aktualizováno 17. 2. 2016

Veřejnost může připomínkovat stanovisko k vlivu na životní prostředí - spalování biomasy v Českém Krumlově - Domoradicích

aktualizováno 17. 2. 2016

Jihočeský kraj obdržel 11. ledna 2016 dokumentaci vlivů na životní prostředí k záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy v Domoradicích, jejímž oznamovatelem je společnost Carthamus a.s. Krajský úřad vydal 3. února 2016 stanovisko k vlivu na oblast CHKO Blanský les.

Veřejnost se může k dokumentaci písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Informace byla zveřejněna 9. února 2016. Písemné vyjádření je nutné zaslat na adresu Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Do dokumentace je možné nahlédnout, dělat výpisy nebo kopie na adrese: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, pracoviště B. Němcové 49/3, č. dveří 231 v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 16.30 hodin nebo v ostatní dny po telefonické dohodě. Do dokumentace lze nahlédnout také na internetových stránkách www.cenia.cz/eia, kód záměru JHC711 nebo na www.kraj-jihocesky.cz.

Na základě porovnání dostupných informací a dat o posuzovaném záměru úpravy tepelného zdroje na spalování biomasy na soustavu Natura 2000, respektive na dotčenou evropsky významnou lokalitu Blanský les, a v souladu s výše vyvozenými závěry hodnocení dospěl zpracovatel studie k závěru, že posuzovaný záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav životního prostředí a celistvost soustavy Natura 2000. Mírně negativní vliv bude mít záměr na výskyt polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, a to z důvodu možného ovlivnění dlouhodobého působení zvýšené vlhkosti mezoklimatu, kterou předpokládá klimatický model. Vliv můžou znamenat i zvýšené depozice polétavého prachu a oxidů síry a to především v kombinaci s dalšími látkami a faktory. Tyto skutečnosti je vhodné monitorovat.

Součástí záměru je vedle změny kotle (nyní K4N na biomasu) i provedení kapotáže sušárny biomasy a odvod odpadního vzduchu ze sušení biomasy do stávajícího komína vysokého 110 m. Zásobování palivem je zajištěno výhradně automobilovou dopravou. Celý objekt energobloku byl napojen na městský vodovod a potřebná voda je odebírána výhradně z vodovodu, takže skončil odběr z podzemních vrtů.
Chlazení energobloku bude posíleno o další dvě chladící věže, kterých je nyní celkem pět, a při teplotě pod 5°C bude využíván vzdušný chladič, takže dojde ke snížení odběru vody. Pro splaškovou vodu bude vybudována čistírna odpadních vod. Vyčištěná voda bude odvedena do stávající nádrže v areálu, kde se bude mísit s technologickou vodou a kondenzátem ze sušení biomasy a s případnými dešťovými srážkami. Směsná voda bude odváděna do bezejmenného toku, který se vlévá do Vltavy.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov