 2. do 16. listopadu 2016 bude na celém území města prováděn průzkum dopravního chování. Průzkum spočívá v návštěvě domácností, zanechání dotazníků a jejich následném vyzvednutí po rozhodném dni stanoveném v dotazníku. Dotazníky bude možné vyplňovat elektronicky nebo v papírové podobě. Tazatelé se budou prokazovat průkazem se jménem a pod hlavičkou města a zpracovatelské firmy.

Visačka tazatelů k dopravnímu průzkumu

 

V tomto období bude rovněž probíhat kontinuální měření dopravy prostřednictvím kamerového systému instalovaného na sloupy veřejného osvětlení v různých částech města.

Současně 9. listopadu 2016 proběhne směrový dopravní průzkum na deseti stanovištích na území města zápisem části registrační značky a typu vozidla.

Data zjištěná při průzkumech budou anonymní a budou sloužit pouze k potřebám vyhodnocení průzkumů.

Dopravní koncepce bude odbornou firmou NDCon s.r.o. zpracovávána po dobu dvanácti měsíců a město za ni zaplatí 1,5 milionu korun.

Vzory vyplněného dotazníku modelové rodiny: osobní dotazník - otec, osobní dotazník - matka, osobní dotazník - syn

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov