aktualizováno 19. 1. 2016

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro město Český Krumlov

aktualizováno 11.1.2016

Údaje k dani z pozemků

katastrální území kód průměrná cena zemědělské půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Český Krumlov 622931 3,39 není
Kladné - Dobrkovice 623075 2,43 není
Přísečná - Domoradice 623083 5,47 není
Slupenec 623059 2,58 není
Spolí - Nové Spolí 623091 2,36 není
Vyšný 623016 2,35 není

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven městem pro celé uzemí města ve výši 2,5.

Údaje k dani ze stavebních jednotek

Koeficient pro budovy obytných domů (H), ostatních budov tvořících příslušenství k budovám obytných domů (I), zdanitelných jednotek (R) a ostatních zdanitelných jednotek (Z) je stanoven pro celé území města ve výši 2,5.

Koeficientem ve výši 1,5 stanoveným obcí se na celém území obce násobí sazba daně u:

- budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci (J) a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám (K), s výjimkou garáže;

- u garáží vystavěných oddělených od budov obytných dom (L) a u zdanitelných jednotek, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž (V);

- u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, jejichž převažující část zastavěné plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky je užívaná k

  • podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství (M), (S)
  • podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výroby (N), (T)
  • ostatním druh m podnikání (O), (U)

Místním koeficientem ve výši 2 stanoveným městem se na celém území města:

- násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sad (A) a trvalých travních porostů (B).

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2016 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 1. února 2016. Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracovišti dle pokynu GF - D - 12, který je k dispozici na každém územním pracovišti, případně na níže uvedené internetové adrese.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese http://www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí - koeficienty" jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daňová povinnost uhradit pokutu.

Úřední hodiny podatelen územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

     pondělí, středa: 8:00 - 17:00

     úterý, čtvrtek: 8:00 - 15:30

     pátek: 8:00 - 14:00

Splatnost daně

Nepřesahuje-li celková roční daň  z nemovitých věcí  částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daň splatná najednou do 31. května 2016. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2016, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2016.

Není-li  splátka  daně   nebo  splatná  daň   uhrazena  nejpozději  v den  její  splatnosti,  vzniká poplatníkovi při splnění zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.

Úhrada daně

Bezhotovostní placení daně

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj -  číslo: 7755-77627231/0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231              BIC kód: CNBACZPP

konstantní symbol:       1148 - platba převodním příkazem, 1149 - platba poštovní poukázkou

Variabilní symbol: fyzická osoba - rodné číslo, právnická osoba - I

UPOZORNĚNÍ v současnosti již nelze zaplatit daň  na zrušené účty předchozích finančních úřad.

Pokud poplatník provede platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení. Platba bude poplatníkovi vrácena zpět, nebude již automaticky přesměrována na správný účet.

Úhrada daně prostřednictvím SIPO

Nově   zavedená  služba  umožňuje  poplatníkům  bezstarostné  placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO podle Podmínek zveřejněných Finanční správou. 

Pro  zřízení  služby  poplatník  vyplní  „Oznámení  o  placení  daně   z nemovitých  věcí  prostřednictvím SIPO"  a  s dokladem  o přidělení  spojovacího   čísla  SIPO  nebo  aktuálním  rozpisem  bezhotovostní platby  SIPO  doručí  územnímu  pracovišti,  na  němž  má  veden  spis  k dani  z nemovitých  věcí.

Spojovací  číslo SIPO lze případně  získat na kterékoliv poště.

Pokud  poplatník  předá  podklady  do  31. ledna 2016,  bude  daň   hrazena  prostřednictvím  SIPO  již v roce  2016.  Daň   bude  automaticky  hrazena  i v následujících  zda ovacích  obdobích  i  v  případě  změny výše stanovené daně  z nemovitých věcí.

Úhrada daně v hotovosti

Daň  v hotovosti  je  možné  hradit  pouze  na  územním  pracovišti:

  • v  Českých  Budějovicích  v pondělí  a  ve  středu v pokladních  hodinách  od  8  do  15 hod.;
  • v  Českém Krumlově, v Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích a v Táboře v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15 hod. 

Související odkaz

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: