aktualizováno 24. 7. 2015

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

aktualizováno 24.07.2015


Hejtman Jihočeského kraje vydal 24. 7. 2015 Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rozhodnutí je platné na dobu od 24. 7. 2015 13.00 hodin do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje (v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek). Jihočeský kraj tak reaguje na návrh Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, který ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem takto zhodnotil situaci v Jihočeském kraji na základě předpokládaného vývoje počasí.

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí nařízení zakazuje:

a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

b) používání pyrotechnických výrobků,

c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,

d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,

dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 Nařízení č. 4/2015:

e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),

f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,

i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

Článek 3 Nařízení č. 4/2015
Místa zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další zeleň,
c) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, nebo
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,
e) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3.

Celé znění Rozhodnutí naleznete v přiloženém dokumentu zde.

Celé znění Nařízení č. 4/2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zde.

 

                        Logo jihočeský kraj 2015

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: