aktualizováno 26. 6. 2015

Znovuoživení jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově

aktualizováno 26. 6. 2015

Městu Český Krumlov se v období let 2001-2015 podařilo znovuoživit dlouhodobě opomíjenou historickou část města - území jižního meandru řeky Vltavy. Komplexní revitalizace území sestávající z mnoha dílčích projektů byla a je i nadále postupně realizována městem Český Krumlov a městskou obchodní společností Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. (dále ČKRF). Je výsledkem intenzivní činnosti úzkého týmu kvalifikovaných pracovníků, jejich partnerů a erudovaných dodavatelů. 15 let trvající práce na revitalizaci této lokality s sebou přinesly řadu projektů s náklady v celkové výši téměř 89 miliónů Kč. Z toho 51 miliónů Kč bylo hrazeno z dotací ze státního rozpočtu, Evropské unie i ze soukromých zdrojů.

Příběh jižního meandru
Na atraktivitě historické části Českého Krumlova má zásadní podíl jeho malebné rozložení ve smyčkách tří vltavských meandrů. Jižní meandr leží zdánlivě trochu stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních „tepen" středověkého centra města. Na poměrně malé ploše pozvolna zastavované od 16. století však soustřeďuje kromě renesančních a barokních domů hned několik významných památek, které svou zásadní roli v životě města sehrály především v závěru 19. a v první polovině 20. století. Jedná se o Fotoateliér Seidel, židovskou Synagogu, zahradní domek - Egon Schiele Atelier a území městského parku. Revitalizací jižního meandru tak dochází k oživení již dávno zapomenutých zákoutí Českého Krumlova a příběhů zdejších památek.

Fotoateliér Seidel je spojen se životem kronikáře Šumavy - legendárním fotografem Josefem Seidelem. V roce 1905 si pro svůj rozvíjející se podnik nechal postavit secesní novostavbu s proskleným ateliérem. Dům byl potom svědkem velkého rozkvětu Seidelovy fotografické firmy, která se stala nejmodernějším podnikem svého druhu v Čechách, a zároveň nejlepších let dvou generací jeho rodiny. Byl ale i mementem zmaru a rozpadu za 2. světové války a v čase následného komunismu. Temná období přečkal sice zpustlý, přesto však jakoby zázrakem dochovaný, včetně kompletního inventáře a fotografického díla nesmírné hodnoty. Na počátku nového tisíciletí získal pozornost města a ČKRF, který se po několikaletém úsilí nakonec stal vlastníkem objektu, a zahájil tak nákladnou a pečlivou rekonstrukci.

Neméně poutavý příběh napsala nedaleká židovská Synagoga, která byla pro místní Židovskou obec vystavěna v roce 1909 podnikatelem Ignácem Spirem. Svůj účel plnila jen do obsazení Sudet v r. 1938. Její další osud byl velmi dramatický. Po válce sloužila jako křesťanský kostel pro vojáky americké armády, v letech 1945-1968 ji využívala Církev československá husitská a zcela v kontextu s dobovým režimem skončila nakonec jako skladiště. Přestože měla namále, jako jedna z mála synagog v celé ČR přežila období 2. světové války i následujících 50 let chátrání. Synagoga je nerozlučně spjata se jménem Ruth Hálové, židovského děvčete zachráněného těsně před válkou sirem Nicolasem Wintonem. Dnes je poslední v Čechách žijící členkou zdejší Židovské obce a měla mj. i významnou zásluhu na obnově Synagogy v roce 2013.

Zahradní domek proslul díky věhlasnému malíři Egonovi Schielemu, který v něm v roce 1911 krátce pobýval a využíval jej a přilehlé terasy jako ateliér. Díky vstřícnosti tehdejšího majitele domku zde mohl Schiele zadarmo bydlet i se svojí rusovlasou přítelkyní a modelkou Wally Neuziel. „Letní" dům a terasy plné květin miloval. Vytvořil zde řadu studií, kreslil nebo maloval děti, které sem za ním chodily na návštěvu, staré ženy, vysloužilé vojáky i mladé dívky. Jedna z nich se mu nakonec stala „osudnou". Krumlovští měšťané v té době neunesli, že na zahradě uprostřed jejich města malíř zpodobňuje akty, a umělce z těchto míst doslova vypudili. Schiele tak tento azyl ztratil, jiný mu v konzervativním městě už nikdo neposkytl, a tak musel milovaný Krumlov opustit.

Břeh Vltavy v blízkosti kaple sv. Martina se postupně stal v druhé polovině 19. století místem oddychu a sportovního vyžití obyvatel města. Nedaleko se nalézalo cvičiště spolku městských ostrostřelců a veřejná plovárna. Městský park byl slavnostně otevřen v roce 1907. V době rozvoje měšťanské společnosti a emancipace středního stavu si zde měšťané zřídili mj. promenádu s altánem a dalšími nezbytnými detaily parkového mobiliáře. Začátkem 20. století se stal symbolem moderního města. Byl lokální drobnou variací na velkoměstské „Ringstrasse", jež podněcovaly k výstavbě veřejných budov a v jejichž okolí se rády usazovaly význačné osobnosti města. Funkci „Ringstrasse" plnila dnešní Linecká ulice. Starosta města a budovatel parku Franz Khemeter, majitel papíren a stavitel synagogy Ignác Spiro, fotograf Josef Seidel a nakonec i malíř Egon Schiele - to jsou osobnosti, které jsou s okolím městského parku spojeny.

Příběh jižního meandru je příznačný pro osudy města, země a celé Evropy. Zejména 20. století tu vepsalo léta plná naděje a velkých příslibů, rozdrcená v soukolí dramatických historických událostí. Až po 100 letech se podařilo městu a ČKRF postupně z celé oblasti setřít ponurý ráz úpadku a periferie a vrátit jí původní lesk. V kontrastu se středověkým a renesančním centrem nabízí území jižního meandru klidnou až relaxační atmosféru. Naleznete zde dostatečný prostor nejen k oddychu a odpočinku, ale i k poznání dalších významných historických památek města.

„Je to překrásné území, které bylo ještě před patnácti lety úplně opomíjené... Snažíme se pro ně najít smysluplné využití, které vychází z jeho charakteru - jako perličky navlečené na stříbrné šňůře Vltavy je propojeno hned několik míst s nevšedními příběhy a mimořádnou atmosférou," vysvětluje Miroslav Reitinger, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu - městské obchodní společnosti, která se o obnovu území jižního meandru zásadním způsobem zasloužila.
Z pohledu dnešního návštěvníka je oblast jižního meandru již velice příjemnou klidovou zónou plnou kvetoucí zeleně, příjemných zákoutí a opravených památek. Cesta k tomuto stavu trvala ale téměř 15 let a byla lemována spoustou práce řady osvícených lidí, kteří pochopili potenciál této lokality pro další rozvoj města.

Jižní meandr - projekt dvou desetiletí

Historie projektu
Projekt revitalizace oblasti tzv. jižního meandru byl plánován již od roku 2001, kdy v souvislosti s přípravou a realizací „Řešení dopravy v klidu na území širšího centra města" padaly i zásadní úvahy dotýkající se lokality jižního meandru. První setkání pracovních týmů a přípravné práce byly zahájeny již na přelomu roku 2001 a 2002, ty však byly přerušeny v létě 2002 ničivými povodněmi, jež silně zasáhly právě historické jádro Českého Krumlova.

Až v roce 2003 byla zpracována a schválena první „Zastavovací studie Městského parku v Českém Krumlově", která řešila využití území jižního meandru v kontextu s jeho městotvorným a turistickým potenciálem a zdůrazňovala jeho kulturněhistorické hodnoty. V následujícím roce 2004 byly podniknuty přípravné kroky k postupné realizaci projektu. Souběžně bylo zahájeno řešení majetkoprávních překážek projektu v oblasti dnešního parkoviště P3 včetně prvních demolic nevhodných staveb a objektů (celkem 16 případů). Bylo vynaloženo velké množství finančních prostředků ke sjednocení a přípravě tohoto území pro výše uvedený záměr. Poslední majetkové překážky byly odstraněny v únoru 2010. V listopadu 2010 byla dokončena projektová dokumentace a během roku 2011 proběhly stavební práce na úpravě této plochy. Dosud provizorní parkoviště P3 bylo v rámci projektu „Modernizace záchytných parkovišť na území širšího centra města" zrenovováno a převedeno na bezobslužný závorový parkovací systém, napojeno na centrální dispečink a naváděcí systém.

Paralelně probíhaly v území stavební úpravy městského parku. Jednalo se o doposud jeho poslední úpravu navazující na záměr jeho zakladatelů, aby jako oáza krásné přírody uprostřed města sloužil obyvatelům města i všem ostatním návštěvníkům k obnově sil a odpočinku. V rámci realizace projektu spolufinancovaného prostřednictvím Regionálního operačního programu Evropskou unií zde došlo k vybudování cestního systému a dětského hřiště, instalaci nového systému veřejného osvětlení, kamerového systému, oplocení a vybavení území mobiliářem.

Komplexní projekt revitalizace zeleně v městském parku byl realizován samostatně ve dvou etapách, a to v letech 2000 a 2007, v obou případech za spolufinancování ze strany Státního fondu životního prostředí ČR.

V roce 2006 byla na území jižního meandru ze strany města zřízena tzv. Růžová zahrada. Zahrada se nachází na místě bývalého ovocného sadu dosazeného později jehličnatými stromy a keři. Severně je z ní krásný výhled na historické centrum města a současně jižně otevírá pohled na řeku a na Křížovou horu. Zahrada je nejen atraktivní spojnicí mezi opravenou Synagogou a Atelierem Egona Schieleho, ale také umožňuje průchod ze směru od Synagogy na Plešivecké náměstí směrem k Zámecké zahradě. Růžová zahrada byla vybudována za finanční podpory Pivovarů Staropramen.

Ve stejné době, kdy začaly práce na obnově Městského parku - tj. na přelomu roku 2003/2004 se zároveň po téměř pěti letech jednání konečně podařilo definitivně přesvědčit majitele někdejšího Fotoateliéru Seidel, že s památkou rodiny Seidelovy město a ČKRF v budoucích letech naloží s patřičnou úctou a respektem. Byl dojednán prodej obou domů s pozemky, kompletním mobiliářem, fotografickým vybavením a rozsáhlým archivem za 9,5 mil. Kč a v květnu 2005 se podařilo získat do majetku Českokrumlovského rozvojového fondu secesní objekt fotoateliéru s dochovaným vybavením a nedocenitelným archivem. Vše bylo v té době již ve velmi zanedbaném stavu vážně hrozícím definitivní ztrátou. Po koupi domu mohl být zahájen náročný projekt rehabilitace této nemovité kulturní památky včetně fotografické techniky, rozsáhlého souboru movitých věcí a archiválií, který postupně vedl až k vybudování dnešního Musea Fotoateliér Seidel a jeho zpřístupnění pro veřejnost v červnu roku 2008.

Souběžně s obnovou Fotoateliéru Seidel začal být připravován projekt záchrany někdejší židovské Synagogy. Po dlouhých jednáních byla v r. 2006 uzavřena smlouva o pronájmu synagogy Českokrumlovskému rozvojovému fondu na období třiceti let od Židovské obce v Praze. V letech 2007 a 2008 byly zrealizovány průzkumné a projektové studie architektonických kanceláří, následně byla zpracována žádost o dotaci na obnovu objektu, která byla přidělena v roce 2011. Synagoga byla obnovena v rekordním čase na přelomu let 2012/2013 a v dubnu 2013 pak otevřena pro veřejnost v rámci přeshraniční Zemské výstavy. Interiéry objektu dnes představují jedinečnou kombinaci dochovaných secesních prvků a obdivuhodných, řemeslně dokonale propracovaných historických replik původní secesní výzdoby, instalace stálé expozice věnované historii židovské komunity v regionu a multifunkčního prostoru pro pořádání kulturních a společenských akcí, koncertů, výstav, firemních akcí, svateb či zahradních slavností.

Obnova zahradního domku - Egon Schiele Atelieru byla součástí projektu obnovy Synagogy („Kulturně-historické centrum III. meandr"). Domek a přilehlé rozsáhlé terasy byly zakoupeny od soukromých vlastníků za 3,8 milionu korun, oprava byla zahájena v roce 2011 a dokončena v roce 2012. Více než 100 let poté, co zde pobýval a tvořil Egon Schiele, se do zahradního domku umělci opět vrátili. V ateliéru byl zahájen provoz pro veřejnost a od roku 2013 zde během zimních měsíců tvoří a v letních měsících svá díla pro veřejnost vystavují umělci z celého světa. Návštěvníci uvidí i kopie malířova nábytku i reprodukce kreseb a olejomaleb, které v Krumlově vznikly, nebo k nim Schiele v tomto městě načerpal inspiraci.

Areál teras Na Střelnici obklopující zahradní domek - Egon Schiele Atelier je natolik rozsáhlý a jeho obnova tak finančně náročná, že jeho revitalizace probíhá postupně po etapách již od roku 2012. Část opěrných zdí zařazených spolu se zahradním domkem mezi nemovité kulturní památky je obnovována z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace. Letos probíhá realizace již čtvrté etapy projektu. Část areálu teras Na Střelnici nacházejících se mimo hranice nemovité kulturní památky byla zrekonstruována v rámci právě realizovaného projektu „Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově", který je spolufinancován prostřednictvím Regionálního operačního programu z Evropské unie. Projekt je rozdělen na tři části: I. část projektu řeší zpřístupnění a zprůchodnění areálu teras Na Střelnici obklopující zahradní domek - Egon Schiele Atelier. V rámci II. části projektu byl vytvořen reprezentativní pěší přístup ze směru od historického centra do městského parku. Realizací III. části projektu došlo k rozšíření pěšího systému v Růžové zahradě. Ve fázi realizace je nyní IV. etapa projektu, připravena je studie řešení prostoru pod terasami Na Střelnici a prvním z kroků tohoto projektu bude vytvoření vstupů do řeky Vltavy. Přestože má celý tým za sebou spoustu odvedené práce, nebere to jako uzavřenou kapitolu, ale bude samozřejmě v revitalizaci této malebné části města pokračovat i v dalších letech.

„Tento dlouholetý projekt mohl být realizován i díky kontinuální podpoře volených zástupců města. Ačkoli volební období jsou čtyřletá, po období patnácti let - tj. celkem pět volebních období za sebou (!), byl projekt pokaždé podpořen vedením města, což přispělo k jeho zdárné realizaci", uvádí Miroslav Reitinger z ČKRF.

„Rád bych poděkoval za dlouhodobou práci a úsilí všem, kteří projekt podpořili, všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci a zejména pak těm, kteří projekt podpořili finančně. Dnes se tak město může pochlubit úžasným územím, které se jistě stane vyhledávanou oblastí pro odpočinek nejen mezi občany", sděluje Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov.

Jižní meandr v datech a číslech

Městský park, revitalizace spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad
Zahájení projektové přípravy v r. 2006
Ukončení projektové přípravy v r. 2008
Přidělení dotace v r. 2009
Zahájení stavebních prací v r. 2011
Ukončení projektu v r. 2012
Výše dotace: 9,2 mil.
Výše vlastního podílu města: 2,6 mil.
Celkové náklady: 11,8 mil.

Revitalizace zeleně na území městského parku v Českém Krumlově, spolufinancování ze strany Státního fondu životního prostředí ČR
Zahájení stavebních prací v r. 2006
Ukončení projektu v r. 2007
Výše dotace: 836 tis. Kč
Výše vlastního podílu města: 327 tis. Kč
Celkové náklady: 1 163 tis. Kč

Rehabilitace a obnova altánu v městském parku v Českém Krumlově, z prostředků MKČR v rámci Programu regenerace
Realizace projektu: 2014
Výše dotace: 130 tis. Kč
Výše vlastního podílu města: 281 tis. Kč
Celkové náklady: 411tis. Kč

Židovská synagoga a zahradní domek - Egon Schiele Atelier, rekonstrukce spolufinancovaná z EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad a ze SR
Zahájení projektové přípravy v r. 2006
Ukončení projektové přípravy v r. 2008
Přidělení dotace v r. 2011
Zahájení stavebních prací v r. 2011 - Atelier Egona Schieleho, v r. 2012 Synagoga
Ukončení stavebních prací v r. 2012 Atelier Egona Schieleho, v r. 2013 Synagoga
Výše dotace: 20,3 mil Kč
Výše vlastního podílu ČKRF: 2,1 mil. Kč
Celkové náklady: 22,4 mil. Kč (z toho 17,8 mil. Kč Synagoga, 4,6 mil. Egon Schiele Atelier)

Museum Fotoateliér Seidel, jehož rekonstrukce byla spolufinancovaná z EU i SR
Zahájení projektové přípravy v r. 2005
Ukončení projektové přípravy v r. 2005
Přidělení dotace v r. 2006-2007.
Zahájení stavebních prací v r. 2005
Ukončení projektu v r. 2008
Výše dotace: 12,1mil. Kč
Výše vlastního podílu ČKRF: 21,4 mil. Kč
Celkové náklady: 33,5 mil. Kč (vč. koupě dvou budov za 9,5 mil. Kč)

Růžová zahrada, jejíž částečná revitalizace byla finančně podpořena společností Pivovary Staropramen, a.s.
Zahájení projektové přípravy v r. 2005
Ukončení projektové přípravy v r. 2006
Přidělení dotace v r. 2006
Zahájení stavebních prací v r. 2006
Ukončení projektu v r. 2006
Výše dotace ze strany Pivovarů Staropramen: 249 tis. Kč
Výše vlastního podílu města: 161 tis. Kč
Celkové náklady: 410 tis. Kč

Jižní terasy obklopující ateliér Egona Schieleho, jejichž částečná revitalizace je spolufinancovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím programu MKČR: etapa 1. - 4.
Zahájení projektové přípravy v r. 2006
Ukončení projektové přípravy v r. 2010
Přidělení dotace v r. 2012-2015
Zahájení stavebních prací v r. 2012-2015
Ukončení projektu v r. 2012-2015
Výše dotace: 1,4 mil. Kč
Výše vlastního podílu města: 2,1 mil. Kč
Celkové náklady: 3,5 mil. Kč

Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově
Zahájení projektové přípravy v r. 2007
Ukončení projektové přípravy v r. 2012
Přidělení dotace v r. 2013
Zahájení stavebních prací v r. 2014
Ukončení stavebních prací projektu: 2015
Zahájení projektu: 2012
Ukončení projektu v r.: 2015
Výše dotace: 6,8 mil. Kč
Výše vlastního podílu města: 4,4 mil. Kč
Celkové náklady: 11,2 mil. Kč

ROP banner

 

Mapa jižního meandru

Mapa jižního meandru

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: