aktualizováno 22. 7. 2016

Podzemní kontejnery na odpad v historickém centru města

aktualizováno 22. 7. 2016

Aktuálně

Dne 20. 7. 2016 převzalo město od dodavatele stavby dvě nová stanoviště podzemních kontejnerů v historickém centru města.

S platností od 21. 7. 2016 jsou podzemní kontejnery v blízkosti parkoviště P3 u Domu dětí a mládeže (DDM) plně funkční a připraveny k užívání.

Kontejnery v Pivovarské ulici budou pro producenty k dispozici od úterý 26. 7. 2016.

Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému navýšení kapacity nádob u všech druhů odpadu (papír, plast, sklo i směsný komunální odpad), věříme, že nová shromaždiště odpadů budou sloužit svému účelu k plné spokojenosti všech.

Dovolujeme si připomenout, že při odkládání odpadu do nádob je významná jeho adekvátní úprava (minimalizace objemu např. u kartonových obalů). V případě stanoviště pod mostem u DDM docházelo v minulosti i k odkládání velkoobjemového odpadu (vybavení provozoven i domácností - např. lednice, spotřební elektronika, nábytek apod.). Uvedený odpad prosíme odevzdávejte ve sběrném dvoře v Kaplické ulici.

Otevírací doba: pondělí a středa 14.30 - 18.00 hod., v sobotu pak 10.00 - 16.00 hod. Pro obyvatele města Český Krumlov je uložení tohoto typu odpadu na sběrný dvůr zdarma.

Podzemní kontejnery na dvou místech v Českém Krumlově

Mezi problematické oblasti v infrastruktuře města patří i odpadové hospodářství. Vzhledem k množství podnikatelských subjektů s výraznou produkcí odpadu v historické části města si právě v této lokalitě situace zaslouží zvýšenou pozornost.

S ohledem na výše uvedené a na dlouhodobě neudržitelný stav provizorního stanoviště pod mostem u Domu dětí a mládeže (dále DDM)) aktuálně probíhá v tomto místě výstavba nových podzemních kontejnerů na odpad. Nově bude stanoviště umístěno na pravé straně při vjezdu na Parkoviště P3 - Městský park (u DDM). Město zvolilo takový druh nádob, který umožní vkládání odpadu v pytlích (tzn. ve stavu, v jakém je odpad odvážen z jednotlivých provozoven či domácností). Vhozový otvor je obdobný jako u běžně užívaných popelnic. Pochopitelně je nutné odpad, především v případě kartonových obalů, objemově minimalizovat, tj. rozložit tak, aby ho bylo možné vložit do příslušného kontejneru.

Druhým stanovištěm podzemních kontejnerů pak bude prostor před pivovarem Eggenberg. Pivovarská ulice se nachází v městské památkové rezervaci a realizace poměrně robustních částí kontejnerů nad povrchem terénu (tak jako v případě u DDM) je v tomto prostoru neakceptovatelná. Byla zvolena maximální možná velikost vhozových šachet, kterou umožňují příslušné bezpečnostní normy (cca 60 x 60 cm). Uvědomujeme si, že dojde k jistému snížení uživatelského komfortu ve srovnání se současnými typy nádob, resp. jejich vhozovými otvory. Věříme však, že i přes tento nedostatek bude změna přijata a všichni ocení odstranění velkého množství nevzhledných zapáchajících kontejnerů v blízkosti vchodu do Klášterního dvora.

Mezi výhody nového druhu nádob naopak patří zvýšení estetického standardu veřejných prostranství, snížení nároku na zábor veřejných ploch, významné snížení zápachu v okolí kontejnerů, omezení hlučnosti při odkládání odpadů ze skla a v neposlední řadě znemožnění další manipulace s odpadem (obvyklé především ze strany sociálně slabých spoluobčanů, kteří okolí nádob výrazně znečišťují a dochází pak k dalšímu roznášení odpadu do okolí díky větru či zvěři).

V obou případech dojde k výraznému navýšení kapacity nádob na jednotlivé druhy odpadu a doufáme, že uživatelé budou nejen odpad třídit, ale i objemově minimalizovat a ukládat do příslušných nádob (papír, plast + nápojový karton, sklo a směsný odpad).

Výstavba bude dokončena do poloviny července 2016. Na valnou část turistické sezóny již tedy budou nová stanoviště nádob k dispozici a věříme, že praxe potvrdí zkušenosti jiných měst v rámci republiky, že i přes zmenšení velikosti vhozových otvorů nedojde ke zhoršení čistoty v okolí stanovišť kontejnerů.

Jsme si vědomi, že změny typu odkládacích nádob, a v případě Pivovarské ulice i jejich přesun, si vyžádají u všech původců odpadu v daných lokalitách, zejména z řad podnikatelských subjektů i určité změny v dosavadním zaběhnutém způsobu nakládání s nimi. Proto si dovolujeme všechny občany a podnikatele, kterých se změny dotknou, požádat o jejich přijetí a spolupráci. Věříme, že těch, kteří budou (i přes volnou kapacitu kontejnerů) odpad odkládat vedle nádob, bude minimum, nicméně si dovolujeme informovat, že obě stanoviště budou vybavena dohlížecím kamerovým systémem.

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: