aktualizováno 28. 4. 2015

Stanovisko města Český Krumlov ke stavebním úpravám severní fasády domu Dlouhá č. p. 96

aktualizováno 28.04.2015

Od začátku letošního roku pokračují stavební úpravy terasy domu Dlouhá č. p. 96 situované směrem k řece (tj. bývalá hostinská předzahrádka Hotelu Belarie). Rekonstrukce, zejména vzhled a provedení přístavby, vyvolala diskuzi mezi odborníky a obyvateli Českého Krumlova. Kladné závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 15. října 2006, i na základě vyjádření Národního památkového ústavu, vydalo v listopadu 2006 oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov v rámci výkonu státní správy. Město Český Krumlov, byť by mělo odlišný pohled na věc, nemá pravomoc do rozhodnutí zasahovat.


Prosklená terasa vznikla na jaře roku 2015 při severní straně Hotelu Belarie (oficiálně Dlouhá 96), v úseku podél řeky Vltavy od Hotelu Dvořák na tzv. ostrov. Před realizací nové přístavby tento prostor zakrýval dřevěný přístřešek s pultovou střechou a dřevěnou podlahou ohraničenou dřevěným plůtkem, užívaný jako předzahrádka restaurace. Přístavba na kamenném tarasu u severní fasády domu je řešena projektovou dokumentací zpracovanou v říjnu 2006. Podle této dokumentace má být přístavba užívána pro posezení hostů navazující restaurace v domě č. p. 96.


K projektové dokumentaci datované ze dne 15. října 2006 vydal Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) dne 16. listopadu 2006 vyjádření, ve kterém vyslovil názor, že stavební úpravy terasy její vzhled nenaruší a práce dle projektové dokumentace lze považovat za přípustné.


Jak ukládá památkový zákon, vyjádření NPÚ (tj. odborné památkové organizace) bylo podkladem pro závazné stanovisko oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov, tedy orgánu státní památkové péče. Kladné závazné stanovisko, ve kterém se orgán státní památkové péče přiklonil k názoru odborné památkové organizace na přístavbu, bylo vydáno 26. listopadu 2006.


Na základě doručeného ohlášení vydal v roce 2008 stavební úřad v Českém Krumlově souhlas s provedením úprav. Stavebník však nezahájil ohlášenou stavbu do 12 měsíců od vydání souhlasu a souhlas tak pozbyl platnosti.


V červnu 2009 doručil majitel objektu na stavební úřad opakované ohlášení stavby. Ve stejný měsíc byl stavebním úřadem v Českém Krumlově znovu vydán souhlas s provedením ohlášené stavby, a to dle projektové dokumentace z října 2006. Vzhledem k tomu, že dílčí práce související s úpravou terasy byly započaty do jednoho roka od vydání souhlasu, lze stavbu realizovat i v roce 2015.


Třebaže se vedení města a Městského úřadu Český Krumlov nemusí ztotožňovat s vyjádřením NPÚ či závazným stanoviskem oddělení památkové péče Městského úřadu Český Krumlov z roku 2006, rozhodnutí orgánu státní památkové péče je v souladu se zákonem a je pravomocné. Legislativa neumožňuje městu vstupovat či jakkoli ovlivňovat stanovisko státní správy.


Postup ve věci neovlivní ani fakt, že personální obsazení na oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče je dnes již jiné a nelze předjímat, zda by tento orgán vydal souhlasné stanovisko, pokud by obdobná žádost byla podána dnes, nicméně i on je povinen respektovat závazné stanovisko oddělení památkové péče z roku 2006.


Představitelé města Českého Krumlova resp. i zástupci Městského úřadu Český Krumlov jsou si plně vědomi citlivosti tohoto tématu a budou se věcí v rámci svých kompetencí nadále zabývat. Obě strany navíc v posledních letech nastavily a upravily systém správy nemovitostí v ochranné památkové rezervaci i ochranné památkové zóně tak, aby byl v souladu s péčí a správou památky UNESCO.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: