aktualizováno 21. 9. 2015

Město nabízí obyvatelům využívání kompostérů

Aktualizováno 21.9.2015

V rámci dotačního programu na projekt Domácí kompostování v Jihočeském kraji z OPŽP, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem ŽP ČR získal Svaz měst a obcí Jihočeského kraje možnost pořídit domácí kompostéry.

Město Český Krumlov se do projektu zapojilo a získalo 179 ks kompostérů (z toho 45 ks o objemu 453 l a 134 ks o objemu 900 l), které k 31. 8. 2015 distribuovalo mezi zájemce z řad občanů města. V rámci přerozdělení nevyužitých kompostérů z jiných měst získal Český Krumlov dalších 20 ks kompostérů o objemu 453 l.

Město (dále též půjčitel) nabízí obyvatelům využívání kompostérů - na základě smlouvy o výpůjčce - za níže uvedených podmínek:

• koncový uživatel (občan, tj. fyzická osoba, dále též vypůjčitel) je vlastníkem pozemku v katastru města Český Krumlov, na kterém bude kompostér umístěn (příp. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí)
• kompostér bude využívat výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování (které budou tvořit přílohu výše zmíněné smlouvy) a to po celou dobu výpůjčky
• finální produkt, tj. kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití koncovým uživatelem
• koncový uživatel nebude požadovat nájem, ani jiné náklady za užívání části pozemku, na kterém bude kompostér umístěn
• uživatel bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu půjčiteli oznámit
• koncový uživatel odpovídá půjčiteli za ztrátu, odcizení či poškození kompostéru a to po celou dobu, kdy má kompostér ve výpůjčce a zavazuje se vzniklou škodu uhradit do 60 dnů od oznámení
• vypůjčitel nepřenechá kompostér jiné osobě a nebudou jej využívat podnikatelské subjekty
• kompostér bude používán v souladu s pokyny výrobce a návodem k použití
• půjčitel neodpovídá za kvalitu kompostu. Finální produkt, tj. kompost, nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití vypůjčitelem
• půjčitel je po předchozím upozornění vypůjčitele oprávněn požadovat přístup ke kompostérům za účelem kontroly, zda je kompostér užíván řádně v souladu s touto smlouvou. Spolu s půjčitelem se mohou kontrol účastnit i zástupci národních i evropských kontrolních úřadů a zástupci poskytovatele dotace. Toto se týká i veškeré s kompostéry související dokumentace (protokol o předání apod.)
• vypůjčitel se zavazuje vrátit kompostér neprodleně po výzvě, jestliže kompostér není užíván řádně v souladu s jeho určením, nebo v rozporu se zásadami správného kompostování, které jsou přílohou smlouvy
• kompostéry jsou silnostěnné z vysoko - hustotního polyethylenu HDPE odolávající teplotám - 50 až + 40 C a je na ně poskytována pětiletá záruka. V případě vad, tyto bude vypůjčitel hlásit půjčiteli, aby mohl zjednat nápravu (opravu či výměnu) kompostéru. Předpokladem uznání reklamace je její kladné posouzení odborným pracovníkem výrobce.
• doba výpůjčky: 31. 12. 2021. Po dobu výpůjčky je jediným a ničím neomezeným vlastníkem kompostéru Svaz měst a obcí Jihočeského kraje.


• vypůjčitel uhradí městu Český Krumlov spoluúčast na pořízení kompostéru, která tvoří 10 % z ceny kompostéru, tj. 200,- Kč (kompostér o objemu 453 l)
• vypůjčitel složí prostředky hotově při podpisu smlouvy o výpůjčce a převzetí kompostéru
• kompostér si vypůjčitel převezme ve stanoveném termínu v areálu Stanice pro psy Český Krumlov v nesmontovaném stavu

V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte pověřeného pracovníka MÚ Český Krumlov (V. Horáková) na níže uvedených kontaktech:

vlasta.horakova@mu.ckrumlov.cz
příp. na tel. 380 766 550

Údaje nutné pro sepsání smlouvy o výpůjčce:

 jméno
 příjmení
 číslo občanského průkazu
 datum narození
 adresa trvalého bydliště
 kontakt (e-mail, telefon)
 parc. č. pozemku, na kterém bude kompostér umístěn


Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času doručení konkrétní poptávky.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: