aktualizováno 13. 3. 2011

Program jednání rady města 14. 3. 2011

aktualizováno 13.03.2011

Neveřejné jednání

1. Různé I.
2. Presentace projektu společnosti MEXUM, s.r.o. - lokalita bývalého ZZN
 3. Plán úklidu komunikací a zelených ploch v majetku města
4. Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb, dopravce RAMVEJ BUS s.r.o., Domoradická 3, Český Krumlov, IČ 25160796
5. Konání automobilové soutěže Rallye Český Krumlov 2011 na území města Český Krumlov
6. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - programu podpory sociálních služeb - organizační jednotce sdružení - Český červený kříž, IČ: 425869,
na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2011
7. Uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám o nájmu bytu v DPS Český Krumlov a zapracování dodatku do nově uzavíraných nájemních smluv o nájmu bytu v DPS Český Krumlov
8. Přidělení bytu č. 6 v přízemí v DPS Za Soudem 490, Český Krumlov panu J.T.
9. Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2011
10. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov v roce 2011
11. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov - jmenování hodnotící komise
12. Kulturní kalendář města Český Krumlov - sběr dat, grafický návrh, tisk a distribuce - výsledek výběrového řízení

13. Advent a Vánoce 2010 - vyúčtování akce
14. Filmový festival Jeden svět Český Krumlov 2011 - bezplatný výlep plakátů
15. Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města
16. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č,:004649
17. Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
18. Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
19. Svatováclavské slavnosti Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
20. Lezecká stěna - Sportovní hala Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
21. Pořízení informačních ukazatelů rychlosti na území města Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
22. Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v části města Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
23. Dodatek č. 3 se společností GAMA Holding Praha a.s., závod České Budějovice v rámci projektu Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově
24. Český Krumlov - výměna vodovodního řadu z VDJ Rozsyp a osazení redukční šachty - kriteria a podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby
25. Výměna oken s vyzdívkou ZŠ Plešivec č. 249 - kritéria a podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby
26. Výměna oken MŠ Plešivec č. 391 I. etapa - kritéria a podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby
27. Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci "Stavby PPO ve městě Český Krumlov"
28. Nájemní smlouva - areál SMČK spol. s r.o. - dodatek ke smlouvě
29. Zřízení věcného práva předkupního na pozemek p.p.č. 491/31 v k.ú. Český Krumlov
30. Smlouva o provedení stavebních prací na pozemku parc.č. 1430, k.ú. Český Krumlov
31. Městský hřbitov - žádost o zvýšení odměny za správu veřejného pohřebiště
32. Městský kamerový dohlížecí systém - Urbinská 152 - spotřeba elektřiny
33. Podnájem ambitů v klášteře - výstava „Afrika" - National Geographic Česko
34. Sklad výbušnin Vyšný - žádost o snížení nájemného
35. Prodloužení nájemních vztahů k bytům
36. Bytová náhrada - nájemci kláštera
37. Prodej pozemku p. p. č. 294 v k.ú. Č.Krumlov - zázemí k bytovému domu čp. 164 Rooseveltova ul.

38. Prodej pozemků p. p. č. 1063/55, 1063/56 a 1063/57 v k.ú. Č.Krumlov - nájezdy k RD v ul. Konvalinková 

39. Prodej části p.p.č. 838 v k.ú. Č.Krumlov
40. Prodej st.p.č. 2997 v k.ú. Český Krumlov - pozemek pod garáží v lokalitě Krásné Údolí
41. Prodej p. p. č. 1696/18 - 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - námitka
42. Prodej PK parc.č. 863 v k.ú. Kladné-Dobrkovice
43. Opakované projednání žádosti bývalého nájemce bytu

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov