aktualizováno 17. 2. 2016

Veřejnost může připomínkovat stanovisko k vlivu na životní prostředí - spalování biomasy v Českém Krumlově - Domoradicích

aktualizováno 17. 2. 2016

Jihočeský kraj obdržel 11. ledna 2016 dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Domoradicích, jejímž oznamovatelem je společnost Carthamus a.s. Krajský úřad vydal 3. února 2016 stanovisko k vlivu na oblast CHKO Blanský les.

Veřejnost se může k dokumentaci písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Informace byla zveřejněna 9. února 2016. Písemné vyjádření je nutné zaslat na adresu Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Do dokumentace je možné nahlédnout, dělat výpisy nebo kopie na adrese: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 231 v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní dny po telefonické dohodě. Do dokumentace lze nahlédnout také na internetových stránkách www.cenia.cz/eia, kód záměru JHC711 nebo na www.kraj-jihocesky.cz.

Na základě porovnání dostupných informací a dat o posuzovaném záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy na soustavu Natura 2000, respektive na dotčenou evropsky významnou lokalitu Blanský les, a v souladu s výše vyvozenými závěry hodnocení dospěl zpracovatel studie k závěru, že posuzovaný záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav životního prostředí a celistvost soustavy Natura 2000. Mírně negativní vliv bude mít záměr na výskyt polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, a to z důvodu možného ovlivnění dlouhodobého působení zvýšené vlhkosti mezoklimatu, kterou předpokládá klimatický model. Vliv můžou znamenat i zvýšené depozice polétavého prachu a oxidů síry a to především v kombinaci s dalšími látkami a faktory. Tyto skutečnosti je vhodné monitorovat.

Součástí záměru je vedle změny kotle (nyní K4N na biomasu) i provedení kapotáže sušárny biomasy a odvod odpadního vzduchu ze sušení biomasy do stávajícího komína vysokého 110 m. Zásobování palivem je zajištěno výhradně automobilovou dopravou. Celý objekt energobloku byl napojen na městský vodovod a potřebná voda je odebírána výhradně z vodovodu, takže skončil odběr z podzemních vrtů.
Chlazení energobloku bude posíleno o další dvě chladící věže, kterých je nyní celkem pět, a při teplotě pod 5°C bude využíván vzdušný chladič, takže dojde ke snížení odběru vody. Pro splaškovou vodu bude vybudována čistírna odpadních vod. Vyčištěná voda bude odvedena do stávající nádrže v areálu, kde se bude mísit s technologickou vodou a kondenzátem ze sušení biomasy a s případnými dešťovými srážkami. Směsná voda bude odváděna do bezejmenného toku, který se vlévá do Vltavy.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: