aktualizováno 4. 3. 2019

Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice 

aktualizováno 26. 2. 2019

Předmětem projektu je vybudování nové kanalizace, výměna stávajícího vodovodu a veřejného osvětlení a oprava opěrných zdí a místních komunikací. Nová oddílná splašková kanalizace bude zaústěna do čerpací stanice ČS-01 a odtud budou splaškové vody čerpány tlakovou kanalizací do stávajícího kanalizačního výtlaku, resp. gravitační kanalizace směrem na ČOV Český Krumlov. Dojde k výměně veřejného vodovodu se změnou trasy v některých částech Nových Dobrkovic.

Veřejné osvětlení bude vyměněno v příslušné části s napojením na stávající nápojný bod VO. V souvislosti s pokládkou inženýrských sítí dojde k opravě opěrných zdí a dotčených místních komunikací. Na novou splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody od obyvatel, stávající kanalizace bude ponechána beze změn jako dešťová. 

O projektu

Název: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice
Místo realizace: západní část Nových Dobrkovic
Investor projektu: město Český Krumlov
Zodpovědný projektant: Ing. Miloš Charvát
Zhotovitel stavebních prací: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Stav projektu: fáze přípravná
Termín realizace projektu: 2017 - 2018
Předpokládané celkové výdaje: 24,013 mil. Kč

Popis projektu a jeho realizace

Účelem stavby je vyřešení současného stavu v odvádění odpadních a dešťových vod tak, aby nový stav odpovídal zákonu č. 150/2010 Sb. vodní zákon, zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se stanoví napojení ostatních subjektů na veřejnou kanalizaci ihned nebo ve výhledu. Nová kanalizace je v obci navržena jako oddílná. V obci bude proto vybudována nová splašková stoková síť, do které budou připojeny jednotlivé objekty.Na novou splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody od obyvatel. Z hlavních stok budou k jednotlivým objektům provedeny přípojky splaškové kanalizace, gravitační přípojky budou ukončené na hranici pozemků kontrolní a revizní šachtou DN400.Od rodinných domků budou do revizních šachtic provedeny nové přípojky (investice majitelů RD) a splašková voda bude podchycena před septikem/jímkou. Všechny septiky/jímky musí být bezpodmínečně zrušeny. Geografické rozložení obce umožňuje svedení odpadních vod gravitačním způsobem na jedno místo, nicméně napojení splaškové kanalizace na stoky do ČOV Český Krumlov musí být provedeno tlakovou stokou s čerpáním splaškových vod. Za tímto účelem je navržena čerpací šachta ČS-01. U čerpací šachty bude zajištěna kumulace splaškových vod při výpadku el. energie na min. 8 hodiny průměrného přítoku do ČS. Kanalizace je navržena podle stávajících platných technických norem, tj. zejména ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky a podle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dalších platných předpisů. Nové rozvody vodovodu je nutno provést z důvodu bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou a stáří stávajícího zařízení, jeho malé kapacitě, nespolehlivosti a ztrátám pitné vody na něm. Napojení vodovodních řadů bude provedeno na stávající zásobovací řad. Vzhledem ke spádovým, poměrům v příčných profilech místních komunikací je nutno provést nové opěrné zdi, aby byl zajištěn bezpečných průjezd po místních komunikacích. Opěrné zdi budou provedeny ze železobetonu, tvar zdí bude L s tím, že dojde k přitížení spodní části zdi a tím dojde k minimalizaci jeho otočení či posunutí při zatížení zeminou i dopravou po komunikacích. Projektová dokumentace řeší opravu narušených místních komunikací po výstavby kanalizačních stok, vodovodu, tras VO, odboček pro domovní přípojky a ostatních souvisejících objektů. Dotčení a následné opravy místních komunikací musí být v souladu s vydanými vyjádřeními a stanovisky příslušných majetkových správců a správních orgánů. Komunikace budou opraveny do původního výškového řešení. Příčné uspořádání a odvodnění na komunikacích bude stávající.

Aktuálně

2019

Dokončená rekonstrukce

Shrnutí: V roce 2015 započala I. etapa rekonstrukce, v rámci které se vybudovala nová kanalizace, vyměnil stávající vodovod a provedla se oprava komunikace po povodních. Práce pak pokračovaly na podzim 2017 II. etapou, kdy se začalo s opravami opěrných zdí a místních komunikací a osazením veřejného osvětlení.

Celkem bylo v obou etapách vybudováno 1 466 m kanalizace, 1 347 metrů vodovodu, 66 nových svítidel vč. kabelových rozvodů, dvě čerpací stanice odpadních vod a 218 metrů výtlačného potrubí, 6.532 m2 nových povrchů komunikací a 270 bm opěrných zdí.

Tisková zpráva k dokončení rekonstrukce zde.

2018

Od února budou práce na rekonstrukci inženýrských sítí a místních komunikací probíhat podle dopravně inženýrského opatření. Případné změny v pořadí etap a časový harmonogram budou občanům průběžně upřesňovány prostřednictvím informací na oficiálních webových a facebookových stránkách města. Dále budou přímo dotčení občané informováni dodavatelem přímo na stavbě formou písemných sdělení vhazovaných do schránek. Práce provádí spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., odpovědnou osobou je pan Zbyněk Soukup, tel.: 602133509.

Předpokládaný průběh výstavby (zdroj DIO, leden 2018):

  • etapa 1 - vybudování čerpací stanice ČS-01, vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v úseku od čerpací stanice ČS-01 do křižovatky pod objektem občanské vybavenosti;
  • etapa 2 - vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v úseku od křižovatky pod objektem občanské vybavenosti k domu čp. 35; 
  • etapa 3 - vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v úseku od domu čp. 32 k domu čp. 19, vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v úseku od domu čp. 71 k domu čp. 20, vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v úseku od domu čp. 50 k novostavbě RD; 
  • etapa 4 - vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v úseku od domu čp. 56 k domu čp. 51, dokončení kanalizačního a vodovodního řadu v úseku od ČS-01 do křižovatky pod objektem občanské vybavenosti; 
  • etapa 5 - vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v úseku od domu čp. 71 do křižovatky pod objektem občanské vybavenosti. 

V této chvíli probíhají práce v souvislosti s etapou 1 stavby. Jejich přesný průběh bude zhotovitelem teprve upřesněn i s ohledem na povětrnostní podmínky. O termínech zahájení a předpokládané délce trvání jednotlivých etap výstavby budou trvale žijící občané informováni v dostatečném předstihu zhotovitelem stavby tak, že jim bude informace, týkající se jejich nemovitosti hozena do poštovní schránky. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov jako věcně příslušný silniční správní úřad vydal dne 9. 2. 2018 rozhodnutí, kterým povolil uzavírku místních komunikací v intravilánu města Český Krumlov, městské části Nové Dobrkovice v jednotlivých etapách dle dopravně inženýrského opatření.

2017

V polovině října proběhlo jednání s vybraným zhotovitelem stavby „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí - Nové Dobrkovice západ", kterým je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Jednání se zúčastnili zástupci města, zástupci odborů městského úřadu, zástupci provozovatele inženýrských sítí, technický dozor investora a projektant. Na jednání byly prodiskutovány veškeré záležitosti týkající se investiční akce, v rámci které dojde ke kompletní rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí a veřejného osvětlení.

Zhotovitel v letošním roce provede opravu havarijního stavu opěrné zdi způsobem, navrženým ve schválené projektové dokumentaci. Současně zahájí ostatní práce související s realizací stavby. Vzhledem k rozsahu investiční akce budou pravidelně probíhat kontrolní dny. Zástupci zhotovitele připraví předpokládaný harmonogram stavby tak, aby bylo stavbu provést s minimálními dopady na obyvatele místní části. Kvůli rozsahu investiční akce je nutné očekávat, že při vlastní realizaci stavebních prací budou uzavírány jednotlivé úseky, na kterých budou prováděny práce. Přístup k objektům pro bydlení zůstane pro obyvatele zachován po celou dobu realizace s tím, že je nutné očekávat krátkodobé uzavírky pro provoz vozidel na komunikacích. O připravovaných uzavírkách a jejich délce budou obyvatelé informováni přímo zhotovitelem. Město Český Krumlov bude průběžně zveřejňovat informace k investiční akci přes své infokanály a regionální média.

Podrobný popis dosavadního průběhu

Stav povolování Nových Dobrkovic - západ :

Vydané územní rozhodnutí 21. 3. 2016 MUCK 15854/2016 stavebním úřadem:

26. 4. 2016: Nabytí právní moci územního rozhodnutí, tímto územním rozhodnutím jsou povoleny stavební objekty veřejného osvětlení a přípojky NN pro čerpací stanici.

10. 6. 2016: Podání žádosti o vodohospodářské stavební povolení.

16. 6. 2016: Zahájení řízení.

9. 8. 2016: Vydání vodohospodářského stavebního povolení.

24. 8. 2016: Podání žádosti o vydání stavebního povolení ODSH.

24. 8. 2016: Výzva k doplnění žádosti s termínem do 14. 10. 2016 - požadavky předány projektantovi.

14. 11. 2016: Opětovné prodloužení termínu do 31. 1. 2017.

30. 1. 2017: Doplnění požadovaných údajů a podkladů.

1. 2. 2017: Na základě doplněných stanovisek podal Odbor dopravy výzvu k doplnění dalších podkladů s termínem do 1. 3. 2016 - požadavky předány projektantovi.

14. 2. 2017: Jednání za účasti PČR, ODSH a OI z kterého byly formulovány požadavky a připomínky k projektu komunikace, které byly předány odborem investic projektantovi.

9. 5. 2017: Vydání stavebního povolení na dopravní část projektu.

10. 6. 2017: Nabytí právní moci stavebního povolení na dopravní část projektu.

4. 7. 2017: Zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ".

Pro realizaci stavebních prací je potřeba provést zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce

Předložený návrh předpokládá optimální průběh zadávacího řízení; termíny jsou orientační. Stav k červenci 2017.

Červenec-srpen 2017

Podání nabídek do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ".

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací stavby "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ".

Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

duben 2017: Obdržení stavebního povolení.

duben 2017: 

Zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ".

Podání nabídek do zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ".

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavebních prací stavby "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ".

Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Zahájení stavebních prací na realizaci stavby "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - západ".

PRUBĚŽNÁ INFORMACE o přípravě a realizaci investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice"
Na konci dubna 2013 rada města schválila smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu a rekonstrukci místních komunikací (MK) a inženýrských sítí (IS) v Nových Dobrkovicích. Následně v srpnu město zahájilo jednání o majetkovém vypořádání s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Získalo souhlasná stanoviska, bylo však zjištěno, že na pozemku p. č. 1463/15 vázne zástavní právo a tato skutečnosti bránila jakémukoliv majetkoprávnímu vypořádání. V listopadu 2013 získalo město Český Krumlov dotaci na opravu místní komunikace po povodních, a to v úseku Nové Dobrkovice - východ. V březnu 2013 stále přetrvávaly překážky v majetkoprávním vypořádání (viz výše), proto bylo rozhodnuto o rozdělení investiční akce na dvě části - na část Nové Dobrkovice - východ a na část Nové Dobrkovice - západ. V červnu 2014 rada města schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ". A následující měsíc rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby. V říjnu 2014 bylo vydáno stavební povolení na vodohospodářskou část stavby. Na podzim 2014 proběhlo jednání s majitelem parc.č. 1463/15 za účasti starosty města o zřízení služebnosti po skončení exekuce. V červenci 2015 pak tento pozemek změnil majitele. Na podzim 2015 jedná město s novým vlastníkem o zřízení služebnosti, ten za službu požaduje 50 tis. korun. Zastupitelstvo města (ZM) schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí.

29. 10. 2015: Usnesení ZM č. 0107/ZM9/2015 - zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí.

19. 10. 2015: Usnesení RM č. 0629/RM35/2015 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí.

30. 9. 2015: Jednání s vlastníkem pozemku p.č.1463/15, k.ú. Č. Krumlov, za účasti starosty města Český Krumlov a zástupců OSM a OI. Vlastník trvá na požadavku na platbu ve výši 50 tis. Kč za zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí.

červenec - září 2015: Jednání odboru správy majetku (OSM) s vlastníkem pozemku p.č. 1463/15, k.ú. Č. Krumlov - vlastník vznáší požadavek na platbu ve výši 50 tis. Kč za zřízení služebnosti.

7. 7. 2015: Změna vlastníka pozemku p.č. 1463/15, k.ú. Český Krumlov.

červen 2015: Dokončení stavby "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ".

únor 2015: Zahájení stavby "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ".

listopad 2014: Souhlas poskytovatele dotace s prodloužením termínu pro čerpání dotace do 30.6.2015 vzhledem k potřebě realizovat obnovu vodohospodářského majetku před provedením opravy místní komunikace.

podzim 2014 - zima 2015: Jednání s majitelem parc.č. 1463/15, k.ú. Č.Krumlov za účasti starosty města Č.Krumlov o zřízení služebnosti po skončení exekuce.

19. 11. 2014: Nabytí právní moci stavebního povolení na vodohospodářskou část stavby "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - Výstavba a rekonstrukce MK a IS - východ".

15. 10. 2014: Vydání stavebního povolení na vodohospodářskou část stavby "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - Výstavba a rekonstrukce MK a IS - východ".

28. 8. 2014: Uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ".

11. 8. 2014: Podání žádosti o stavební povolení na vodohospodářskou část stavby "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - Výstavba a rekonstrukce MK a IS - východ".

21. 7. 2014: Usnesení RM č. 0335/RM19/2014 - schválení výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ".

3. 7. 2014: Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - Výstavba a rekonstrukce MK a IS - východ".

16. 6. 2014: Usnesení RM č. 0297/RM17/2014 - schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (VZMR) "Rekonstrukce MK a vybraných IS ve městě Český Krumlov - Nové Dobrkovice - východ".

30. 5. 2014: Vydání rozhodnutí o umístění stavby "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - Výstavba a rekonstrukce MK a IS - východ".

14. 4. 2014: Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - Výstavba a rekonstrukce MK a IS - východ".

duben 2014: Převzata přepracovaná PD (projektová dokumentace) v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - Výstavba a rekonstrukce MK a IS - východ".

březen 2014: Vzhledem k přetrvávajícím překážkám v majetkoprávním vypořádání (viz výše) bylo rozhodnuto o rozdělení investiční akce na dvě části - na část Nové Dobrkovice - východ (zahrnuje část místní bezprostředně sousedící s tokem Polečnice) a na část Nové Dobrkovice - západ.
Tím bylo umožněno zahájit přípravu realizace výměny inženýrských sítí v části Nové Dobrkovice - východ (rekonstrukce vodovodu, výstavba kanalizace) před opravou místní komunikace po povodních.

listopad 2013: Na základě podané žádosti o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace po povodních 2013 získalo Město Český Krumlov dotaci na opravu místní komunikace po povodních 2013 v úseku Nové Dobrkovice - východ (část za ČS Agip a Grafitovým dolem). Termín dokončení akce byl předpokládán do konce roku 2014.

27. 8. 2013: Získání souhlasných stanovisek dotčených organizací a orgánů státní správy ( MěÚ OŽPZ, MěÚ OÚPPP, KHS, HZS, PČR, Povodí Vltavy, Drážní úřad, ČD-Telematika, SŽDC, Telefónika O2, E.ON, Čevak).
Během jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou bylo zjištěno, že na pozemku p.č. 1463/15, k.ú. Č. Krumlov, přes který bylo navrženo vedení kanalizačního výtlačného řadu, vázne zástavní právo (exekuční příkaz). Tato skutečnost bránila jakémukoliv majetkoprávnímu vypořádání, bez kterého nebylo možné provést územní řízení za účelem získání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí).

srpen 2013: Zaslání záborových elaborátů na OSM k zahájení jednání o majetkovém vypořádání - trvalé a dočasné zábory pozemků.

29. 4. 2013: Usnesení rady města (RM) 217/11/2013 - schválení smlouvy na zhotovení projektová dokumentace (PD) pro stavbu "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - Výstavba a rekonstrukce MK a IS" s Ing. Milošem Charvátem.

Fotogalerie

Kontakty


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: