aktualizováno 18. 6. 2015

Kampaň JEDNO z PĚTI

aktualizováno 17. června 2015

Kampaň Jedno z pěti zaměřenou na problém sexuálního násilí vůči dětem zahájila Rada Evropy v roce 2010. Poukazuje na rozsah problému sexuálního zneužívání dětí a jejím cílem je dosáhnout toho, aby více měst a regionů podepsalo, ratifikovalo a v praxi uplatňovalo Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním - Lanzarotskou úmluvu.

Představení Paktu

Co to vlastně znamená? Dostupná data ukazují, že v Evropě se zhruba každé páté dítě stane obětí nějaké formy sexuálního násilí, jednoho z nejhorších typů násilí vůči dětem. Sexuální násilí může mít mnoho podob, například incest, pornografie, prostituce, nezákonný obchod s lidmi, korupce, svádění přes internet, sexuální vykořisťování a zneužívání. Tohle vše může způsobit, a také působí, závažné poškození dětského duševního i fyzického zdraví. Důsledky sexuálního zneužívání pronásledují děti až do dospělosti – k životu, jenž podle autentických výpovědi je často prožíván ve skrývaném zármutku a bolesti. V roce 2010 Rada Evropy zahájila kampaň zaměřenou na problém sexuálního násilí vůči dětem. Tato kampaň, nazvaná JEDNO z PĚTI, čímž poukazuje na rozsah celého problému, má za cíl dosáhnout toho, aby vice vice stran podepsalo, ratifikovalo a v praxi uplaňovalo Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním, dále v textu označovanou jako “Lanzarotskou úmluvu"; a aby děti, jejich rodiny/vychovatelé a veškeré složky společnosti vybavila vědomostmi a nástroji umožňujícími prevenci a ochranu dětí před sexuálním násilím a zneužíváním a zároveň je upozornila na rozsah tohoto fenoménu.

Proč zapojit místní a regionální úřady?

Místní i regionální úřady mají zodpovědnost za ochranu a podporu bezpečí a spokojeného života dětí a mladistvých, žijících na jejich území, přičemž spolupracují s partnery jako je třetí sektor, veřejné organizace a soukromý sektor. Jejich přístup by se měl opírat o čtyři pilíře - prevenci, ochranu, stíhání a participaci (v angličtině "4P", thefour "Ps" - Prevention, Protection, Prosecution and Participation).Naléhavým úkolem pro evropská města a regiony, potýkající se s případy sexuálního násilí a zneužívání dětí, je zvýšit povědomí o tomto problému, rozvíjet a v praxi na obecní úrovni uplatňovat akční plány a strategie, zaměřené na ona "4P", a také investovat do lepších 7 služeb. Veškeré akce a služby musí vycházet z respektu dětských práv, musí vždy na prvním místě sledovat nejlepší zájem dítěte a naslouchat jeho hlasu a tak na místní úrovní dosáhnout toho, co děti a rodiny potřebují pro zastavení sexuálního násilí a zneužívání a pohnání pachatelů ke spravedlnosti.

Co Kongres navrhuje?

Kampaň JEDNO z PĚTI má být zaměřena na místní a regionální úroveň a proto Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy schválil Strategický akční plán jehož konkrétním cílem je:

1. zvýšit informovanost o cílech kampaně mezi členy Kongresu, místními a regionálními úřady, sdruženími místních a regionálních úřadů a dalšími partnery;
2. podpořit využívání právních norem a nástrojů Rady Evropy(Lanzarotská úmluva, Pokyny pro justici vstřícnou k dětem) při budování struktur a mechanismů k ochraně dětí před veškerými formami násilí;
3. pobízet místní a regionální instituce k organizování kampaní, vyvíjet osvětové nástroje sloužící prevenci sexuálního násilí na dětech, obzvláště pak zpracovávat a šířit materiály k podpoře osvětové kampaně (pravidlo "tady se nedotýkej"), které rodičům a dalším osobám, jež mají děti v péči, pomůže hovořit s dětmi o sexuálním násilí srozumitelným způsobem.
4. podporovat přístup, kdy se podílet budou všichni, pobízet místní a regionální úřady k rozvoji koordinovaných multidisciplinárníchstruktur, procesů a mechanismů pro potírání sexuálního násilí
vůči dětem.
5. Rozvíjet kulturu větší vstřícnosti měst i regionů vůči dětem, jež by umožnila dětem a mladistvým smysluplně se podílet na rozvoji bezpečných obcí prostých sexuálního násilí.

Informační akce

Místní i regionální úřady by měly připravit programy prevence sexuálního zneužívání a násilí a metody osvěty dětí, lidí s dětmi pracujících, rodičů, rodin, opatrovníků a široké veřejnosti. Informační akce mohou vyvolat změnu ve společnosti, která podpoří preventivní opatření.
Programy a strategie prevence by měly zaručit, že všichni zúčastnění projdou adekvátním vysoce profesionálním výcvikem, který jim umožní bezpečně a efektivně poskytovat služby. Mezi zúčastněné patří všichni ti, kdo jsou pravidelně v kontaktu s dětmi, například sociální pracovníci, zaměstanci ve zdravotnictví, učitelé (na všech úrovních, od předškolní po středoškolskou), policie, zaměstnanci kulturních, volnočasových a sportovních areálů, středisek mládeže, zaměstnanci soudů apod.

Pakt podepsali: Hlavní město Praha, Brno, Olomouc a Jihočeský kraj

 

Více informací naleznete na: www.congress-1in5.eu

   1 z 5 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: