aktualizováno 23. 2. 2011

Program jednání Rady města Český Krumlov 28. února 2011

aktualizováno 23.02.2011

Program neveřejného jednání

1. Různé I.
2. Prezentace GIS města Český Krumlov, představení společnosti T-MAPY spol. s r.o.  
3. Management Plan pro historické centrum města Český Krumlov - 2. fáze
4. Kasárna - nálety - na 15,30 hod. přizván Ing. Navrátil, ředitel Lesy města s.r.o.
5. Rekonstrukce barokní kašny a morového sloupu na nám. Svornosti
6. Darovací smlouva
7. Nařízení č. 1/2011 o vyhlášení záměru zadat ke zpracování lesní hospodářskou osnovu pro zařizovací obvod Bližší Lhota
8. Změna č. 8 ÚPO města Český Krumlov dodatek SoD č. 350/363/2007
9. Úhrada neinvestičních výdajů ZŠ obcemi, jejichž žáci plnili povinnou školní docházku v základních školách v Českém Krumlově za rok 2010 - školní rok 2009/2010
10. Hodnotící komise - Program podpory sociálních služeb - komunitní plán ve městě Český Krumlov pro rok 2011
11. Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - III. etapa - podání žádosti o dotaci
12. Přístavba jídelny MŠ Vyšehrad v Českém Krumlově - podání žádosti o dotaci
13. Oprava kříže na hřbitově, Horní Brána, Český Krumlov - podání žádosti o dotaci
14. Zpravodaj města Český Krumlov - grafická úprava, tisk a distribuce - smlouva s dodavatelem 
15. Podmínky a pravidla konání historických trhů během akcí pořádaných městem Český Krumlov v roce 2011
16. Městská knihovna v Českém Krumlově - zpráva o činnosti a schválení hospodářského výsledku za rok 2010
17. Kino J & K Český Krumlov - požadavek provozovatele na digitalizaci kina 
18. Kino J & K Český Krumlov 
19. Pronájem části p. p. č. 851/30 v k.ú. Kladné - Dobrkovice - Pavel Houska
20. Žádost o pronájem pozemku za účelem umístění pietního pomníčku
21. Zrušení věcného práva předkupního - Plešivec 265, Český Krumlov
22. Urbinská 185 - nebytové prostory bývalé drogerie
23. SZŠ a SOU Český Krumlov - žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor
24. Garáž Šeříková 189 (jedn.č.189/14) - žádost o prodloužení nájmu

Související odkazy

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov