aktualizováno 26. 5. 2015

 

Programové prohlášení Rady města

aktualizováno 21. května 2015

Českokrumlovská rada města si klade vysoké cíle

V souvislosti na uzavřenou koaliční dohodu mezi Českou stranou sociálně demokratickou, Křesťanskou demokratickou unií - Československou stranou lidovou, TOP 09, Občanskou demokratickou stranou, Sdružením nezávislých - Město pro všechny a sdružením Nezávislí a Zelení vydala Rada města Český Krumlov programové prohlášení, ve kterém vytyčuje hlavní priority své činnosti pro volební období 2014 - 2018.


Velký barevný znak městaDvacátého dubna tohoto roku schválili radní města Český Krumlov programové prohlášení pro volební období 2014 - 2018. Tímto prohlášením vyjádřili radní společnou vůli dosáhnout při správě města co nejlepších podmínek pro vyvážený a zdravý rozvoj města stejně jako pro život občanů a aktivity podnikatelů.

Priority programového prohlášení jsou rozděleny do deseti oblastí, a sice I. koncepční rozvoj města, II. hospodaření města, III. investiční politika, IV. doprava, V. sociální politika, VI. péče o životní prostředí, VII. cestovní ruch, VIII. kultura, IX. sport a volný čas, X. správa města, komunikace s veřejností a jiné. K maximálně profesionální správě města mají radním pomoci základní strategické dokumenty. „Radní Českého Krumlova si uvědomují, že nelze rozhodovat o městě bez aktuálních strategických plánů. Proto chceme aktualizovat a připravit koncepce, podle nichž by se město mělo v následujících minimálně deseti letech rozvíjet. Jedno volební období je v životě města velmi krátká doba. Z tohoto důvodu chceme, aby naše rozhodnutí byla koncepční a mohlo se na ně další volební období navázat," uvedl místostarosta města Český Krumlov Josef Hermann. Přílohou programového prohlášení je navíc seznam hlavních investičních akcí k realizaci v letech 2015 - 2016. Jak doplnil Hermann, tento seznam bude na konci roku 2016 vyhodnocen a po aktualizaci strategického a akčního plánu bude doplněn o investiční záměry pro období 2017 a 2018.

Hlavní důraz kladou radní na koncepční rozvoj města, kde považují za klíčové připravit, projednat, schválit nebo aktualizovat zásadní dokumenty pro správu města: strategický plán, územní plán, koncepci dopravy, energetickou koncepci, koncepci rozvoje bydlení a koncepci nakládání s odpady. Rada města také odkazuje na to, že je připravena zapojit do tvorby koncepčních a strategických dokumentů odbornou i laickou veřejnost.

Za klíčový krok považuje zřízení pozice městského architekta, jehož práce bude zásadně přispívat k rozvoji města.V oblasti hospodaření města bude prvořadým cílem vyrovnaný a stabilní rozpočet, vypracování návrhu na trvalé zvýšení příjmů do městské pokladny. Členové rady trvají na co nejhospodárnějším nakládání s majetkem města a co nejefektivnějším hospodaření městských společností.Dalším bodem v prohlášení je dokončení investičních akcí jako jsou revitalizace autobusového nádraží, revitalizace komplexu klášterů, rekonstrukce infrastruktury v Nových Dobrkovicích nebo rekultivace Hornobránského rybníka. Radní se také zaměří na aktualizaci výběru nejvhodnějších lokalit pro novou hromadnou a individuální bytovou výstavbu, a to s hlavním cílem podpořit nárůst počtu obyvatel.Nutná opatření v oblasti dopravy ve městě by měla řešit koncepce dopravy, kterou zpracuje odborná firma v úzké spolupráci s městem. Pozornost je zaměřena hlavně na vyřešení neutěšené dopravní situace ve městě, jež se týká hlavně průjezdnosti městem a bezpečnosti přechodů. V realizaci je návrh opatření směřující ke zlepšení parkování na sídlištích a také optimalizace podmínek dopravní obslužnosti historického centra města. Občané Českého Krumlova by se měli také dočkat vlastního efektivního systému městské hromadné dopravy.

Rada města se zaměří na rozšiřování a zkvalitňování nabídky sociálních služeb pro občany se zdravotním postižením, seniory, na nízkopříjmové rodiny a jejich děti, i osaměle žijící osoby. Bude usilovat o zvýšení kapacity tzv. sociálního bydlení a podporovat zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací.V koncepci péče o životní prostředí radní využijí veškeré nástroje k minimalizaci negativních dopadů provozu Energobloku. Mimořádná pozornost bude věnována vyřešení budoucnosti čištění odpadních vod a také zpracování vlastní koncepci nakládání s odpady. V plánu je i projekt na rozšíření městské zeleně na území celého města.Nedílnou a významnou součástí města je turismus. Bude proto aktualizována koncepce cestovního ruchu. Základním cílem a úkolem v této oblasti musí být trvalá snaha budovat dobré jméno Českého Krumlova jako atraktivní kulturní a turistické destinace pod značkou UNESCO, která je motivací a zárukou pro investory a vytváří nové pracovní příležitosti.

V oblasti kultury je hlavní prioritou dokončení projektu Revitalizace komplexu klášterů, zajištění jeho udržitelnosti a zařazení mezi stěžejní nabídky kulturního bohatství města. Nadále také bude podporována činnost městského divadla, městského kina a městské knihovny a dalších stálých kulturních institucí. Představitelé města se aktivně hlásí i k účasti v jednáních o existenci otáčivého hlediště v Českém Krumlově.Prostřednictvím grantového systému bude rada podporovat sportovní a volnočasové aktivity a mládeže a po dokončení revitalizace a zprovoznění rekreační zóny u Hornobránského rybníka bude iniciovat vytvoření dalších příležitostí pro venkovní koupání.V neposlední řadě rada města bude prosazovat co nejširší zpřístupňování informací občanům města, maximální transparentnost činnosti města a jím zřízených organizací, bude zvyšovat příspěvky do grantových programů aj.

Přílohou tiskové zprávy je Programové prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2014 až 2018.

Další informace jsou zveřejněny na oficiálních webových stránkách města www.ckrumlov.cz/rada
V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat:

Mgr. Petra Nestávalová
tisková mluvčí

město Český Krumlov
kancelář starosty
náměstí Svornosti 1
Český Krumlov
E-mail petra.nestavalova@mu.ckrumlov.cz
Tel: +420 380 766 121
GSM +420 608 762 403

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: