aktualizováno 27. 5. 2020

Prodej pozemků v Domoradicích

aktuailzováno 15.06.2011

Město Český Krumlov oznamuje výběrové řízení na na prodej pozemků v průmyslové zóně v Českém Krumlově.

Prodávaný majetek

 

  1. pozemek p.č. 219/61, orná půda, část o výměře cca 5924 m2
  2. pozemek p.č. 219/62, orná půda o výměře 3383 m2 a p.p.č. 219/73, orná půda o výměře 942 m2
Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov na listu vlastnictví č. 10001 v katastrální území Přísečná - Domoradice a v obci Český Krumlov.  

 

Popis nemovitostí

1.    Jedná se o pozemky v průmyslové zóně, hlavní funkce dle platného územního plánu jsou:

  •  
    • zařízení obchodní sféry - areály supermarketů
    • areály, stavby a zařízení občanské vybavenosti (komerční administrativní budovy a pod.)

2.    Na parcelách 219/61 a 219/73 je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění inž. sítí

3.    Zájemce může podat nabídku buď na všechny tři parcely, nebo pouze na parcely uvedené pod písm. a), nebo b)

Cena

Minimální kupní cena činí 1200,-- Kč/m2

Náležitosti nabídky

1.    U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování včetně telefonu a případně e-mailu, u právnických osob přesný název, sídlo, IČ, jméno a funkce statutárního orgánu a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a případně e-mailu, výpisem z obchodního rejstříku (případně platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku)

2.    Specifikace, zda se nabídka týká všech pozemků, nebo pouze parcel uvedených pod písm. a), resp. b).

3.    Nabízená výše kupní ceny za metr čtvereční

Nabídky podané poštou budou přijímány v termínu do 29. července 2011, kdy rozhodující je datum doručení nabídky vyhlašovateli. Nabídky podané osobně budou přijímány v termínu do 29. července 2011 do 12.00 hodin na adrese: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov. Na nabídky přijaté po uvedeném termínu nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky: osobně nebo poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem: „Výběrové řízení, prodej pozemků v k.ú. Přísečná - Domoradice - NEOTVÍRAT !!!"

Nabídky zasílejte na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov.

Výběr nabyvatele

Přednostně budou vybíráni ti zájemci, kteří budou mít zájem o všechny pozemky uvedené v článku 1) tohoto Oznámení. V případě více zájemců rozhodne výše nabídnuté kupní ceny a bude vybrána nabídka s nejvyšší kupní cenou.

Povinnosti nabyvatele

1.    Nabyvatel je mimo jiné povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výsledku výběrového řízení, jehož součástí bude kupní smlouva v příslušném počtu vyhotovení, tuto kupní smlouvu platně podepsat s tím, že na jednom vyhotovení musí být podpis, příp. podpisy, úředně ověřen. Podepsanou kupní smlouvu, na jednom vyhotovení s úředně ověřeným podpisem, musí nabyvatel doručit zpět na Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov.

2. Nabyvatel je dále povinen po doručení kupní smlouvy uhradit kupní cenu, a to v termínu stanoveném kupní smlouvou. Kupní cena musí být zaplacena před podáním návrhu na vklad.

3. Nabyvatel je povinen uhradit správní poplatek za podání návrhu o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

4. V případě, že nabyvatel nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení.

Závěrečná ustanovení

1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně měnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit a odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu.

2. Změnu podmínek výběrového řízení nebo jeho zrušení vyhlašovatel uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil podmínky, včetně lhůt.

3. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

Na koho se obrátit?

Případné další informace s podrobnostmi o vyhlášeném výběrovém řízení a s podrobnostmi o nabízeném majetku se bezplatně poskytnou osobám, které projeví zájem, a to na adrese:  Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku a investic, Kaplická 439, 381 01  Český Krumlov.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Miroslav Valach
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: miroslav.valach@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 605

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: