aktualizováno 22. 7. 2016

Podzemní kontejnery na odpad v historickém centru města

aktualizováno 22. 7. 2016

Aktuálně

Dne 20. 7. 2016 převzalo město od dodavatele stavby dvě nová stanoviště podzemních kontejnerů v historickém centru města.

S platností od 21. 7. 2016 jsou podzemní kontejnery v blízkosti parkoviště P3 u Domu dětí a mládeže (DDM) plně funkční a připraveny k užívání.

Kontejnery v Pivovarské ulici budou pro producenty k dispozici od úterý 26. 7. 2016.

Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému navýšení kapacity nádob u všech druhů odpadu (papír, plast, sklo i směsný komunální odpad), věříme, že nová shromaždiště odpadů budou sloužit svému účelu k plné spokojenosti všech.

Dovolujeme si připomenout, že při odkládání odpadu do nádob je významná jeho adekvátní úprava (minimalizace objemu např. u kartonových obalů). V případě stanoviště pod mostem u DDM docházelo v minulosti i k odkládání velkoobjemového odpadu (vybavení provozoven i domácností - např. lednice, spotřební elektronika, nábytek apod.). Uvedený odpad prosíme odevzdávejte ve sběrném dvoře v Kaplické ulici.

Otevírací doba: pondělí a středa 14.30 - 18.00 hod., v sobotu pak 10.00 - 16.00 hod. Pro obyvatele města Český Krumlov je uložení tohoto typu odpadu na sběrný dvůr zdarma.

Podzemní kontejnery na dvou místech v Českém Krumlově

Mezi problematické oblasti v infrastruktuře města patří i odpadové hospodářství. Vzhledem k množství podnikatelských subjektů s výraznou produkcí odpadu v historické části města si právě v této lokalitě situace zaslouží zvýšenou pozornost.

S ohledem na výše uvedené a na dlouhodobě neudržitelný stav provizorního stanoviště pod mostem u Domu dětí a mládeže (dále DDM)) aktuálně probíhá v tomto místě výstavba nových podzemních kontejnerů na odpad. Nově bude stanoviště umístěno na pravé straně při vjezdu na Parkoviště P3 - Městský park (u DDM). Město zvolilo takový druh nádob, který umožní vkládání odpadu v pytlích (tzn. ve stavu, v jakém je odpad odvážen z jednotlivých provozoven či domácností). Vhozový otvor je obdobný jako u běžně užívaných popelnic. Pochopitelně je nutné odpad, především v případě kartonových obalů, objemově minimalizovat, tj. rozložit tak, aby ho bylo možné vložit do příslušného kontejneru.

Druhým stanovištěm podzemních kontejnerů pak bude prostor před pivovarem Eggenberg. Pivovarská ulice se nachází v městské památkové rezervaci a realizace poměrně robustních částí kontejnerů nad povrchem terénu (tak jako v případě u DDM) je v tomto prostoru neakceptovatelná. Byla zvolena maximální možná velikost vhozových šachet, kterou umožňují příslušné bezpečnostní normy (cca 60 x 60 cm). Uvědomujeme si, že dojde k jistému snížení uživatelského komfortu ve srovnání se současnými typy nádob, resp. jejich vhozovými otvory. Věříme však, že i přes tento nedostatek bude změna přijata a všichni ocení odstranění velkého množství nevzhledných zapáchajících kontejnerů v blízkosti vchodu do Klášterního dvora.

Mezi výhody nového druhu nádob naopak patří zvýšení estetického standardu veřejných prostranství, snížení nároku na zábor veřejných ploch, významné snížení zápachu v okolí kontejnerů, omezení hlučnosti při odkládání odpadů ze skla a v neposlední řadě znemožnění další manipulace s odpadem (obvyklé především ze strany sociálně slabých spoluobčanů, kteří okolí nádob výrazně znečišťují a dochází pak k dalšímu roznášení odpadu do okolí díky větru či zvěři).

V obou případech dojde k výraznému navýšení kapacity nádob na jednotlivé druhy odpadu a doufáme, že uživatelé budou nejen odpad třídit, ale i objemově minimalizovat a ukládat do příslušných nádob (papír, plast + nápojový karton, sklo a směsný odpad).

Výstavba bude dokončena do poloviny července 2016. Na valnou část turistické sezóny již tedy budou nová stanoviště nádob k dispozici a věříme, že praxe potvrdí zkušenosti jiných měst v rámci republiky, že i přes zmenšení velikosti vhozových otvorů nedojde ke zhoršení čistoty v okolí stanovišť kontejnerů.

Jsme si vědomi, že změny typu odkládacích nádob, a v případě Pivovarské ulice i jejich přesun, si vyžádají u všech původců odpadu v daných lokalitách, zejména z řad podnikatelských subjektů i určité změny v dosavadním zaběhnutém způsobu nakládání s nimi. Proto si dovolujeme všechny občany a podnikatele, kterých se změny dotknou, požádat o jejich přijetí a spolupráci. Věříme, že těch, kteří budou (i přes volnou kapacitu kontejnerů) odpad odkládat vedle nádob, bude minimum, nicméně si dovolujeme informovat, že obě stanoviště budou vybavena dohlížecím kamerovým systémem.

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov