aktualizováno 13. 3. 2011

Program jednání rady města 14. 3. 2011

aktualizováno 13.03.2011

Neveřejné jednání

1. Různé I.
2. Presentace projektu společnosti MEXUM, s.r.o. - lokalita bývalého ZZN
 3. Plán úklidu komunikací a zelených ploch v majetku města
4. Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb, dopravce RAMVEJ BUS s.r.o., Domoradická 3, Český Krumlov, IČ 25160796
5. Konání automobilové soutěže Rallye Český Krumlov 2011 na území města Český Krumlov
6. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města - programu podpory sociálních služeb - organizační jednotce sdružení - Český červený kříž, IČ: 425869,
na úhradu nájemného nebytových prostor v roce 2011
7. Uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám o nájmu bytu v DPS Český Krumlov a zapracování dodatku do nově uzavíraných nájemních smluv o nájmu bytu v DPS Český Krumlov
8. Přidělení bytu č. 6 v přízemí v DPS Za Soudem 490, Český Krumlov panu J.T.
9. Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2011
10. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov v roce 2011
11. Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov - jmenování hodnotící komise
12. Kulturní kalendář města Český Krumlov - sběr dat, grafický návrh, tisk a distribuce - výsledek výběrového řízení

13. Advent a Vánoce 2010 - vyúčtování akce
14. Filmový festival Jeden svět Český Krumlov 2011 - bezplatný výlep plakátů
15. Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města
16. Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č,:004649
17. Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště Mír, Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
18. Obnova fasády budovy Špičák 114 Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
19. Svatováclavské slavnosti Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
20. Lezecká stěna - Sportovní hala Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
21. Pořízení informačních ukazatelů rychlosti na území města Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
22. Výměna koncových svítidel veřejného osvětlení v části města Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
23. Dodatek č. 3 se společností GAMA Holding Praha a.s., závod České Budějovice v rámci projektu Vybavení školy a rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Plešivec v Českém Krumlově
24. Český Krumlov - výměna vodovodního řadu z VDJ Rozsyp a osazení redukční šachty - kriteria a podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby
25. Výměna oken s vyzdívkou ZŠ Plešivec č. 249 - kritéria a podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby
26. Výměna oken MŠ Plešivec č. 391 I. etapa - kritéria a podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby
27. Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci "Stavby PPO ve městě Český Krumlov"
28. Nájemní smlouva - areál SMČK spol. s r.o. - dodatek ke smlouvě
29. Zřízení věcného práva předkupního na pozemek p.p.č. 491/31 v k.ú. Český Krumlov
30. Smlouva o provedení stavebních prací na pozemku parc.č. 1430, k.ú. Český Krumlov
31. Městský hřbitov - žádost o zvýšení odměny za správu veřejného pohřebiště
32. Městský kamerový dohlížecí systém - Urbinská 152 - spotřeba elektřiny
33. Podnájem ambitů v klášteře - výstava „Afrika" - National Geographic Česko
34. Sklad výbušnin Vyšný - žádost o snížení nájemného
35. Prodloužení nájemních vztahů k bytům
36. Bytová náhrada - nájemci kláštera
37. Prodej pozemku p. p. č. 294 v k.ú. Č.Krumlov - zázemí k bytovému domu čp. 164 Rooseveltova ul.

38. Prodej pozemků p. p. č. 1063/55, 1063/56 a 1063/57 v k.ú. Č.Krumlov - nájezdy k RD v ul. Konvalinková 

39. Prodej části p.p.č. 838 v k.ú. Č.Krumlov
40. Prodej st.p.č. 2997 v k.ú. Český Krumlov - pozemek pod garáží v lokalitě Krásné Údolí
41. Prodej p. p. č. 1696/18 - 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - námitka
42. Prodej PK parc.č. 863 v k.ú. Kladné-Dobrkovice
43. Opakované projednání žádosti bývalého nájemce bytu

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: