aktualizováno 19. 10. 2015

Cestovní ruch zaměstnává v Krumlově více než 3 000 osob

aktualizováno 19. 10. 2015

V září proběhly dvě veřejné prezentace první etapy projektu „Analýza přínosů a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově". Zastupitelům města a laické i odborné veřejnosti zde byly představeny závěry právě dokončené analytické části projektu hodnotící cestovní ruch z pohledu vývoje v posledních 25 letech.

„Zásadní přínos celé studie spatřujeme především v její komplexnosti. Řeší cestovní ruch z pohledu ekonomických přínosů i nákladů, pozitivních i negativních vlivů a to z pohledu místního obyvatele, podnikatelského subjektu i veřejné správy. Dokument obdobného rozsahu dosud zpracovaný nebyl," zhodnotil význam celé studie Martin Lobík, radní a zastupitel města a zároveň člen Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, které je jedním ze zadavatelů projektu.

Ze závěrů analýzy, která byla představena zástupci zpracovatele projektu Ing. Pavlem Attlem, Ph.D. a Ing. Petrem Studničkou, Ph.D. vyplynulo, že mezi nejvýznamnější ekonomické přínosy, a rovněž tak pozitivní dopady cestovního ruchu, patří jeho dominantní role na zdejším trhu práce. Cestovní ruch v místě vytváří značný počet pracovních míst. Díky němu je v současnosti v Krumlově zaměstnáno více než 3 000 osob, což představuje cca 35% z celkového počtu produktivních obyvatel města.

Nezpochybnitelný je význam i z hlediska historického vývoje, cestovní ruch se po roce 1989 stal klíčovým odvětvím, které absorbovalo zaměstnanost po rozpadu průmyslových a zemědělských podniků v porevoluční době. Význam cestovního ruchu je spatřován i z hlediska podnikatelských aktivit, z celkového počtu 3 062 aktivních podnikatelských subjektů působí v sektoru cestovního ruchu 531 subjektů.

Městský úřad Český Krumlov eviduje ve městě 4 582 lůžek sloužících k přechodnému ubytování, stravovací zařízení disponují 8 621 místy k sezení. Nemalý je vliv cestovního ruchu na příjmy do rozpočtu města v podobě místních daní a poplatků. Mezi nejvýznamnější přímé či úzce související příjmy patří daň z nemovitých věcí 18,9 mil Kč/rok a příjmy z místních poplatků z ubytování a za užívání veřejného prostranství 8,9 mil Kč/rok. V období let 2000-2014 bylo v Českém Krumlově vybráno z místních poplatků z ubytování více než 51,7 mil Kč. Díky provozování parkovišť Českokrumlovským rozvojovým fondem bylo v období let 2004-2014 vybráno dalších více než 134 mil Kč. Na druhou stranu zvyšuje cestovní ruch nároky na rozpočet města z hlediska výdajů (např. svoz komunálního odpadu, činnost městské policie, úklid veřejných prostranství apod.)

Cestovní ruch krom významného podílu na zdejší zaměstnanost a příjmů do městského rozpočtu přispívá rovněž k nadstandardní vybavenosti města, rozšiřuje možnosti kulturního a společenského vyžití obyvatel, vede k rozšíření dopravní obslužnosti a k rozvoji služeb, má pozitivní vliv i na péči o kulturní památky.

„Velice nás těší, že se prezentace Analýzy pro odbornou veřejnost zúčastnilo více než 40 osob jak ze sféry veřejné, tak soukromé, a že závěry analýzy podnítily přítomné k zajímavé diskuzi. Cestovní ruch je v Českém Krumlově součástí běžného života, přináší místním řadu pozitiv i negativ, ale jeho dopad nebyl nikdy v žádné studii podložen empirickými daty. Proto Sdružení cestovního ruchu iniciovalo zpracování této Analýzy," upřesnil Mgr. Josef Maleček, předseda Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově.

Časté dotazy účastníků diskuse směřovaly do problematiky výběru místních poplatků z ubytování s cílem zefektivnění jejich výběru a tím zvýšení příjmů do rozpočtu města. Diskutována byla varianta změny výběru stávajících poplatků na pravidelnou paušální platbu, která je v současné době praktikována např. i v některých krkonošských turistických střediscích. Často skloňované byly i negativní dopady jako zhoršení vnímání a vztahu občanů k cestovnímu ruchu. „Této dlouhodobé tenze jsme si vědomi a naší snahou bude společně s podnikateli v oblasti cestovního ruchu zlepšit komunikaci s občany města, abychom tyto třecí plochy „obrousili" a cestovní ruch byl vnímán i s ohledem na své pozitivní přínosy. Tím ovšem nechceme popřít negativní jevy, které vždy rozvoj cestovního ruchu doprovází, proto bylo pro nás mimořádně důležité při zadávání a zpracování studie objektivně zhodnotit vývoj i současný stav," uvedl místostarosta města Český Krumlov, Ing. Josef Hermann, zástupce druhého zadavatele projektu.

Růst komercionalizace cestovního ruchu (vznik tzv. turistického „skanzenu"), ztráta genia loci a autenticity místa, zvyšující se ekologická zátěž (dopravní a hluková), překročení meze, co ještě území kapacitně unese či pokles kvality poskytovaných služeb, to je jen část z výčtu negativních jevů souvisejících s cestovním ruchem, na které Analýza upozorňuje a jejichž řešení se bude společně hledat při zpracovávání druhé etapy projektu, Strategii rozvoje cestovního ruchu, která by měla další rozvoj nasměrovat.

„Na celém projektu považuji za mimořádně důležitou vzájemnou spolupráci mezi veřejnou a podnikatelskou sférou, reprezentovanou zástupci všech tří zadavatelů, abychom společně hledali řešení pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově," uvedl Ing. Miroslav Reitinger, jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu, třetího zadavatele projektu.

Zpracovatelem první etapy projektu - analytické části - byla Vysoká škola hotelová v Praze. Náklady činily necelých 285.000 Kč včetně DPH, polovinu hradilo Sdružení cestovního ruchu, o druhou polovinu se rovným dílem podělily město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond. První etapa byla ukončena začátkem července 2015, zadání druhé etapy projektu je nyní v jednání. Zájemcům je studie k nahlédnutí na pracovišti Český Krumlov Tourism na náměstí Svornosti 2.

Analýzu si můžete přečíst zde.

Kontakt

Ing. Jitka Boháčová
vedoucí

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. - Český Krumlov Tourism
náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 628
mob.: +420 739 247 985
e-mail: tourism@ckrumlov.info

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: