aktualizováno 15. 10. 2019

Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy

Aktualizováno 15. 10. 2019

Projekt je zaměřen na regeneraci významné sídelní zeleně na části území tzv. Jelení zahrady s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů se zaměřením na obnovu přírodě blízké zeleně v intravilánu města Český Krumlov.

Logo dotace Fond soudržnosti a Operační program Životní prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O projektu

Název projektu: Revitalizace Jelení zahrady, Český Krumlov - sadové úpravy
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/13.21661
Poskytovatel podpory: Státní fond životního prostředí ČR / Operační program životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Jelení zahrada, vymezena na západě parkovištěm, na severu Chvalšinskou silnicí, na jihu linií zámeckých svahů a na východě zástavbou městské části Latrán
Termín realizace projektu: 01 - 10/2015
Zpracovatel projektové dokumentace: BARTL s.r.o., IČ: 26070570
Zhotovitel: Petr Vykrut, IČ: 47165006
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 1 829 083,29 Kč
z toho dotace SFŽP: 90 674,65 Kč
z toho dotace ERDF/FS: 1 269 445,10 Kč
z toho vlastní podíl města: 468 963,54 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Jelení zahrada se nachází v širokém pásu nivy vodního toku Polečnice. Řešená pravobřežní východní část zahrady je z velké části tvořena plochami bývalé zahrádkářské kolonie, kterou nájemci opustili po ničivých povodních v roce 2002, čímž došlo ke zpřístupnění dříve oplocených pozemků. V této části zahrady byla v roce 2013 vybudována cestní síť, veřejné osvětlení, dětské hřiště, hřiště pro pétanque a osazeny lavičky vč. odpadkových košů. Řešená levobřežní východní část Jelení zahrady má naopak charakter volné parkové louky s rozptýlenými solitérami a skupinami stromů, je více využívána obyvateli města jako spojnice mezi městskou částí Špičák a vstupem do historického centra pod plášťovým mostem. V této části byly v minulosti realizovány tvrdé a nepřirozené modelace terénu v souvislosti se snahou vybudovat zde sportovní hřiště a koupaliště (požární nádrž). Při povodni na Polečnici v roce 2013 došlo ke značnému poškození travních ploch v řešeném území a odnosu části ornice.

Toto území má značnou historickou i krajinářskou hodnotu. Pomístní název Jelení zahrada je doložen již z 18. století a je dokladem původní funkce zahrady jako obory pro chov vysoké zvěře. Historicky vzniklý areál Jelení zahrady vytvářel po staletí podnož monumentální siluetě zámecké rezidence. Svou existencí odsunul předměstskou zástavbu zhruba o 150 m severně od paty zámeckých svahů. Toto historicky vzniklé pásmo bylo v minulosti víceméně respektováno a stavební objekty se objevovaly spíše v okrajových částech zahrady.

Území Jelení zahrady je tak druhou nejrozsáhlejší plochou městské zeleně v intravilánu města a z hlediska své hodnoty by mělo hrát v urbanistické struktuře města roli druhého městského parku. Předmětný projekt si klade za cíl toho dosáhnout tím, že bude odcloněna rušná Chvalšinská ulice výsadbou dvouřadého živého plotu, odcloněny neudržované zahrady domů v ulici Latrán výsadbou soliterních kvetoucích listnatých keřů, odstraněny dřeviny ve špatném stavu, posílena perspektiva ponechaných dřevin a estetická funkčnost území a regenerovány poškozené trávníkové plochy po povodni v roce 2013.

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: