aktualizováno 30. 5. 2016

Informace pro voliče v Českém Krumlově - volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje

aktualizováno 30.5.2016

Prezidentem České republiky byl vyhlášen termín konání voleb do krajských zastupitelstev, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016.

Termín a místo konání voleb

Volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční

dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů 2016

Voličské průkazy

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

(3) Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici zde.

Žádosti o vydání voličského průkazu zasílejte na adresu:

Městský úřad Český Krumlov

Odbor vnitřních věcí - evidence obyvatel

Kaplická 439

381 01 Český Krumlov

elektronicky (e:mail) opatřeným zaručeným elektronickým podpisem

datovou zprávou do datové schránky městského úřadu: 64pbvxc

Takovéto podání musí být učiněno nejdéle do 30. 9. 2016!

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i osobně, na oddělení evidence obyvatel městského úřadu (Kaplická 439, 1. patro, číslo dveří 107) a to pak nejdéle do 5.10. 2016, do 16,00 hodin.


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov