aktualizováno 23. 6. 2016

Nová pravidla pro vstup do prostoru vojenského újezdu Boletice

aktualizováno 23. 6. 2016

Újezdní úřad Boletice vydal nařízení, kterým se stanovují režimová a bezpečnostní opatření na území vojenského újezdu Boletice.

Trvale je vstup povolen:
• příslušníkům ozbrojených sil a součástí Ministerstva obrany vykonávajícím výcvik ve vojenském újezdu a příslušníkům ozbrojených sil cizích států, kteří se účastní součinnostních cvičení nebo provádí samostatný výcvik na základě dohody uzavřené s Ministerstvem obrany;

• příslušníkům dalších složek státu, které mají povolen výcvik ve vojenském újezdu na základě smlouvy s Ministerstvem; jedná se o Policii ČR, jednotky celní správy Ministerstva financí ČR, justiční stráže a vězeňské služby Ministerstva spravedlnosti ČR, jednotek HZS a ZZS;

• zaměstnancům Ministerstva obrany, v době plnění služebních nebo pracovních úkolů na základě vnitřního předpisu Ministerstva obrany;

• příslušníkům Ministerstva vnitra, při plnění služebních a pracovních úkolů; jedná se o příslušníky Policie ČR při výkonu kontrolní činnosti, dopravně pořádkových hlídek a při provádění dalších úkonů; - osobám, které se účastní přímého zásahu jednotek IZS;

• vozidlům rezortu Ministerstva obrany, VLS ČR, s. p., Policie ČR a ozbrojených sil cizích států, kteří se účastní součinnostních cvičení nebo provádí samostatný výcvik na základě dohody uzavřené s Ministerstvem obrany;

• vozidlům organizačních složek státu, která mají povolen výcvik ve vojenském újezdu na základě smlouvy s Ministerstvem obrany, nebo plní úkoly při mimořádných událostech (živelná pohroma, nehoda, atd.); příslušnost k jednotlivé složce státu se prokazuje stálým označením dle zákonných norem (Policie ČR, ZZS, HZS) nebo dokumentací vozidla a technického prostředku.


Dočasně je vstup povolen:
• fyzickým a právnickým osobám (vozidlům), které obdržely povolení ke vstupu vydané újezdním úřadem, v souladu se stanovenými podmínkami (lokalita vstupu a pobytu, doba pobytu a druh činnosti);

• povolení ke vstupu a vjezdu na území újezdu, může vydat újezdní úřad formou:

a) hromadného povolení (dále jen HPVV) na nezbytně nutnou dobu s platností max. do 1 roku:

• osobám plnícím dodávky nebo služby ve prospěch cvičících vojsk, organizačních útvarů Ministerstva obrany, nebo právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem obrany;

• osobám vykonávajícím činnosti, které souvisí s hospodářským využíváním újezdu;

• osobám účastnících se organizovaných návštěv u cvičících vojsk, u organizačních útvarů Ministerstva obrany nebo u právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem obrany, účastníkům pietních akcí, exkurzí a dalších akcí např. návštěvy potomků starousedlíků, klubů vojenských důchodců, rekreačních pobytů v zařízeních na území újezdu apod.);

b) dlouhodobé průkazky s platností na dobu až 5 let (dále jen PVV):
• osobám s místem výkonu práce na území vojenského újezdu;

• obyvatelům žijícím na území vyčleněných z vojenských újezdů v rámci optimalizace VÚ z důvodu průjezdu;

• dalším osobám ve zvláštních případech, například k výkonu práva myslivosti, rybolovu, plnění výzkumných úkolů řízených státem, nebo které jsou v zájmu Ministerstva obrany. 

Celé znění nařízení s pravidly, povinnostmi a opatřeními naleznete zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: